This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-2630 / 29.04.2015 г.

 

05.05.2015:
Обявление ИЖС-2630 / 29.04.2015 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал.8 във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно Решение № 571 от Протокол № 55 от заседание на Об С, проведено на 17.02.2015г., е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхвата на съществуващ поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 210025 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец (бивш стопански двор) в следните части: 

1. Проект за Подробен устройствен план за застрояване – Работен устройствен план (ПУПЗ - РУП) в обхват поземлен имот с № 210025 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, съгласно който се променя предназначението на имота от „животновъдна ферма” в терен „за техническа инфраструктура”, с показатели за устройствена зона с пределно допустими стойности за ниско застрояване с височина до 10м, плътност на застрояване Ппл <70%, интензивност на застрояване К инт <1,5 и озеленени площи Поз > 20%, начин на застрояване частично свободно и частично свързано, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 2003год. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии, в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми; 

2. Инвестиционен проект за строеж „Цех за преобразуване на пластмасови бутилки в пелети за текстилната промишленост” във фаза технически проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

 

На основание, чл. 128, ал. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията, като заинтересовани лица, в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на общината и несъгласните с него да направят писмени възражения, предложения и искания. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |