This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1601 / 16.03.2015 г.

 

18.03.2015:
Обявление ИЖС-1601 / 16.03.2015 г.

На основание чл. 124б, ал. 3, по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със Заповед № ОА04-1325 от 06.02.2015г. на Областен управител на Област Велико Търново, е: 

1. Разрешено да се изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларни планове ( ПУП-ПП) и схеми за елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор, външно електроразхранване – кабелни линии, и пътна връзка до обект „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение „за производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”, разположен в поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 000338 (част от ПИ № 000305) по Картата за възстановена собственост на землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново и ПИ с № 000148 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Малки чифлик, общ. Велико Търново. 

2. Одобрено Техническо задание, изготвено по реда на чл. 125 от ЗУТ от Община Велико Търново за изработване на гореописаните проекти за ПУП-ПП и и схеми за елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура. 

Елементите на довеждащата и отвеждаща техническа инфраструктура до основната площадка на обект „Инсталация за сортиране на отпадъци” ще се разположат върху имоти, попадащи в землищата на с. Шереметя и с. Малки чифлик, община Велико Търново, и с. Драгижево, община Лясковец. 

На основание чл. 124б, ал.4 от Закона за устройство на територията Заповед № ОА04-1325 от 06.02.2015г. на Областен управител на Област Велико Търново не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |