This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение във връзка със стартиране на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци

 

09.02.2015:
Съобщение във връзка със стартиране на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци

В изпълнение изискванията на екологичното законодателство и сключени договори за сътрудничество с организации по оползотворяване на територията на община Лясковец стартира система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, като излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ), образувани от домакинства, обществени и административни учреждения, училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти на територията й.  

За да не попадат в общия поток от битови отпадъци: 

1.Отпадъците от опаковки се събират, транспортират, сортират по видове материали в сепарираща инсталация, след което разделно събраните рециклируеми материали се оползотворяват при крайни потребители; 

2. ИУЕЕО и НУБА се събират чрез провеждане на акции по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори два пъти годишно, след което се предават за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на организациите по оползотворяване. Датите и местата за провеждане на акциите по разделно събиране на ИУЕЕО и НУБА, ще бъдат оповестени един месец предварително; 

3. ИУМПС и отпадъци от МПС на територията на общината се събират и съхраняват с цел последващо разкомплектоване и предаване за оползотворяване, рециклиране, и/или повторна употреба от организациите по оползотворяване с които има сключени договори; 

4. ИУГ се предават на фирма по оползотворяване за транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

Във връзка с гореизложеното, Ви уведомяваме, че за да не попадат в общия поток от битови отпадъци, масово разпространените отпадъци на територията на община Лясковец, могат да се предават на площадките в гр. Лясковец (площадка № 1, имот № 000614 в землището на гр. Лясковец) и с. Козаревец (УПИ ІV – 45 в кв. 18 А по ПУП на с. Козаревец), съгласно сключените между община Лясковец и двете фирми („МЕГА – МД” ЕООД и „МАРВЕЛ ПРИМ” ЕООД) договори за сътрудничество. Същите ще съдействат на гражданите на община Лясковец, желаещи да предадат масово разпространените си отпадъци. Една малка стъпка, но от голямо значение за природата! 

 

За допълнителна информация: 

Тел: 0619 22055; 0877 979747

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |