This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

 

09.02.2015:
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

Съдържание: 

 

1. Копие от Заповед № 142 / 05.02.2015 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на открит конкурс.  

2. Условия за провеждане на открит конкурс. 

3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 

4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в конкурса. 

5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в конкурса. 

6. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1. 

7. Заявление за участие - Образец № 2. 

8. Декларация по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 3. 

9. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 4.  

10. Административни сведения за участника - Образец № 5. 

11. Ценова оферта - Образец № 6. 

12. Декларация за неучастие на подизпълнители - Образец № 7. 

13. Декларация за запознаване с условията на конкурса и извършен оглед на обекта - Образец № 8.  

14. Техническо предложение - Образец № 9. 

15. Проект на договор - Образец № 10. 

16. Спецификация (план - сметка). 

17. Скица на насаждението.

Изтегли:
   Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |