This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4483 / 03.09.2014 г.

 

09.09.2014:
Обявление ИЖС-4483 / 03.09.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1403 от 02.09.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец (План за регулация) в обхват на урегулиран поземлен имот І-1618 в кв. 43, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, УПИ І-1618 в кв. 43 да се раздели и се обособят нови урегулирани поземлени имоти за раеално разпределение на собствеността съобразно фактическото ползване в границите на съществуващите поземлени имоти с №№ 1618 и 2010, като за новообособените урегулирани поземлени имоти се запазят показателите за зона от вида Ж(м) - застрояване с малка височина до 10,0м и пределно допустими стойности за плътност на застрояване П застр. до 60%, интензивност на застрояване Кинт. до 1,2, озеленена площ min 40%, определен начин на основното застрояване - „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповед № 1403 от 02.09.2014г. на Кмета на Общината не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |