This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3980 / 28.07.2014 г.

 

04.08.2014:
Обявление ИЖС-3980 / 28.07.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1141 от 23.07.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване в обхват на урегулирани поземлени имоти УПИ ХІІІ-291 и ХІ-311, кв.73 по ПУП на гр. Лясковец, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, УПИ ХІІІ-291 и ХІ-311 в кв.73 да се обединят и в границите на съществуващите имоти се обособи нов урегулиран поземлен имот, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показателите за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1141 от 23.07.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |