This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3840 / 23.07.2014 г.

 

23.07.2014:
Обявление ИЖС-3840 / 23.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.150, ал.8 във връзка с чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че съгласно Заповед № 1126 от 21.07.2014г. на Кмета на Общината, е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхвата на съществуващ урегулиран поземлен имот ХІІ-168 в кв.31 по действащия Подробен устройствен план на с.Мерданя в следните части: 

1. Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване на с. Мерданя в обхват урегулиран поземлен имот ХІІ-168, кв.31 съгласно който се променя предназначението на имота от „за жилищни нужди” в „за смесено предназначение”, при запазване на показателите за установената устройствена зона в района с пределно допустими стойности за ниско застрояване Ж(м) с височина до 10м, плътност, интензивност и озеленени площи съгласно Наредба № 7 от 2003год. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми; 

2. Инвестиционен проект във фаза техническа (работна) за строеж „Работилница за авторемонтни дейности” във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

На основание, чл. 128, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията, като заинтересовани лица, в едномесечен срок от получаване на настоящето обявление можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая 17, втори етаж в сградата на общината и несъгласните с него да направят писмени възражения, предложения и искания. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |