This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3839 / 22.07.2014 г.

 

22.07.2014:
Обявление ИЖС-3839 / 22.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1126 от 21.07.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на УПИ XІІ - 168 в кв.31 по действащия Подробен устройствен план на с. Мерданя в следните части: 

І. Проект за подробен устройствен план - Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – план за застрояване на с. Мерданя в обхват на УПИ ХІІ - 168 в кв.31, съгласно който се променя предназначението на имота от „за жилищни нужди” в „за смесено предназначение”, при запазване на показателите с пределно допустими стойности за плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ за установената устройствена зона Ж(м) – ниско застрояване с височина до 10м, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии, изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми;  

ІІ. Инвестиционен проект във фаза техническа (работна) за строеж „Работилница за авторемонтни дейности” във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |