This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3525 / 07.07.2014 г.

 

09.07.2014:
Обявление ИЖС-3525 / 07.07.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1024 от 02.07.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на УПИ ХІІ-1448 в кв. 55 и граничещите с него, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ и условията на § 8, ал. 2, т. 3 ПР ЗУТ, посоченият урегулиран поземлен имот да се раздели и се обособят два нови урегулирани поземлени имоти съобразно реалното фактическо владеене на собствеността, като вътрешните регулационни граници към съседните имоти се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот с № 1448, при запазване на предназначение и показатели за жилищно застрояване в зона от вида Ж(м) - застрояване с малка височина до 10,0м, плътност на застрояване П застр. 20% -60%, интензивност на застрояване К инт. 0,5 – 1,2, озеленена площ 40% - 60%, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 976 от 25.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |