This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3498 / 04.07.2014 г.

 

07.07.2014:
Обявление ИЖС-3498 / 04.07.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията Ви уведомява, че за поземлен имот № 143002 с площ от 5499 кв.м и начин на трайно ползване „лозе”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”, е изготвен Подробен устройствен план - план за застрояване (ПЗ), с който ще се определи необходимата площадка за промяна предназначението на земеделска земя и установяване на терен с ново предназначение и показатели за устройствена зона от вида “предимно производствена” (ПП) за изграждане на обекти с конкретно предназначение “за производствени и складови дейности” в съществуващите му граници.  

Промяната е отразена със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката. 

Като заинтересувани лица, собственици на граничещи имоти, можете да се запознаете с проекта, който е на разположение в стая № 17 на Община Лясковец. 

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация. 

 

 

За кмет: 

Г. Петров /п/ 

Зам. кмет на Община Лясковец 

(съгласно Заповед № 1999 / 25.11.2011 г. на Кмета на Община Лясковец)

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |