This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3311 / 25.06.2014 г.

 

27.06.2014:
Обявление ИЖС-3311 / 25.06.2014 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 975 от 25.06.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец и План за застрояване в обхват на урегулирани поземлени имоти VІІІ–356 в кв. 70 и ІХ–355 в кв. 70 граничещите с тях улици, с който съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се променят дворищно-регулационните им граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлени имоти с №№ 355 и 356 по действащия кадастрален план, за които е отреждането им, при запазване на установената устройствена зона от вида Ж(м) с пределно допустими показателите за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност, интензивност и необходима озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 975 от 25.06.2014г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |