This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г.

 

10.06.2014:
Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

С Решение № 463 от Протокол № 41 от заседание на Об С Лясковец, проведено на 30.05.2014г. е: 

1. Дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 с площ от 4499м2 и начин на трайно ползване „лозе”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.  

2. Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 и начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”. 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |