This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2786 / 30.05.2014 г.

 

02.06.2014:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2786 / 30.05.2014 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 797 от 29.05.2014г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец (План за регулация и план за застрояване) в обхват на урегулирани поземлени имоти VІ-за производство на алкохолни и безалкохолни напитки и VІІ-1751 в кв. 23, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, УПИ VІ-за производство на алкохолни и безалкохолни напитки и VІІ-1751 в кв. 23, да се обединят и в границите на съществуващите имоти, прилагайки условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, се обособи нов урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за производствено-складови и търговски дейности” с показатели за зона от вида „смесена”, и съобразно преобладаващата околна зона от вида Ж(м) за застрояване с малка височина до 10,0м, с пределно допустими стойности за плътност на застрояване П застр. до 80%, интензивност на застрояване К инт. До 2,5 и озеленена площ min 20%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |