This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-6304 / 11.12.2013 г.

 

11.12.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-6304 / 11.12.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхват урегулирани поземлени имоти VІ-329 и ХІІ-329, в кв. 105.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая №11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |