This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-5918 / 20.11.2013 г.

 

21.11.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-5918 / 20.11.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2148 от 19.11.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот VІ-329 в кв. 105 и граничещите с него, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, да се променят дворищно регулационните му граници, като се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлен имот с № 633 по действащия кадастрален план, за който е отреждането, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |