This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

 

04.11.2013:
Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

Община Лясковец уведомява, че от 11.11.2013г. до 27.12.2013г. стартира процедура на трети етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Една от специфичните цели на Проекта е да се децентрализира предоставянето на услугата „Личен асистент”, което до момента е ангажимент на Агенцията за социално подпомагане. Постигането на тази цел може да бъде изпълнено единствено в условията на партньорство с общините на територията на страната чрез ангажиране на общинските администрации в преките дейности по управлението и предоставянето на услугата.  

1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:  

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;  

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ както и  

- лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;  

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.  

2. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:  

- безработни лица;  

- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;  

- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.  

Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга на територията на община Лясковец подават заявление и изискващите се документи - лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.  

Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начела лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.  

Кандидатите подават заявление и изискващите се документи - лично, или чрез изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в общината (района) - партньор по проекта.  

Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс).  

Всеки кандидат има право да впише в заявлението си конкретно лице с увреждане (или повече), на което желае да бъдат личен асистент. 

Приемът на документи ще се осъществява от 11 до 15 ноември 2013г. в стая №7 в сградата на община Лясковец.  

Предоставяне на социалната услуга - начало 02.01.2014г.

Изтегли:
   Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |