This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя - ИЖС-4913 / 09.10.2013 г.

 

10.10.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя - ИЖС-4913 / 09.10.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхват УПИ V-297 и VІІІ-299, в кв. 47.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |