This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4671 / 27.09.2013 г.

 

30.09.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4671 / 27.09.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1836 от 24.09.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот ІV-1602 и граничещия с него урегулиран поземлен имот ІІІ-1601 в кв. 35, с който да се промени вътрешната регулационна граница между тях, като се постави в съответствие с отразената в действащия кадастрален план съществуваща имотна граница между поземлени имоти с № 1602 и № 1601, за които съответно е отреждането им, при запазване на показателите за установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина до 10м, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ, при спазване на действащата нормативна уредба и в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |