This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-4508 / 16.09.2013 г.

 

16.09.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-4508 / 16.09.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1758 от 13.09.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с.Мерданя, общ. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти V-297, VІІІ-299 в кв.47, и граничещите с тях, с който двата да се обединят и се обособи един нов общ урегулиран поземлен имот, като съгласно основанието на чл.208, условието на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията регулационните му граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни на поземлен имот с № 19, за който ще е отреждането, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |