This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4505 / 16.09.2013 г.

 

16.09.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4505 / 16.09.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1749 от 13.09.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се изработи служебно проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ІІ-за църква, кино и административна сграда в квартал 69, с който да се извърши разделяне и обособяване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти в кв. 69:  

- в североизточната част, за поземлен имот с № 1182, където попада сградата на бивше кино - урегулиран поземлен имот с предназначение „за административно и делово обслужване”; 

- в обхвата на поземлен имат с № 1173, където попада църква „Св. Никола”, обявена като „ недвижима културна ценност” - по съществуващите имотни граници нов урегулиран поземлен имот, с предназначение „за църква”, при запазване на габаритите на съществуващата застройка като застроителни петна, етажност и обемно - пространствени параметри, без уплътняване на застрояването;  

- в останалата част - остава урегулиран поземлен имот, с предназначение „за административно и делово обслужване”,  

при запазване на параметрите за плътност, интензивност на застрояване, озеленена площ за установената зона и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |