This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Козаревец - ИЖС - 4351 / 04.09.2013 г.

 

05.09.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Козаревец - ИЖС - 4351 / 04.09.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново, Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхват урегулирани поземлени имоти VІ-290, VІІ-291,VІІІ-292 в кв. 70.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в стая №11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.  

 

За кмет /п/ 

Георги Петров 

Заместник-Кмет на Община Лясковец 

(Заповед №1999/25.11.2011 г. на Кмета на Община Лясковец) 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |