This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4314 / 02.09.2013 г.

 

02.09.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4314 / 02.09.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в обхват урегулиран поземлен имот III- 640 в квартал 46.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.  

 

За кмет: 

Георги Петров /п/  

Заместник - Кмет на Община Лясковец 

(Заповед № 1999 / 25.11.2011 г. на Кмета на Община Лясковец) 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |