This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4297 / 30.08.2013 г.

 

30.08.2013:
Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4297 / 30.08.2013 г.

На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

 

Със ЗАПОВЕД № 1666 от 28.08.2013 г. на Кмета на Общината е допуснато да се изработи проект на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ІІІ-640 в кв.46 и граничещите с него урегулирани поземлени имоти, съгласно който на основание условието на § 8 от ПР на ЗУТ и чл. 134, ал.2, т.1 от ЗУТ, регулационните му граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни граници на поземлен имот с № 640, и в съществуващите му граници се обособят два нови урегулирани поземлени имоти съобразно реално разпределената за ползване собственост, като се запазват показателите за установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина Ж(м) до 10,0м, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ, и при спазване на действащата нормативна уредба, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |