This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП на с.Козаревец - ИЖС - 4203 / 22.08.2013 г.

 

30.08.2013:
Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП на с.Козаревец - ИЖС - 4203 / 22.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1603 от 19.08.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти Х-214, ХІ-214, ХІІ-214, ХІV-214, в кв. 35 и граничещите с тях, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1, чл.134, ал.2, т.1, във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията и условието на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, да се променят границите им, като съобразно реалната собственост се обединят и се обособи нов урегулиран поземлен имот с определени граници по границите на поземлен имот с № 214 по действащия кадастрален план, за който е отреждането им, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |