This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4042 / 09.08.2013 г.

 

12.08.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4042 / 09.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1540 от 08.08.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-290 и VІІ-291 в кв. 70, с което съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 208 от Закона за устройство на територията, да се промени улично-регулационната граница към улица с о.т. 176 - 177, като се постави в съответствие с имотните граници на поземлени имоти № 290 и № 291 по действащия кадастрален план, и като се запазва установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. от 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, с начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |