This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4041 / 09.08.2013 г.

 

12.08.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4041 / 09.08.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1541 от 08.08.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) І-46 в кв. 25, който е отреден за поземлени имоти с № 68 и №69 по кадастралния план на с. Козаревец (поземлени имоти с № 68 и № 69 по действащия кадастрален план съответстват на бивш имот с № 46 по предходния отменен кадастрален план) и граничещите с него УПИ ІІ-47, ІV-49, от кв. 25, с което съгласно чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, при условията на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, да се променят вътрешните дворищно-регулационни граници, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлени имоти № 68 и № 69 по действащия кадастрален план, като се запазва установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, с начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |