This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

 

01.08.2013:
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх. № ИЖС - 3761 / 22.07.2013 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево, Община Лясковец. 

Цел на ползването: аквакултури и свързани с тях дейности /риборазвъждане/; 

Водно тяло: язовир „Черни мост”; 

Място на ползването: язовир „Черни мост”, общ. Лясковец, имот № 000391 в землището на с. Мерданя - ЕКАТЕ 47826 и имот № 000630 в землището на с. Драгижево - ЕКАТЕ 23217 

Условия, при които ще се разреши ползването:  

1. Забранява се източването на язовира с цел риболов; 2. Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи и риборазвъждане в рибарници - язовир „Черни мост” имот № 000391 в землището на с. Мерданя и имот № 000630 в землището на с. Драгижево, без това да застрашава отглеждането на риба; 3. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема; 4. Да се извършва ежегодно химичен анализ на водна проба от язовирното езеро и да се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен О2, рН, органичен азот, БПК5, фосфати и суспендирани вещества, съгласно изискванията на чл.11,ал.1 и чл.12 ал.1 от Наредба № 4 / 20.10.2000 г.(ДВ бр.88/2000 г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми; 5. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на ДА „Гражданска защита”; 6. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея - непрекъснато наблюдение; 7. Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41 от 2001 г. изм. ДВ бр.73/17.09.2010г.). 

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на страницата на Община Лясковец, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Община Лясковец, стая №16.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |