This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с.Козаревец - ИЖС-3875 / 29.07.2013 г.

 

29.07.2013:
Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с.Козаревец - ИЖС-3875 / 29.07.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1454 от 26.07.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ІІ-94 в кв. 47, като се поставят в съответствие с имотните граници на поземлени имоти № 220 и № 221 по действащия кадастрален план и от него се образуват два урегулирани поземлени имота ІІ-220 и VІІІ-221, за поземлени имоти 220 и 221, а улично-регулационните граници се изменят по границите на поземлени имоти 220 и 221. 

Новообразувените имоти ІІ-220 и VІІІ-221 в кв. 47, по плана на с. Козаревец да запазят установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60% и начин на застрояване - свободно при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |