This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-3279 / 28.06.2013 г.

 

28.06.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-3279 / 28.06.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1252 от 17.06.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот ІІ за църква, кино и административна сграда в квартал 69, с който да се извърши разделяне и обособяване на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти в кв. 69:  

- в североизточната част, където попада сградата на бивше кино - урегулиран поземлен имот Х-1182 с предназначение за административно и делово обслужване;  

- в останалата част - става урегулиран поземлен имот ІІ, с предназначение за църква и административна сграда,  

при запазване на параметрите за плътност, интензивност на застрояване, озеленена площ за установената зона и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |