This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-3199 / 26.06.2013 г.

 

26.06.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-3199 / 26.06.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1274 от 24.06.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти ІХ-659 и VІІІ-660,662 в кв. 110, с който двата да се обединят и в съществуващите им граници се обособи нов урегулиран поземлен имот, при запазване на установената устройствена зона Ж (м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |