This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-2715 / 31.05.2013 г.

 

17.06.2013:
Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-2715 / 31.05.2013 г.

Община Лясковец, обл. Велико Търново, Ви уведомява, че със Заповед № 1141 от 31.05.2013 г. на Кмета на Община Лясковец е одобрено Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец засягащо урегулирани поземлени имоти І-1413, 1414 и ІІІ-1415, в кв. 108. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със заповедта в стая № 11 в сградата на общинска администрация на Община Лясковец. На основание чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията, несъгласните могат да обжалват Заповедта писмено пред Административен съд гр.Велико Търново чрез Община Лясковец, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |