This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП за имоти в землището на с. Драгижево - ИЖС-2870 / 07.06.2013 г.

 

07.06.2013:
Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП за имоти в землището на с. Драгижево - ИЖС-2870 / 07.06.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

С Решение № 319 от Протокол № 26 от заседание на Об С, проведено на 30.05.2013г. е: 

1. Дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 135019 с площ от 3000м2 и начин на трайно ползване „нива”, пета категория по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, местност „Лукач”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на зона от вида „предимно производствена” .  

2. Одобрено задание за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 135019 и начин на трайно ползване „нива” пета категория по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, местност „Лукач”. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |