This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2869 / 07.06.2013 г.

 

07.06.2013:
Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2869 / 07.06.2013 г.

На основание чл.124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 1189 от 05.06.2013 г. на Кмета на Общината е допуснато служебно да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот І – за селкооп и градина в кв. 45, съгласно който: 

- в съществуващите граници на включените в обхвата му поземлени имоти, представляващи частна собственост на физически лица, се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти с предназначение съобразно фактическото им ползване – жилищно застрояване с показателите за устройствена зона от вида Ж(м) – ниско застрояване с височина до 10м, плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%; 

- в останалата част от имота, представляваща общинска собственост се обособи нов урегулиран поземлен имот І в кв. 45, с предназначение „за парк”,  

при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |