This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2283 / 10.05.2013 г.

 

10.05.2013:
Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2283 / 10.05.2013 г.

Община Лясковец, област В.Търново Ви уведомява, че е изготвен проект за Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на село Драгижево в обхват урегулирани поземлени имоти ХIII- 735 ХIV- 735 в квартал 40.  

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в стая № 11 в сградата на Община Лясковец и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, могат да направят писмени възражение, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |