This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2056 / 24.04. 2013 г.

 

24.04.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2056 / 24.04. 2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 880 от 23.04.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на УПИ XXIІІ - 402 в кв.93 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец в следните части: 

І. Проект за подробен устройствен план: 

Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за застрояване на гр. Лясковец и Работен устройствен план в обхват на УПИ ХХІІІ - 402 в кв.93 и граничещите с него, съгласно който да се предвиди начин на застрояване „свързано” на вътрешна регулационна граница между имотите (за основно и допълващо застрояване), при запазване на показателите с пределно допустими стойности за плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ за установената устройствена зона Ж(м) – ниско застрояване с височина до 10м, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии, изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми;  

ІІ. Инвестиционен проект във фаза техническа (работна) за основно и допълващо застрояване в УПИ ХХІІІ - 402 в кв.93 по ПУП на гр. Лясковец, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |