This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2057 / 24.04.2013 г.

 

24.04.2013:
Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2057 / 24.04.2013 г.

На основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 881 от 23.04.2013 г. на Кмета на Общината е допуснато да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхват урегулирани поземлени имоти ХІV-735 ХІІІ-735 в кв.40 и граничещите с тях урегулирани поземлени имоти, съгласно който двата имота да се обединят и в съществуващите им граници се обособи нов урегулиран поземлен имот, като на основание условието на § 8 от ПР на ЗУТ регулационните му граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни граници на поземлен имот с № 735, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |