This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за свободно работно място за длъжността "Директор на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване"

 

05.04.2013:
Обява за свободно работно място за длъжността "Директор на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване"

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: „ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ” 

 

за служител по трудово правоотношение, изпълняващ задачи, свързани с контрол за опазването, изграждането, почистването, стопанисването, озеленяването на паркове, градини и обществени зони за отдих на територията на Община Лясковец.  

Длъжността се заема въз основа на трудов договор на основание чл. 70, във връзка с чл. 67, ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда (КТ), след проведен подбор на кандидатите по документи и проведено интервю.  

Одобрените кандидати след разглеждане на представените от тях документите и преценката за съответствието им с поставените изисквания, ще бъдат поканени на интервю.  

 

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”: 

1. да са български граждани; 

2. да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; 

3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено; 

4. да имат завършено: 

- висше образование, специалност „Икономика” минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или 

- висше образование, специалност „Парково и ландшафтно проектиране” минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или 

- средно – специално образование, специалност „Парково строителство и озеленяване”. 

5. минимален трудов стаж по специалността ( професионален опит) 2 години и 

6. компютърна грамотност – MS Office. 

 

II. Основна месечна заплата за длъжността „Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”:  

Определя се на основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г., като същата е в размер на 500.00 лв.  

 

III. Кандидатите следва да представят следните документи: 

1. Молба за постъпване на работа; 

2. Документ за самоличност (копие); 

3. Автобиография; 

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето или средно специално образование, професионална квалификация, правоспособност (копие); 

5. Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж; 

6. Свидетелство за съдимост; 

7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване. 

Документите на кандидатите за заемане на длъжността „Директор на Общинско предприятие „Благоустройство, почистване и озеленяване ще се приемат в Информационния център на Община Лясковец, намиращ се на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1 в срок до 22.04.2013 г. 

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Дирекция “Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” - стая № 5 в сградата на общинска администрация. 

Лице за контакти: Пенка Куманова – Главен специалист „Човешки ресурси” в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние. 

За справки и информация: тел. 0619 / 2 20 55, вътр. 105. 

 

 

За кмет: 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(съгласно Заповед № 1999 / 25.11.2011 г. 

на Кмета на Община Лясковец)  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |