This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1420 / 25.03.2013 г.

 

25.03.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1420 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 582 от 20.03.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на УПИ VІ и VІІ в кв.131 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец – Промишлена зона в следните части: 

І. Проект за подробен устройствен план: 

1. Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец - Промишлена зона в обхват на УПИ VІ и VІІ в кв.131, съгласно който да се извърши обединяването им и в съществуващите граници се обособи нов общ урегулиран поземлен имот с предназначение „ за производствени и складови функции” съобразно дейността на възложителя и установената зона, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми;  

2. Проект за Подробен устройствен план за застрояване в обхват на новообособения урегулиран поземлен имот за определяне начина на застрояване и показатели с пределно допустими стойности за плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ в установената устройствена зона, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии. 

ІІ. Инвестиционен проект във фаза техническа (работна) за „Реконструкция и разширение на съществуващи сгради и промяна предназначението им в цех за производство на метални изделия” в новообособен УПИ, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |