This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на с. Мерданя - ИЖС-1419 / 25.03.2013 г.

 

25.03.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на с. Мерданя - ИЖС-1419 / 25.03.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със Заповед № 583 от 20.03.2013г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА в обхват на УПИ І-84 и граничещите с него УПИ VІ-84, ІІ-87, V-87 в кв.44 по действащия Подробен устройствен план на с. Мерданя, общ. Лясковец в следните части: 

І. Проект за подробен устройствен план: 

Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти І-84, VІ-84, ІІ-87, V-87 в кв.44, съгласно който прилагайки основанията на § 8, ал. 2, т.2 и 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл. 134, ал.2, т.1, във връзка с чл. 208 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, регулационните граници за УПИ І-84 се поставят по съществуващите имотни граници на поземлен имот, отразен с № 43 по действащия кадастрален план, за който е отреждането, а границата със УПИ VІ-84 се промени при спазване условията на чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията. 

1. Проект за Подробен устройствен план за застрояване за новообособен УПИ І за поземлен имот с № 43 в кв.44, за определяне начин на застрояване и показатели с пределно допустими стойности за височина, плътност, интензивност на застрояване и озеленена площ в установената устройствена зона за жилищно застрояване Ж(м), съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и схеми; 

ІІ. Инвестиционен проект за строеж „Къща за гости” във фаза техническа (работна), изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 / 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |