This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-783 / 13.02.2013 г.

 

13.02.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-783 / 13.02.2013 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 335 от 13.02.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти ІІІ и ІV в кв.95 и граничещите с тях, с който съгласно основанието на чл.134, ал.1, т.1, чл.208 от Закона за устройство на територията и условието на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, да се променят границите им, като се обособят нови урегулирани поземлени имоти ІІІ и ІV в кв.95 в съответствие с реално определените граници на поземлени имоти с №№ 1093 и 1094 по действащия кадастрален план, за които е отреждането им, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. От 0,5-1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |