This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя

 

10.01.2013:
Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 103 от 08.01.2013г. на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Мерданя, общ. Лясковец в обхват урегулиран поземлен ІІІ-283 в кв.46 и граничещите с него, с който съгласно условието на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията вътрешните му регулационни граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни на поземлен имот с № 68, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване с малка височина (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |