This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6486

 

19.12.2012:
Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6486

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията Община Лясковец, област Велико Търново, Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 2534 от 07.12.2012 г. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват посоченият урегулиран поземлен имот ІІІ-449 в кв.61 и граничещите с него, съгласно който прилагайки условията на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията вътрешните му регулационните граници се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни на поземлен имот с № 405, за който е отреждането му, при запазване на показателите за установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |