This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

 

18.10.2012:
Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

Съдържание: 

 

1. Копие от Заповед № 2115 / 18.10.2012 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  

2. Други тръжни условия. 

3. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите. 

4. Списък на документите, които трябва да представят кандидатите при участие в търга. 

5. Основания за недопускане или отстраняване на кандидат от участие в търга. 

6. Заявление за участие в търга - Образец № 1. 

7. Декларация по чл. 58, ал. 1, т. 3, б. а - е от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 2. 

8. Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец - Образец № 3. 

9. Декларация за наличие на собствена и/или наета техника, осигуряваща извършване на ползването на дървесина в обект № 230 на Община Лясковец - Образец № 4. 

10. Декларация за участие на подизпълнители - Образец № 5. 

11. Декларация за запознаване с условията на търга и извършен оглед на обекта - Образец № 6.  

12. Проект на договор - Образец № 7. 

13. Технологичен план за добив на дървесина и скица на насаждението, включено в обекта. 

14. Сортиментна ведомост за очаквания добив. 

15. Заповед № 375 / 11.06.212 г. на Изпълнителния директор на ИАГ - копие. 

16. Образец на информационна табела по чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Изтегли:
   Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |