This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

 

29.08.2012:
Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

НА ВНИМАНИЕТО
 

на продължително безработните лица и хората от етническите малцинства живущи на територията на община Лясковец

 

Община Лясковец реализира проект - BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 "Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец", финансиран от Европейския социален фонд. Разкрити са работни места на длъжностите: "работник поддръжка зелени площи" - 11 работни места и "работник озеленяване и почистване" - 9 работни места. Проектът се реализира в гр. Лясковец и 5-те населените места от oбщината: Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя. 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

• Продължително безработни лица обект на социално подпомагане - за да попадат в тази целева група, кандидатите трябва да предоставят документ удостоверяващ регистрацията им в Бюро по труда за последните 12 месеца без прекъсване, документ удостоверяващ правото им на социално подпомагане към настоящия момент и документ за настоящ или постоянен адрес на територията на община Лясковец; 

• Хора от етнически малцинства - лицата от етническите малцинствени групи удостоверяват това с попълването на Декларация (по образец) за самоопределяне на своя етнос и документ за адресна регистрация на територията на община Лясковец; 

 

Заявление по образец кандидатите могат да подадат в стая № 210 на Дирекция „Бюро по труда” или в Информационния център на Община Лясковец. 

 

Краен срок за подаване на документи: 10.09.2012 г.

Изтегли:
   Обява

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |