This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

 

03.05.2012:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

Обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” 

 

Обособена позиция 2: Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018 

 

Съдържание: 

 

Челен лист  

Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Решение  

2. Обявление 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Условия за участие и указания към участниците в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на иновативно културно събитие”, с обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” и обособена позиция 2: Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018 

5. Техническо задание  

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Образец № 1 - Административни сведения 

2. Образец № 2.1 и Образец № 2.2 - Ценово предложение 

3. Образец № 3 - Техническо предложение 

4. Образец № 4 - Проект на договор 

5. Образец № 5 - Списък на техническите лицата ангажирани в изпълнението поръчката 

6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.) 

7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) 

8. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  

9. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  

10. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

11. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

12. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

13. Приложение № 6 - Декларация  

14. Приложение № 7 - Декларация за съгласие като подизпълнител 

15. Приложение № 8 - Декларация 

16. Приложение № 9 - Декларация за средно-списъчният състав на раб отниците 

17. Декларация за разположение 

 

Документацията съдържа общо 151 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |