This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за обявяване на избирателните списъци

 

26.08.2011:
Заповед за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД
№ 1337 / 26.08.2011 г.
гр. Лясковец
 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54 от Изборния кодекс и Решение № 470-МИ на Централната избирателна комисия, предвид предстоящото произвеждане на избори на 23.10.2011 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ
 

1. Следните места за обявяване на избирателните списъци - част І и част ІІ: 

 

Секция 001 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 002 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 003 - гр. Лясквоец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 005 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 006 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 007 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 009 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 010 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 011 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 012 - гр. Лясковец - Читалище “Напредък 1870”; 

Секция 014 - с. Драгижево - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 015 - с. Мерданя - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 016 - с. Козаревец - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 017 - с. Добро Дял - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 018 - с. Добро Дял - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 019 - с. Джулюница - Фоаето на Кметсвото; 

Секция 020 - с. Джулюница - Фоаето на Кметсвото; 

 

2. Избирателните списъци да се обявят на посочените в т.1 места най-късно до 12.09.2011 г. - за част І и до 27.09.2011 г. - за част ІІ от следните длъжностни лица:  

2.1. в град Лясковец - от началник отдел “ГРАО” и главен специалист ГРАО; 

2.2. в кметствата с. Драгижево, с Мерданя, с. Козаревец, с. Добри Дял с . Джулюница - от кметовете на населените места; 

 

3. Избирателните списъци част І и част ІІ да се публикуват на интернет страницата на общината в сроковете посочени в т.2. 

 

Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица по т. 2.1 и т. 2.2 - за изпълнение, на Общинска избирателна комисия Лясковец - за сведение. 

 

Заповедта да се обяви във фоайето на общинската администрация до 28.08.2011 г. включително.  

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

 

Д-р Ивелина Гецова 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |