This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”

 

27.06.2011:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”

СЪОБЩЕНИЕ
 

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх.№ ИЖС-2956/20.06.2011г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”, в землището на гр. Лясковец, община Лясковец. 

 

Цел на ползването - риборазвъждане. 

 

Водно тяло: язовир ”Костимял - Горен”, Място на ползването - яз.”Костимял - Горен”, общ. Лясковец, имот № 000690 в землището на гр. Лясковец ЕКАТЕ 44793  

 

Условия, при които ще се разреши ползването: 

1. Забранява се източването на язовира с цел риболов. 

2. Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи и риборазвъждане в рибарници - язовир „Пехчана” имот № 000312 в землището на гр. Лясковец и имот № 000422 в землището на с. Добри дял без това да застрашава отглеждането на риба. 

3. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема. 

4. Да се извършва ежегодно химичен анализ на водна проба от язовирното езеро и да се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен О2, рН, органичен азот, БПК5, фосфати и суспендирани вещества, съгласно изискванията на чл.11, ал.1 и чл.12 ал.1 от Наредба №4/20.10.2000 г.(ДВ бр.88/2000 г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми. 

5. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на ДА „Гражданска защита”. 

6. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея - непрекъснато наблюдение. 

7. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41 от 2001 г. изм. ДВ бр.73/17.09.2010г.). 

 

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на страницата на Община Лясковец (www.lyaskovets.net), заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят в Община Лясковец, стая №16.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |