This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”

 

10.06.2011:
Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”

СЪОБЩЕНИЕ
 

Община Лясковец на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, б. „а” и „г” от Закона за водите, съобщава, че е постъпила административна преписка с вх.№ ИЖС-6334/03.05.2011г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”, с. Добри дял, община Лясковец. 

 

Цел на ползването – риборазвъждане. 

 

Водно тяло: язовир „Пехчана”, Място на ползването - яз.”Пехчана”, общ. Лясковец, имот № 000312 в землището на гр. Лясковец ЕКАТЕ 44793 и имот № 000422 в землището на с. Добри дял ЕКАТЕ 21453 

 

Условия, при които ще се разреши ползването:  

1. Забранява се източването на язовира с цел риболов.  

2. Да се осигурява подаване на вода за напояване на земеделски земи и риборазвъждане в рибарници - язовир „Пехчана” имот № 000312 в землището на гр. Лясковец и имот № 000422 в землището на с. Добри дял без това да застрашава отглеждането на риба.  

3. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.  

4. Да се извършва ежегодно химичен анализ на водна проба от язовирното езеро и да се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен О2 ,рН , органичен азот, БПК5 , фосфати и суспендирани вещества, съгласно изискванията на чл.11 ал.1 и чл.12 ал.1 от Наредба №4/20.10.2000 г. (ДВ бр.88/2000 г.) за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.  

5. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверки на ДА „Гражданска защита”.  

6. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение.  

7. Режимът на риболов да се осъществява, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ бр.41 от 2001 г. изм. ДВ бр.73/17.09.2010г.). 

 

Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението на интернет сайта на Община Лясковец (www.lyaskovets.net), заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят, в Община Лясковец, стая №16.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |