Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявления за издадени предписания за изготвяне на ПУП - ИЖС-759, ИЖС-760 и ИЖС-908 02.03.2010 ИЖС-759 / 16.02.2010 г.   Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 172 от 15.02.2010год. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване(ПЗ), с който да се определи необходимата площадка за промяна предназначението на земеделска земя и установяване на терен с ново предназначение в съществуващите граници на поземлен имот №297001 в местността “Лясковско” по картата за възстановена собственост в землището на гр.Лясковец, в съответствие изискванията на чл.48 от Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, и при спазване показателите съгласно действащата нормативна уредба по устройство на територията, от техническо правоспособно лице в съответствие с условията на чл. 230, ал.1, във връзка с чл. 229 от Закона за устройство на територията и & 13 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец     ИЖС-760 / 16.02.2010 г.   Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 173 от 15.02.2010год. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с. Добри дял, общ. Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ІІ-1098 в кв. 96, съгласно който в съществуващите му граници се извършва разделяне и обособяване на нови урегулирани поземлени имоти, при запазване на установената за района устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец     ИЖС-908 / 26.02.2010 г.   Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 213 от 25.02.2010год. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на с.Джулюница, общ.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ІІ-593 в кв.58, във връзка с приложение условията на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, при което вътрешните му регулационни граници се поставят в съответствие с имотните на поземлен имот 593, за който е отреждането му, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец