Обяви от 2010 година

Обяви от 2011 година

Обяви от 2012 година

Обяви от 2013 година

Обяви от 2014 година

Обяви от 2015 година

Обяви от 2016 година

Обяви от 2017 година

Обяви от 2018 година

11.01.2011:  Обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

20.01.2011:  Документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на проект: "Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в Община Лясковец, чрез създаване на дневен център" за периода 01.04.2011 г. - 31.01.2012 г."

25.01.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на офис консумативи за нуждите на проект BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А - "Социална икономика - Лост - Алтернатива в развитието на Община Лясковец" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

25.01.2011:  Покана за обществено обсъждане на тема "Обсъждане и избор на иновативно културно събитие за община Лясковец"

25.01.2011:  Обяви по проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3

31.01.2011:  Проект „Подкрепа за достоен живот” - списък на оценените кандидати за лични асистенти на II етап

10.02.2011:  Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”

10.02.2011:  Официална пресконференция за обявяване старта на проект Устойчива рехабилитация чрез социални услуги от нов тип „Съботно – неделна грижа за деца и родители”

13.12.2010:  Документи за заинтересовани страни за идентифициране на иновативно културно събитие на територията на Община Лясковец

21.02.2011:  Обява за набиране на персонал за Дневен център за възрастни хора в гр.Лясковец

14.10.2010:  Заповеди на Министерството на земеделието и храните относно ползването на земеделските земи в землищата на с. Драгижево и с. Козаревец

26.04.2010:  Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

26.04.2010:  Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

22.04.2010:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-1768

12.04.2010:  Съобщение относно незаконно поставени рекламно-информационни елементи

08.03.2010:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

02.03.2010:  Обявления за издадени предписания за изготвяне на ПУП - ИЖС-759, ИЖС-760 и ИЖС-908

23.02.2010:   Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

05.02.2010:  Списък на обектите, общинска собственост, за продажба през 2010 година съгласно ЗОС

05.02.2010:  Годишен план за приватизация през 2010 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество

18.01.2010:  Съобщение за взето Решение от Министъра на околната среда и водите по преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: ”Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр. Лясковец”

28.02.2011:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

22.03.2011:  Статут на Петропавловския събор на народното творчество

29.03.2011:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

11.04.2011:  Сипък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт - здравеопазване и социални дейности” в дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация на Община Лясковец

11.04.2011:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Общинска администрация на Община Лясковец

18.04.2011:  Покана информационна среща/прес-сконференция за официално представяне на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

19.04.2011:  Покана за откриване на Дневен център за възрастни хора в гр.Лясковец по проект „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.

27.04.2011:  Покана за откриване на проект „Панаир на добрите идеи"

03.05.2011:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

16.05.2011:  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец

16.05.2011:  Документация за процедура на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2011 г. с обособени позиции"

26.05.2011:  За Вас родители: отваря врати Детски център "Зън-зън"

01.06.2011:  Съобщение за отваряне ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на СМР на обект Благоустрояване на обществени пространства в гр. Лясковец

08.06.2011:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

10.06.2011:  Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Пехчана”

17.06.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

17.06.2011:  Обучение за разработване на добри идеи/проекти

27.06.2011:  Издаване на разрешително за ползване на воден обект - яз.”Костимял - Горен”

04.07.2011:  График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

06.07.2011:  Съобщение за временната организация на движението по време на строителството на обект Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец

11.07.2011:  Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително - ремонтните работи

15.07.2011:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2011/2012 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

01.08.2011:  Покана за определяне състава и структурата на Общинската избирателна комисия

12.08.2011:  „Основен ремонт на детски градини в Община Лясковец през 2011 год. с обособени позиции"

19.08.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 2011 - 2012 година и 2012-2013 година"

24.08.2011:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

26.08.2011:  Провеждане на интервю с одобрени кандидати по НП "Старт на кариерата 2011"

25.05.2011:  ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

22.07.2011:  ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

31.08.2011:  Изготвен е ред за своевременно обработване на заявленията за издаване на нови лични карти

01.09.2011:  Изготвени са регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година

26.08.2011:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

07.09.2011:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

08.09.2011:  Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част I

08.09.2011:  Избирателен списък за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г.

13.09.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години"

14.09.2011:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ в община Лясковец, област Велико Търново

21.09.2011:  Заповед във връзка с предизборната кампания

21.09.2011:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

27.09.2011:  Избирателен списък за избиране на общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. - част II

27.09.2011:  Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец

27.09.2011:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

28.09.2011:  Заповед за началото на гроздоберната кампания в община Лясковец

28.09.2011:  Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК

21.09.2011:  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

18.10.2011:  Документация за участие в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г."

27.10.2011:  Отваряне на ценово предложение по процедура с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години”

21.11.2011:  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

04.01.2012:  Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

12.01.2012:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

17.01.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец"

19.01.2012:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

24.01.2012:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

23.01.2012:  Започна набирането на хора от целевите групи за участие в дейностите на новото социално предприятие

26.01.2012:  Сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" обявява открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие

08.02.2012:  Статут на Областен литературен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

08.02.2012:  Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

08.02.2012:  Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

13.02.2012:  Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

14.02.2012:  Покана за пресконференция

23.01.2012:  Ден на отворените врати за хората в пенсионна възраст

23.02.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СРР на обект: "Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

23.02.2012:  Правила за поведение и действие при наводнение

23.02.2012:  Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”

24.02.2012:  Покани за прием на проекти по Мерки 111, 121, 311, 312, 321, 322 и 331 от Стратегия за местно развитие на СНЦ "МИГ - Лясковец - Стражица"

24.02.2012:  Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Промотиране на иновативно културно събитие и осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта", с обособена позиция 1 - "Промотиране, маркетинг и реклама на иновативно събитие" и обособена позиция 2 - "Дейности за осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта"

27.02.2012:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

01.03.2012:  Отваряне на оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

15.03.2012:  Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

20.03.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

04.04.2012:  Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

06.04.2012:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец

11.04.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 г."

20.04.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СРР на обект: „Карвинг - Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

25.04.2012:  До представителите на бизнеса в Община Лясковец

25.04.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на църква "Св. Св. Константин и Елена" в с. Драгижево, общ. Лясковец"

02.05.2012:  Покана за изложба в ОУ "П.Р.Славейков" с. Джулюница, община Лясковец по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

03.05.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие", с обособени позиции

07.05.2012:  Покана за изложба в Регионален инспекторат по образование - гр. Велико Търново по проект "Заедно да преоткрием нашето училище”

10.05.2012:  Кампания "Да изчистим България за един ден!"

21.05.2012:  Покана за изложба по проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

11.06.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

23.05.2012:  Покана за информационна среща - пресконференция за официално представяне на проект "Заедно да преоткрием нашето училище"

28.06.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

03.07.2012:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

19.07.2012:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 година по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец – кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял – гр. Лясковец и обратно”

20.07.2012:  Документация по процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2012 г. до 01.04.2013 г.” чрез „публична покана” по обособени позиции: Позиция І - Доставка на донбаски въглища и Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

25.07.2012:  Стартира процедура за кандидатстване за работни места по програма "Старт на кариерата" 2012

26.07.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Организиране на иновативно културно събитие"

06.08.2012:  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец

07.08.2012:  Заповед №РД-14-235 от 06.08.2012г. на Министерство на земедеделието и храните

21.08.2012:  Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс

29.08.2012:  Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2012/2013 г. по маршрут с. Мерданя - с. Драгижево - гр. Лясковец и обратно, маршрут с. Козаревец - кв. Честово - гр. Лясковец и обратно и маршрут с. Добри дял - гр. Лясковец и обратно”

29.08.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

03.09.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

18.09.2012:  Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”

01.10.2012:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

28.09.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в гр. Лясковец

02.10.2012:  Решение на РИОСВ - В.Търново по преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

15.10.2012:  Веселин Борисов Александров ул. "Трети март" №35

17.10.2012:  Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

18.10.2012:  Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи на камбанарията на църковен храм "Свети Димитър" в с. Мерданя, общ. Лясковец"

18.10.2012:  Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 230 (отдел 241 - "ф"), на територията на с. Джулюница, общ. Лясковец

19.10.2012:  Покана до Стефан Иванов Мутафов гр. Лясковец, ул. " Добри ГАнчев" № 38

19.10.2012:  До Недко Димитров Бонев гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. В ет. 4, ап. 10

19.10.2012:  До Петя Илиева Минчева гр. Лясковец, ул."Манастирска" № 9

22.10.2012:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за община Лясковец, област Велико Търново

22.10.2012:  Обява за едно работно място за длъжност "Охранител"

29.10.2012:  Обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет: „Доставка на газьол за отоплителен сезон 2012/2013 година за нуждите на ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница”

06.11.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник поддръжка зелени площи" в с. Джулюница

08.11.2012:  Заповед за изменение на заповед по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за землището на гр. Лясковец

08.11.2012:  Заповед във връзка с Протокол от 02.11.2012 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина

20.11.2012:  Обява за едно работно място за длъжността "Работник озеленяване и почистване" в гр. Лясковец

26.11.2012:  Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции

26.11.2012:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

26.11.2012:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

28.11.2012:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

28.11.2012:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

01.12.2012:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

06.12.2012:  Обява за вакантни длъжности от сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

11.12.2012:  Заповед във връзка с наближаване на коледните и новогодишните празници и за опазване на обществения ред

11.12.2012:  Съобщение във връзка с отсичането на дървета на територията на Община Лясковец

11.12.2012:  Избирателни списъци за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

13.12.2012:  Проект на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци

17.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6445

14.12.2012:  Заповед относно информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 27.01.2013 г.

15.12.2012:  Заповед относно агитацията и агитационните материали за национален референдум на 27.01.2013 г.

19.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6486

19.12.2012:  Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-6488

19.12.2012:  Заповед за подобряване организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа на гр. Лясковец

20.12.2012:  Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране и изграждане на локално парно (инженеринг) в сградата на Кметство село Козаревец, общ. Лясковец”

27.12.2012:  Информационен лист за произвеждане на референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”

27.12.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

27.12.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево

10.01.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя

11.01.2013:  Справки в избирателните списъци за националния референдум на 27.01.2013 г.

14.01.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг

14.01.2013:  Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на община лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

14.01.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Лясковец

15.01.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя

16.01.2013:  Обява за длъжности за резервисти във въоръжени сили за заемане чрез конкурс

17.01.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

17.01.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница

17.01.2013:  Проект на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

16.01.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

23.01.2013:  Покана и график за получаване на изборните материали за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

24.01.2013:  Заповед във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 г.

24.01.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец

28.01.2013:   Покана за провеждане на обществено обсъждане

29.01.2013:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

01.02.2013:  Документация за участие в търг с явно наддаване, по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у"), № 3 (отдел 244 - "р1") и № 4 (отдел 262 - "и"), на територията на Община Лясковец

14.11.2012:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-5715 / 14.11.2012 г.

07.02.2013:  Обява за набиране потребители на почасови социални услуги

07.02.2013:  Обява за набиране експерти за работа в звено за услуги в домашна среда, които да подпомагат изпълнителите на почасови социални услуги

07.02.2013:  Обява за набиране изпълнители на почасови социални услуги

07.02.2013:  Предстои XІІ-то издание на Петропавловския събор на народното творчество

07.02.2013:  Статут и заявка за участие в XII Петропавловски събор на народното творчество

12.02.2013:  Заповед за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и")

12.02.2013:  Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.02.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-572 / 12.02.2013 г.

13.02.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-783 / 13.02.2013 г.

13.02.2013:  Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот общинска собственост

18.02.2013:  Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

19.02.2013:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев, гр. София, ул. "Лозенска планина" № 13

15.02.2013:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.02.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

22.02.2013:  СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. "ВЪЗСТАНИЧЕСКА" № 35

27.02.2013:  Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

15.03.2013:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

15.03.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

19.03.2013:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

20.03.2013:  ДО КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 22, ВХ. В, ЕТ. 2, АП. 3

20.03.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-709 / 11.02.2013 г.

20.03.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев представлявано от Михаил Недев Буюклиев

20.03.2013:  Съобщение до Михаил Антонов Янков с. Добри дял, ул. Балатон 4

21.03.2013:  Съобщение до Димчо Иванов Николов гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 36 вх. А, ет. 3

21.03.2013:  Съобщение до Йонка Георгиева Гроздева, гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 25

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-1418 / 25.03.2013 г.

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на с. Мерданя - ИЖС-1419 / 25.03.2013 г.

25.03.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1420 / 25.03.2013 г.

26.03.2013:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

28.03.2013:  Избирателни списъци за избиране на народни представители на 12 май 2013 г.

29.03.2013:  Съобщение до Светлана Иванова Миленкова, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 12, вх. А

29.03.2013:  Съобщение до Дария Емилова Андреева с адрес гр. Лясковец, ул. Калина № 4

29.03.2013:  Съобщение до Ваня Стефанова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 27

29.03.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул. Велчова Завера № 6

29.03.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Джулюница - ИЖС-1498 / 28.03.2013 г.

29.03.2013:  Покана за консултации на парламентарно представените партии и коалици в Община Лясковец

02.04.2013:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. "Росица" № 36

02.04.2013:  Обява за откриване на процедура по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република България

02.04.2013:  Съобщение до Николай Милчев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев 59

02.04.2013:  Съобщение до Диянка Йорданова Кръстева с адрес гр. Лясковец. ул. Никола Козлев № 59

02.04.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-1432 / 25.03.2013 г.

05.04.2013:  Община Лясковец обявява свободно работно място за заемане на длъжността: "Директор на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване"

08.04.2013:  Заповед относно предизборна кампания за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

08.04.2013:  Заповед относно агитацията и агитационните материали за избори за народни представители на 12.05.2013 г.

12.04.2013:  Заповед за закриване на подвижна секционна избирателна комисия

15.04.2013:  Съобщение до Цветан Александров Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" 22, Б

19.04.2013:  Съобщение до Пеню Йорданов Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Страцин" 21, вх. Б

19.04.2013:  Съобщение до Дитош-Стоянов, Йорданов и СИЕ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев 17

23.04.2013:  Среща-изложение на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието

11.04.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

24.04.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

25.04.2013:  Покана за обучение на представителите на секционно избирателните комисии във връзка с изборите за народни представители насрочени за 12.05.2013 г.

26.04.2013:  Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски 15

29.04.2013:  съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. "Зора" № 6

24.04.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2057 / 24.04.2013 г.

24.04.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2056 / 24.04. 2013 г.

30.04.2013:  Списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

08.05.2013:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

10.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2283 / 10.05.2013 г.

15.05.2013:  Съобщение до Красимир Йорданов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. В, ет. 2, ап.3

17.05.2013:  Съобщение до Иванка Желева Желева с адрес гр. Велико Търново, ул. Въстаническа № 35

18.05.2013:  До Димитър Ангелов Банков с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 15, вх. Б, ет. 6, ап. 17

18.05.2013:  Съобщение до Красимир Сашев Христов с адрес гр. Лясквоец, ул. "Максим Райкович" № 9

18.05.2013:  Съобщение до Дончо Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. А ет. 5, ап. 15

18.05.2013:  Съобщение до Радослав Радев Калчев с адрес гр. София, р-н Възрдаждане, ул. Българска морава № 70

18.05.2013:  Съобщение до Георги Димитров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Г, ет. 2

20.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-2425 / 18.05.2013 г.

20.05.2013:  Съобщение до Милен Димитров Червендончев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 1, ап. 1

20.05.2013:  Съобщение до Светлозар Маринов Русев с адрес гр. Лясковец, ул. "Терти март" № 65

20.05.2013:  Съобщение до Мелина Наскова Узунова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А,

20.05.2013:  Съобщение до Петър Стоянов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Петър Берон" №11

20.05.2013:  Съобщение до Анифе Махмудова Мастънова с адрес с. Добри дял, ул. "Георги Бенковски" № 1

22.05.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.05.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

23.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2581 / 23.05.2013 г.

23.05.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2584 / 23.05.2013 г.

23.05.2013:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. "Ружа" № 34

23.05.2013:  Съобщение до Сабин Андреев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Г. С. Раковски" № 7

23.05.2013:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 8

23.05.2013:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев" № 3

23.05.2013:  Съобщение до Боян Енчев Кълчишков с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 7

23.05.2013:  Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул."Росица" № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 14

23.05.2013:  Съобщение до Георги Христов Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. В, ет. 5, ап. 15

23.05.2013:  Съобщение до Борис Зарков Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 64

23.05.2013:  Съобщение до Красимир Борисов Обретенов с адрес с. Беляковец, ул. В населеното място № 375

29.05.2013:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.05.2013:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обекти № 3 (отдел 244 - „р1”) и № 5 (отдел 237 - „e”), на територията на Община Лясковец

29.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2668 / 29.05.2013 г.

30.05.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-2693 / 30.05.2013 г.

03.06.2013:  Съобщение до Галя Николова Цонева с адрес с. Добри дял, ул. "Славяни" № 22

06.06.2013:  Съобщение до Любчо Димитров Костадинов с адрес с. Козаревец, ул. "Градинарска" № 7

06.06.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-2824 / 06.06.2013 г.

06.06.2013:  Съобщение до Ива Венелинова Байчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" 6

06.06.2013:  Съобщение до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

06.06.2013:  Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

06.06.2013:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

06.06.2013:  Съобщение до Стефка Христова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

07.06.2013:  Съобщение до Анна Христова Ганчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

07.06.2013:  Съобщение до Андрей Константинов Кряжев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14

07.06.2013:  Съобщение до Даниел Лъчезаров Гецов с адрес гр. София, ул. Йоан Екзарх № 17

07.06.2013:  Съобщение до Ивелин Стефанов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище 2

07.06.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за ЧИ на действащия ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2869 / 07.06.2013 г.

07.06.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП за имоти в землището на с. Драгижево - ИЖС-2870 / 07.06.2013 г.

10.06.2013:  Съобщение до Денка Пенева Мъглова с адрес гр, Трявна, ул. Пролет № 4

10.06.2013:  Съобщение до Марин Стефанов Мутафов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Деньо Чоканов №3, вх. Б, ет. 7, ап. 20

11.06.2013:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 124

12.06.2012:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев, гр. София, ул. "Лозенска планина" № 13

12.06.2013:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 8

12.06.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

12.06.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ в сградата на Община Лясковец

17.06.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП на с. Джулюница - ИЖС-2715 / 31.05.2013 г.

24.06.2013:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обекти № 3 (отдел 244 - "р1") и № 5 (отдел 237 - "е")

26.06.2013:  Съобщение до Бойко Георгиев Божанов с адрес гр. Лясковец, ул. Моско Москов 1, вх. Б, ет. 5, ап. 14

26.06.2013:  Съобщение до Светлана Иванова Миленкова, гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 12, вх. А

26.06.2013:  Съобщение до Интернационал ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. "Васил Левски" № 26

26.06.2013:  Съобщение до Рашо Маринов Рачев с адрес с. Джулюница, ул. Марица № 19

26.06.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул. Велчова Завера № 6

26.06.2013:  Съобщение до Пламен Тодоров Ангелов с адрес гр. Лясковец ул. Никола Козлев № 135

26.06.2013:  Съобщение до Лидия Иванова Църцева с адрес гр. Лясковец ул. Иван Камбуров № 5, вх. Б, ет. 3

26.06.2013:  Съобщение до Десислав Христов Янакиев с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Чинтулов № 1

26.06.2013:  Съобщение до Ивайло Николаев Станчев с адрес гр. Лясковец ул. Росица № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

26.06.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-3199 / 26.06.2013 г.

28.06.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-3279 / 28.06.2013 г.

01.07.2013:  съобщение до Веселин Борисов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 35

02.07.2013:  Обява за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти

04.07.2013:  Съобщение до Анета Боянова Петрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 52

05.07.2013:  Съобщение до Йордан Василев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 10, вх. Б, ет. 1, ап. 2

03.07.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-3359 / 03.07.2013 г.

09.07.2013:  Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - В. Търново

09.07.2013:  Съобщение до Елка Христова Йорданова с адрес с. Мерданя, ул. Розова долина № 13

11.07.2013:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22 вх. Б, ет. 2, ап. 3

11.07.2013:  Съобщение до Росен Митков Елмазов с адрес гр.Лясковец, ул. "Росица" № 4. вх. В

17.07.2013:  Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4, вх. А

18.07.2013:  Съобщение до Цанко Димитров Янков с адрес с. Горски Долен Тръмбеш, ул. Димо Тръмбешки № 44

18.07.2013:  Съобщение до Владимир Николаев Димитров с адрес гр. Русе, ул. " Метрополит Григорий № 14, вх. 1, ет. 2, ап. 205

18.07.2013:  Съобщение до Ангел Крумов Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 5

18.07.2013:  Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 4

11.07.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

24.07.2013:  Съобщение до Атанас Цвятков Лясков с адрес гр. Велико Търново, ул. Велчо Джамджията № 22

24.07.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев представлявано от Михаил Недев Буюклиев с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев 13

24.07.2013:  Съобщение до Борис Зарков Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 64

24.07.2013:  Съобщение до Илия Милков Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 15, ет. 1

25.07.2013:  Съобщение до Йордан Атанасов Василев с адрес гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик" № 223, вх, 2, ет. 8, ап. 58

26.07.2013:  Съобщение до Фикрет Ахмед Али с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 17

26.07.2013:  Съобщение до Ангел Сашев Борисов с адрес гр. Омуртаг, ул. Вардар № 2

26.07.2013:  Съобщение до Тодор Милков Тодоров с адрес гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Антон Страшимиров №13

26.07.2013:  Съобщение до Венелин Стоименов Капукаранов с адрес гр. Лясковец, ул. Христо Ботев № 12 вх. А, ет. 1

29.07.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с.Козаревец - ИЖС-3875 / 29.07.2013 г.

30.07.2013:  Обявление за одобрено Частично изменение на ПУП – План за регулация на с.Козаревец - ИЖС-3459 / 05.07.2013 г.

01.08.2013:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

13.08.2013:  Обява за войнишки длъжности за приемане на военна служба във военните формирования от сухопътните войски

13.08.2013:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

12.08.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4041 / 09.08.2013 г.

12.08.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-4042 / 09.08.2013 г.

14.08.2013:  Обява на вниманието на собствениците и ползвателите на земеделска земя

14.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4075 / 13.08.2013 г.

15.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-4110 / 15.08.2013 г.

19.08.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

19.08.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

20.08.2013:  Съобщение до Цветан Александров Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

20.08.2013:  Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Г, ет. 5, ап 14,

20.08.2013:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 124

20.08.2013:  Съобщение до Георги Христов Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. В, ет. 5, ап. 15

20.08.2013:  Съобщение до Мелина Наскова Узунова гр. Лясковец, ул. Моско Москов № 1 вх. А, ет. 2, ап. 6

20.08.2013:  Съобщение до Данчо Илиев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 34, ет. 2

20.08.2013:  Съобщение до Андрей Константинов Кряжев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14 вх. А, ет. 4, ап. 10

20.08.2013:  Съобщение до Светлозар Маринов Русев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 65

20.08.2013:  Съобщение до Сабин Андреев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 7

20.08.2013:  Съобщение до Стоян Стефанов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Ганчев № 25

20.08.2013:  Съобщение до Дончо Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. А, ет. 5, ап. 15

20.08.2013:  Прекъсване на водоподаването на територията на община Лясковец

20.08.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-4161 / 20.08.2013 г.

28.08.2013:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев 3

28.08.2013:  Съобщение до Сергей Стефанов Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стефка Христова Христова с адрес гр. Лясковец, ул Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Красимир Сашев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 9

28.08.2013:  Съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Зора 6

28.08.2013:  Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски 15

28.08.2013:  Съобщение до Анна Христова Ганчева с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стоян Емилов Миланов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

28.08.2013:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

30.08.2013:  Обявление за разрешение за изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП на с.Козаревец - ИЖС - 4203 / 22.08.2013 г.

30.08.2013:  Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на действащия ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4297 / 30.08.2013 г.

02.09.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Драгижево - ИЖС - 4314 / 02.09.2013 г.

02.09.2013:  Интервю с кандидати по Национална програма "Старт на кариерата"

03.09.2013:  Съобщение до Йовка Върбанова Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

03.09.2013:  Съобщение до Виолета Стоянова Недялкова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 17, вх. В, ет. 3, ап. 7

03.09.2013:  Съобщение до Акиф Ахмедов Мемедалиев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов 16

03.09.2013:  Съобщение до Наско Бончев Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

04.09.2013:  Съобщение до Найден Петров Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 19, вх. Г, ет. 3, ап. 7

04.09.2013:  Съобщение до Димитър Стефанов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 4, ап. 12

04.09.2013:  Съобщение до Михаил Антонов Янков с адрес с. Добри дял, ул. Балатон 4

05.09.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с.Козаревец - ИЖС - 4351 / 04.09.2013 г.

16.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4505 / 16.09.2013 г.

16.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-4508 / 16.09.2013 г.

19.09.2013:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел "Местни приходи" в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на Община Лясковец

13.09.2013:  Дарителска кампания в полза на деца от детските домове и възрастни от социалните домове

27.09.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

30.09.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-4671 / 27.09.2013 г.

02.10.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на гр. Лясковец - ИЖС-4748 / 01.10.2013 г.

09.10.2013:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на открито автомобилно състезание "Раховец - Лясковец 2013"

09.10.2013:  Обява във връзка с провеждането на открито планинско състезание "Раховец Лясковец 2013"

10.10.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Мерданя - ИЖС-4913 / 09.10.2013 г.

16.10.2013:  Заповеди по чл. 37 в от ЗСПЗЗ

16.10.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

17.10.2013:  Съобщение до Роди транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 115

22.10.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.10.2013:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

29.10.2013:  Съобщение до Владимир Атанасов Евтимов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. А, ет. 5, ап. 14

29.10.2013:  Съобщение до Християна Георгиева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 29

29.10.2013:  Съобщение до Методи Денков Методиев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 51

29.10.2013:  Съобщение до Росица Георгиева Евтимова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. А, ет. 5, ап. 14

01.11.2013:  Съобщение до Галин Захариев Цуцулов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. А, ет. 1, ап. 2

01.11.2013:  Съобщение до Ясен Русев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 3

01.11.2013:  Съобщение до Румяна Илиева Топалова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 36

01.11.2013:  Съобщение до Драгомир Славов Тодоракев с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 10, ет. 4

01.11.2013:  Съобщение до Цветелин Стоянов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

01.11.2013:  Съобщение до Драгомир Атанасов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбров", вх. Д, ет. 5, ап. 14

01.11.2013:  Съобщение до Георги Христов Георгиев с адрес. с. Боринци, общ. Котел, обл. Сливен

01.11.2013:  Съобщение до Дияна Радкова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 10, вх. А, ет. 3, ап. 6

01.11.2013:  Съобщение до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

01.11.2013:  Съобщение до Георги Димитров Андонов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 139

01.11.2013:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул." Велчова Завера" № 6

01.11.2013:  Съобщение до Георги Василев Стоянов с адрес. гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 134

04.11.2013:  Община Лясковец набира потребители за социална услуга "Личен асистент"

11.11.2013:  Съобщение до Мично Илиев Люцов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина" № 42

11.11.2013:  Съобщение до Милчо Рангелов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев 47

11.11.2013:  Съобщение до Иван Драганов Велчев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 21

11.11.2013:  Съобщение до Добрин Недялков Дачев с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски 8

15.10.2013:  Проект на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

21.11.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Козаревец - ИЖС-5918 / 20.11.2013 г.

12.11.2013:  Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

22.11.2013:  Покана за обществено обсъждане на проект за бюджет 2014 г.

02.12.2013:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

06.12.2013:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

06.12.2013:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

09.12.2013:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

11.12.2013:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Козаревец - ИЖС-6304 / 11.12.2013 г.

12.12.2013:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Общинска администрация на община Лясковец

06.12.2013:  Предложение за определяне наемни цени на земеделски земи от Общински поземлен фонд

21.12.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

21.12.2013:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

21.12.2013:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

27.12.2013:  Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

30.12.2013:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Мерданя - ИЖС-6530 / 30.12.2013 г.

06.01.2014:  Съобщение до Николай Борисов Палев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Клокотница” № 23, ет. 1, ап. 2

09.01.2014:  Община Лясковец открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

13.01.2014:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б

13.01.2014:  Съобщение до Стойко Иванов Кюрчийски с адрес гр. Сопот, ул. Йордан Ненов № 13, вх. Б

15.01.2014:  Съобщение до Снежана Петрова Димитрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 16

15.01.2014:  Съобщение до Димитър Тошев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 16

16.01.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

17.01.2014:  Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

21.01.2014:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 86

24.01.2014:  Съобщение до Тодорка Недялкова Бурова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 29, вх. А, ет. 2, ап. 4

27.01.2014:  Съобщение до Пенка Тодорова Пеева с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 2

29.01.2014:  Съобщение до Белян Руменов Илиев с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 39

29.01.2014:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2014:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

30.01.2014:  Съобщение до Радостин Митков Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

30.01.2014:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 42

30.01.2014:  Съобщение до Милен Антонов Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Бузлуджа" № 9

03.02.2014:  Съобщение до Минчо Стефанов Цолов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 6

03.02.2014:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 32

03.02.2014:  Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

13.02.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

18.02.2014:  Съобщение до Фикрет Ахмед Али с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 17

18.02.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение

20.02.2014:  Съобщение до Валентина Цонева Стефанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Струма № 2, вх. В, ет. 2, ап. 6

20.02.2014:  Съобщение до Елка Петрова Дишлянова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ю. А. Гагарин" № 49, вх. Г, ет. 2, ап. 6

20.02.2014:  Съобщение до Марин Руменов Пъпков с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 62

20.02.2014:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. БУргас, ул. Ружа № 34

20.02.2014:  Съобщение до Анка Симеонова Цветкова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 223

21.02.2014:  Съобщение до Маргарита Христова Къжелкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Колю Фичето

24.02.2014:  Съобщение до Невяна Иванова Чокоева с адрес гр. Русе, ул. Гюргево № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 4

24.02.2014:  Съобщение до Елка Иванова Байчева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Марица" № 16

26.02.2014:  Съобщение до Радослав Бочев Кътев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 7, вх. А, ет. 4, ап. 12

04.03.2014:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

04.03.2014:  Съобщение до Петко Михайлов Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" №3, вх. А, ет. 2, ап. 6

04.03.2014:  Съобщение до Георги Димитров Андонов с адрес гр. Лясковец, ул. „Васил Левски” № 139

04.03.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

04.03.2014:  Съобщение до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

04.03.2014:  Съобщение до Драгомир Славов Тодоракев с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 10, ет. 4

04.03.2014:  Съобщение до Николинка Йорданова Калчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица", вх. Б, ет. 1, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Красимир Иванов Калчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Марин Стефанов Хаджикостов с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2 вх. В, ет. 5, ап. 3

04.03.2014:  Съобщение до Надя Трифонова Хаджикостова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2, вх. В, ет. 5, ап. 13

04.03.2014:  Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес. гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8

04.03.2014:  Съобщение до Елка Христова Йорданова с адрес с. Мерданя, ул. "Розова долина" № 13

05.03.2014:  Съобщение във връзка с изхвърлянето на битови отпадъци в предназначените за целта съдове

07.03.2014:  Съобщение до Лилия Георгиева Чангалова с адрес гр. София, жк. „Люлин” № 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

07.03.2014:  Съобщение до Йордан Георгиев Уваков с адрес гр. София, жк. "Люлин" № 546, вх. А, ет. 3, ап. 16

07.03.2014:  Съобщение до Васил Добрев Чокоев с адрес гр. Русе, ул. "Тича" № 20, вх. 5, ет. 2, ап. 4

07.03.2014:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, ул. "Цар Самуил" № 72

10.03.2014:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2014 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

11.03.2014:  Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

11.03.2014:  Съобщение до Мая Маринова Билникова с адрес гр. Лясковец, ул." Велчова Завера" № 6

11.03.2014:  Съобщение до Андриян Николаев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 13

11.03.2014:  Съобщение до Галина Захариева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. Г, ет. 1, ап. 2

11.03.2014:  Съобщение до Ясен Русев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 3

11.03.2014:  Съобщение до Боянка Стефанова Петкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

11.03.2014:  Съобщение до Дияна Радкова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 10, вх. А, ет. 3, ап. 6

11.03.2014:  Съобщение до Цветелин Стоянов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21 вх. Д, ет. 5, ап. 13

11.03.2014:  Съобщение до Бинка Маринова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Измирлиев № 1, ет. 5, ап. 13

04.03.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-1090 / 04.03.2014 г.

04.03.2014:  Обявление за допуснато изработване на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-1091 / 04.03.2014 г.

26.02.2014:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

14.03.2014:  Обявление за разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект "Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица" - ИЖС-1301 / 14.03.2014 г.

14.03.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Добри дял - ИЖС-1302 / 14.03.2014 г.

19.03.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-1393 / 19.03.2014 г.

24.03.2014:  Обява за инвестиционно предложение от "ГО Грил" ООД

24.03.2014:  Съобщение до Веселина Колева Кръстева с адрес гр. Севлиево, ул. "Хаджи Ангел" № 1, ет. 2, ап. 2

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

24.03.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

24.03.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

25.03.2014:  Съобщение относно разписанията на автобусните линии от областната транспортна схема

28.03.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

31.03.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

01.04.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Петко Стефанов Чолаков

01.04.2014:  Обява за инвестиционно предложение от ЕТ "Доника Веселинова"

04.04.2014:  Съобщение до Димка Василева Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" № 8

04.04.2014:  Съобщение до Йорданка Точева Петкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

04.04.2014:  Съобщение до Станислав Русанов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б

04.04.2014:  Съобщение до Михаил Кирилов Ангелов с адрес. гр. Лясквоец, ул. "Димо Хранов" № 8

04.04.2014:  Съобщение до Димитър Драганов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

04.04.2014:  Съобщение до Николай Ганчев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 18, вх. А

08.04.2014:  Съобщение на ОДМВР - В. Търново във връзка със схемите за телефонни измами

08.04.2014:  Съобщение до Милен Антонов Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Бузлуджа" № 9

08.04.2014:  Съобщение до Таня Тодорова Шанлиева с адрес гр. София, жк. "Младост" № 336, вх. 7, ет. 3, ап. 9

09.04.2014:  Съобщение до Даниел Лъчезаров Гецов с адрес гр. София, ул. "Йоан Екзарх" № 17

09.04.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

08.04.2014:  Обявление за разрешение и одобряване на задание за изготвяне на проект за ПУП - План за застрояване за имот в землището на гр. Лясковец - ИЖС-1725 / 07.04.2014 г.

10.04.2014:  Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

10.04.2014:  Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

10.04.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

11.04.2014:  Съобщение до МДМ - ФАКТ ООД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 19, вх. А, ет. 4, ап. 10

11.04.2014:  Съобщения във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

14.04.2014:  Съобщение до Мартин Йорданов Минчев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 19, вх. В, ет. 8, ап. 24

15.04.2014:  Съобщение до Надка Маринова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

15.04.2014:  Съобщение до Росен Йорданов Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Е, ет. 2, ап. 6

15.04.2014:  Съобщение до Надка Милкова Рачева с адрес гр. Долна Оряховица, ул. "Сергей Румянцев" № 23

15.04.2014:  Съобщение до Веско Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 14

15.04.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

16.04.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

16.04.2014:  Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 15

16.04.2014:  Съобщение до Илияна Спасова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 5

16.04.2014:  Съобщение до Евгени Йорданов Зангов с адрес гр. Лясковец, ул. "Цани Гинчев" № 6

16.04.2014:  Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

16.04.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

17.04.2014:  Съобщение до Диана Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" №84, вх. Б, ет. 4, ап. 10

17.04.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България

17.04.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

17.04.2014:  Съобщение до Петър Атанасов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Пролет" № 11

17.04.2014:  Съобщение до Величка Христова Караиванова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12

17.04.2014:  Съобщение до Николай Георгиев Калчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Марин Цонзаров" № 5

17.04.2014:  Съобщение до Петя Илиева Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 9

17.04.2014:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

17.04.2014:  Съобщение до Светла Христова Грошкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. В, ет. 1, ап. 1

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

22.04.2014:  Съобщение до Параскева Кръстанова Гюлчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 13, ет. 3, ап. 6

22.04.2014:  Съобщение до Красимир Димитров Попстефанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Волов" № 7, ет. 1, ап. 7

24.04.2014:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България” в периода 03 - 06.05.2014 г.

24.04.2014:  Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

24.04.2014:  Съобщение до Димо Боев Димов с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

24.04.2014:  Съобщение до Милен Насков Илиев с адрес гр. Правец, жк. Север, № 301, вх. Г, ет. 4, ап. 52

25.04.2014:  Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 47

25.04.2014:  Съобщение до Недко Йорданов Стефанов с адрес гр. София, ж.к. Студентски град № 61, вх. Г, ет. 6, ап. 612

25.04.2014:  Съобщение до Васил Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 16

25.04.2014:  Съобщение до Данчо Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

25.04.2014:  Съобщение до Петър Златев Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 66

25.04.2014:  Съобщение до Валери Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 8, ет. 2

25.04.2014:  Съобщение до Станка Добрева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 8

25.04.2014:  Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината.

25.04.2014:  Заповед във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент на 25.05.2014 г.

25.04.2014:  Уведомление относно секция в която ще се създават условия за гласуване на избиратели с физически увреждания

28.04.2014:  Съобщение до Върбан Колев Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Кьорчев № 5

28.04.2014:  Съобщение до Елена Йорданова Михова с адрес гр, Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. Б, ет. 1

28.04.2014:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

28.04.2014:  Съобщение до Росен Маринов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

28.04.2014:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр, Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2, ет. 2, ап. 5

29.04.2014:  Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 36

29.04.2014:  Съобщение до Дортея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" № 13. вх. Б, ет. 7

29.04.2014:  Съобщение до Трифон Василев Вълчев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 5, вх. А, ет. 7, ап. 21

29.04.2014:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Софроний Врачански" № 6

29.04.2014:  Съобщение Николай Петков Николов с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 4, ет. 3

29.04.2014:  Съобщение до Димитрина Николова Павлова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Максим Райкович" № 6

30.04.2014:  Съобщение до Мариана Миткова Бакалова с адрес гр, Велико Търново, ул. Георги Измирлиев" № 4, вх. Б, ет. 8, ап. 52

30.04.2014:  Съобщение до Петя Дянкова Спиридонова с адрес гр. Плевен, ул. "Мануш Войвода" № 9, вх. В, ет. 2, ап. 4

30.04.2014:  Съобщение до Милен Димитров Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 17, вх. А, ет. 7, ап. 20

09.05.2014:  Съобщение до Методи Денков Методиев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март 51

09.05.2014:  Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

09.05.2014:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 32

09.05.2014:  Съобщение до Николай Минчев Стефанов с адрес гр, Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 12

09.05.2014:  Съобщение до Анка Симеонова Цветкова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 223

09.05.2014:  Съобщение до Николай Костадинов Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица" № 2, вх. В, ет. 4, ап. 10

09.05.2014:  Съобщение до ЕТ АРКА СТЕФАН СТЕФАНОВ представлявано от Стефан Милчев Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 2

12.05.2014:  Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр, Лясковец, ул. "Ален мак" № 13

13.05.2014:  Заповед относно дежурство в общинска администрация и кметствата на общината

13.05.2014:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.05.2014:  Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 7 (отдел 237 - „ж”) на територията на Община Лясковец

14.05.2014:  Съобщение до Маргарита Христова Къжелкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Колю Фичето" № 36, вх. А

14.05.2014:  Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

14.05.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2431 / 13.05.2014 г.

14.05.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

14.05.2014:  Съобщение до Йордан Тодоров Йорданов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Люляк" № 7, ет. 4, ап. 11

14.05.2014:  Съобщение до Ангел Димитров Янев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 47

14.05.2014:  Съобщение до Невянка Иванова Чокоева с адрес гр. Русе, ул. Гюргево № 2, вх. 1, ет. 3, ап. 4

14.05.2014:  Съобщение до Стоян Христов Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Стоян Михайловски" № 5, вх. Г, ет. 2, ап. 4

14.05.2014:  Съобщение до Николина Георгиева Петрова с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 7, ет. 3

14.05.2014:  Съобщение до Димитър Димитров Червендончев с адрес гр. Бургас, ул. Ружа № 34

16.05.2014:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Цар Самуил" № 72

16.05.2014:  Съобщение до Калоян Минчев Бакалов с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 63 А, вх. А, ет. 6, ап. 18

19.05.2014:  Мерки позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден

19.05.2014:  Информация на Районна прокуратура относно подаване на сигнали за престъпления против политическите права

20.05.2014:  Обява за инвестиционно предложение от "Йовевелектрик" ЕООД

21.05.2014:  Образци от удостоверения за упражняване правото на глас в деня на изборите

22.05.2014:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

22.05.2014:  Съобщение до Марияна Люцканова Джурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

22.05.2014:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Стефан Стамболов № 42

26.05.2014:  Съобщение до Марийка Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 2, вх. А

26.05.2014:  Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 10, ет. 3, ап. 15

27.05.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.05.2014:  Съобщение до Стефанка Христова Тонева с адрес гр. София, ул. "Рачка" № 36, ет. 7, ап. 41

28.05.2014:  Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 4, вх. А

28.05.2014:  Съобщение до Детелина Илиева Недялкова с адрес с. Обединение, ул. Двадесет и осма" № 12

28.05.2014:  Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. "Осма" № 14

28.05.2014:  Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" №12

29.05.2014:  Съобщение до Цветомир Цонев Цонев с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 23

29.05.2014:  Съобщение до Иван Димитров Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 124

29.05.2014:  Съобщение до Илия Емилов Гроздев с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 15

29.05.2014:  Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец

29.05.2014:  Съобщение до Галина Павлинова Банабакова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 6, вх. Б, ет. 2

29.05.2014:  Съобщение до Петър Димитров Бонев с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. В, ет. 4, ап.10

29.05.2014:  Съобщение до Милена Петкова Александрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 18, вх. А, ет. 2, ап. 5

30.05.2014:  Съобщение до Ивелин Стефанов Попов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 3, вх. А, ет. 6, ап. 6

30.05.2014:  Съобщение до Иван Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.05.2014:  Съобщение до Бисерка Йорданова Крачунова с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев 3

30.05.2014:  Съобщение до Борислав Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.05.2014:  Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" №136

30.05.2014:  Съобщение до Даниела Димова Станева с адрес гр, Велико Търново, ул. "Георги Живков" № 1, вх. Д, ет. 8, ап. 22

30.05.2014:  Съобщение до Румяна Пенчева Янъкова с адрес с. Мерданя, ул. Ивайло № 68

30.05.2014:  Съобщение до Иван Стефанов Янъков с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 12

30.05.2014:  Съобщение до Галина Георгиева Арабаджиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

31.05.2014:  Съобщение до Валентин Костадинов Попов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

31.05.2014:  Съобщение до Иванка Маринова Йорданова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Колоня товар" № 7

31.05.2014:  Съобщение до Светла Георгиева Иванова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 4, вх. Б, ет. 6, ап 18

31.05.2014:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. София, ул. Белия кладенец" № 7

31.05.2014:  Съобщение до Дортея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" № 13. вх. Б, ет. 7

31.05.2014:  Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 47

31.05.2014:  Съобщение до Людмил Валентинов Любенов с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 123

31.05.2014:  Съобщение до Росен Йорданов Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Е, ет. 2, ап. 6

31.05.2014:  Съобщение до Валентин Ганчев Владов с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 88

31.05.2014:  Съобщение до Илияна Спасова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Б, ет. 2, ап. 5

31.05.2014:  Съобщение до Веско Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 14

02.06.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение

02.06.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на гр. Лясковец - ИЖС-2786 / 30.05.2014 г.

02.06.2014:  Обявление за разрешение за изготвяне на проект за Частично изменение на ПУП на с. Драгижево - ИЖС-2787 / 30.05.2014 г.

02.06.2014:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж"

03.06.2014:  Съобщение на вниманието на всички собственици и ползватели на земеделски земи на територията на община Лясковец

03.06.2014:  Съобщение до Евгени Милков Дечев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 10, вх. Б

04.06.2014:  Съобщение до Елисавета Атанасова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 145

04.06.2014:  Съобщение до Красимир Петров Козлев с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 9

04.06.2014:  Съобщение до Антоанета Иванова Кашева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 18, ет. 4, ап. 18

04.06.2014:  Съобщение до Калин Николов Кашев с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 18, ет. 4, ап. 8

04.06.2014:  Съобщение до Надя Трифонова Хаджикостова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 2, вх. В, ет. 5, ап. 13

04.06.2014:  Съобщение до Величка Христова Караиванова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12

04.06.2014:  Съобщение до Драгомир Димитров Драганов с адрес гр. Лясковец, ул. "Акация" № 3

05.06.2014:  Съобщение до Диана Иванова Димова с адрес гр. Димитровград, ул. "Простор" № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8

05.06.2014:  Съобщение до Тодор Георгиев Тошев с адрес с. Козаревец, ул. "Градинарска" № 12

05.06.2014:  Съобщение до Фуат Рахми Шанлъ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 2, вх. Б, ет. 8, ап. 24

06.06.2014:  Съобщение до Тодор Ангелов Тодоров с адрес гр. Лясковец, у;. Калина № 4

06.06.2014:  Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес. гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8

09.06.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация и застрояване на с. Драгижево - ИЖС-2999 / 09.06.2014 г.

10.06.2014:  Обявление ИЖС-3042 / 10.06.2014 г.

10.06.2014:  Обявление ИЖС-3044 / 10.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3071 / 11.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3072 / 11.06.2014 г.

11.06.2014:  Обявление ИЖС-3073 / 11.06.2014 г.

13.06.2014:  Обявление ИЖС-3110 / 13.06.2014 г.

13.06.2014:  Обявление ИЖС-3111 / 13.06.2014 г.

17.06.2014:  Съобщение до Диян Христов Петров с адрес гр. Бургас, ж.к. Славейков № 23, вх. 2, ет. 8, ап. 23

17.06.2014:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

17.06.2014:  Съобщение до Елена Йорданова Михова с адрес гр, Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. Б, ет. 1

17.06.2014:  Съобщение до Параскева Кръстанова Гюлчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 13, ет. 3, ап. 6

17.06.2014:  Съобщение до Християна Георгиева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 29

17.06.2014:  Съобщение до Пенка Илиева Великова с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 42

17.06.2014:  Съобщение до Илия Великов Савов с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 42

17.06.2014:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 4

18.06.2014:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

18.06.2014:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Софроний Врачански" № 6

06.06.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

20.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Любомир Пенев Николов и Николай Пенев Николов

20.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Пламена Кръстева Янева

20.06.2014:  Обява за провеждане на обществено обсъждане

23.06.2014:  Обявление за изготвен проект за Частично изменение на ПУП за регулация на с. Драгижево - ИЖС-3215 / 23.06.2014 г.

24.06.2014:  Съобщение до Анелия Павлова Папова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

24.06.2014:  Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

24.06.2014:  Съобщение до Петко Александров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 7, ет. 1, ап. 1

24.06.2014:  Съобщение до Ангел Стефанов Папов с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

24.06.2014:  Съобщение до Марияна Петрова Караджова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 5, ап. 14

26.06.2014:  Съобщение до Анелия Павлова Папова с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. 1, ет. 5

26.06.2014:  Съобщение до Теодора Димитрова Димитрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 23

26.06.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3309 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3311 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обявление ИЖС-3312 / 25.06.2014 г.

27.06.2014:  Обява за инвестиционно предложение от ПУДООС

30.06.2014:  Съобщение до Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев №19, вх. Г, ет. 4, ап. 11

30.06.2014:  Съобщение до Енчо Тодоров Даракев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14, вх. А, ет. 1, ап. 2

30.06.2014:  Съобщение до Еленка Иванова Друмева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. Е, ет. 5, ап. 13

30.06.2014:  Съобщение до Димитринка Йорданова Гечева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 12, ет. 1

30.06.2014:  Съобщение до Красимир Кирилов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 34

30.06.2014:  Съобщение до Еленка Георгиева Костадинова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. Г, ет. 3, ап. 11

30.06.2014:  Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Силиврия, № 15, ет. 5, ап. 25

04.07.2014:  Съобщение до Веселин Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" № 12

07.07.2014:  Обявление ИЖС-3498 / 04.07.2014 г.

09.07.2014:  Обявление ИЖС-3525 / 07.07.2014 г.

11.07.2014:  Съобщение до Митко Митков Елмазов с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. В, ет. 5, ап. 14

11.07.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Иванка Николаева Стоянова

11.07.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Йордан Иванов Иванов

14.07.2014:  Съобщение до Венета Симеонова Йорданова с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 2, вх. А, ет. 4

16.07.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

17.07.2014:  Съобщение до Валентин Костадинов Попов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

17.07.2014:  Съобщение до Галина Георгиева Арабаджиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 3, вх. В, ет. 2, ап. 3

17.07.2014:  Съобщение до Боряна Цветанова Атанасова с адрес гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 20 вх. А, ет. 2, ап. 4

17.07.2014:  Съобщение до Атанас Костадинов Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 20 вх. А, ет. 2, ап. 4

24.07.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

22.07.2014:  Обявление ИЖС-3839 / 22.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3840 / 23.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3841 / 22.07.2014 г.

23.07.2014:  Обявление ИЖС-3842 / 23.07.2014 г.

25.07.2014:  Обявление ИЖС-3875 / 25.07.2014 г.

30.07.2014:  Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. "Осма" № 14

30.07.2014:  Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. "Димо Хранов" №12

30.07.2014:  Съобщение до Петранка Величкова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Христо Ботев № 13

30.07.2014:  Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 15

30.07.2014:  Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" №136

30.07.2014:  Съобщение до Борислав Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

30.07.2014:  Съобщение до ЕТ АРКА СТЕФАН СТЕФАНОВ представлявано от Стефан Милчев Стефанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Осогово" № 2

30.07.2014:  Съобщение до Георги Костадинов Ников с адрес гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 11

30.07.2014:  Съобщение до Галина Павлинова Банабакова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 6, вх. Б, ет. 2

30.07.2014:  Съобщение до Иван Цонев Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. "Ангел Кънчев" № 4

01.08.2014:  Обява за инвестиционно предложение от Иван Кирилов Стефанов

05.08.2014:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

04.08.2014:  Обявление ИЖС-3980 / 28.07.2014 г.

06.08.2014:  Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 36

06.08.2014:  Съобщение до Диана Кирилова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Ангел Кънчев" №84, вх. Б, ет. 4, ап. 10

06.08.2014:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

06.08.2014:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр, Велико Търново, ул. "Димитър Буйнозов" № 2, ет. 2, ап. 5

07.08.2014:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. София, ул. Белия кладенец" № 7

07.08.2014:  Съобщение до Николай Петков Николов с адрес гр. Шумен, ул. "Марин Дринов" № 4, ет. 3

08.08.2014:  Съобщение до Мартин Йорданов Минчев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Благоев" № 19, вх. В, ет. 8, ап. 24

08.08.2014:  Съобщение до Милен Димитров Пенев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 17, вх. А, ет. 7, ап. 20

08.08.2014:  Общинско послание към политическите сили и кандидати за работа в 43-тото Народно събрание

08.08.2014:  Съобщение до собствениците на животновъдни обекти във връзка със заболяването „син език” по преживните животни

08.08.2014:  Съобщение до Красимир Димитров Попстефанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Волов" № 7, ет. 1, ап. 7

12.08.2014:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

12.08.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

12.08.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци

12.08.2014:  Съобщение до Росен Маринов Петров с адрес гр. Стражица, ул. "Уилиам Гладстон" № 16

12.08.2014:  Съобщение до Надка Милкова Рачева с адрес гр. Долна Оряховица, ул. "Сергей Румянцев" № 23

14.08.2014:  Съобщение до Светослав Живков Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Рашев" № 20, ет. 5

14.08.2014:  Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. Алеко Константинов № 39

14.08.2014:  Съобщение до Боряна Венелинова Михалкова-Лазарова с адрес гр. Велико Търново, ул. "П.К. Яворов" № 32, вх. Б, ет. 1, ап. 1

14.08.2014:  Заповед във връзка с ограничаване разпространението на болестта "син език"

15.08.2014:  Съобщение до Пламен Руменов Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Полтава" № 9, вх. Д, ет. 4, ап. 16

15.08.2014:  Съобщение до Искра Маринова Петрова с гр. Велико Търново, ул. "Полтава" № 9, вх. Д, ет. 4, ап. 16

15.08.2014:  Съобщение до Симеон Стефанов Минчев с адрес гр. Варна, р-н "Приморски" , ул. "Ружа" № 5

18.08.2014:  Покана

18.08.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

21.08.2014:  Съобщение до Жулиета Миткова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

22.08.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 5 октомври 2014 г.

22.08.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

22.08.2014:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

22.08.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

26.08.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.08.2014:  Съобщение до Димитринка Йорданова Гечева с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 12, ет. 1

27.08.2014:  Обявява за заседание на комисията за споразуменията за замлището на град Лясковец

28.08.2014:  Съобщение до Еленка Димитрова Друмева с адрес с. Бряговица, общ. Стражица, ул. "Първа" № 22

02.09.2014:  Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от Военноморските сили

02.09.2014:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

02.09.2014:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

05.09.2014:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

05.09.2014:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

05.09.2014:  Обявление на ОИК Лясковец

12.08.2014:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

08.09.2014:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

09.09.2014:  Обявление ИЖС-4462 / 02.09.2014 г.

09.09.2014:  Обявление ИЖС-4483 / 03.09.2014 г.

16.09.2014:  Решение на РИОСВ - В.Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

17.09.2014:  Избирателни списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

19.09.2014:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с изборите за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

19.09.2014:  Заповед относно поставянето на агитационни материали

23.09.2014:  Информация относно осигуряване на членовете на СИК

23.09.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

24.09.2014:  Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

24.09.2014:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

25.09.2014:  Писмо относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение от "Кехлибар" ООД

25.09.2014:  График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация на 04 октомври 2014 г.

29.09.2014:  Списък с контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

30.09.2014:  Обявление ИЖС-4850 / 29.09.2014 г.

30.09.2014:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Джулюница на 12 октомври 2014 г.

01.10.2014:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Джулюница

07.10.2014:  График за получаване на изборните материали на СИК от ОИК и Общинска администрация на 11 октомври 2014 г.

09.10.2014:  Съобщение във връзка с използването по предназначение на съдовете за отпадъци

09.10.2014:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

14.10.2014:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Велико Търново

23.10.2014:  Съобщение до Мариана Стойчева Хитрова с адрес гр. Варна, ж.к „Чайка” № 197, ет. 4, ап. 9

23.10.2014:  Съобщение до Марияна Милчева Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Стара планина" № 42, ет. 2

23.10.2014:  Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Алеко Константинов" № 39

23.10.2014:  Съобщение до Светослав Живков Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Димитър Рашев" № 20, ет. 5

23.10.2014:  Съобщение до Боряна Венелинова Михалкова-Лазарова с адрес гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 32, вх. Б, ет. 1, ап. 1

27.10.2014:  Апел във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г.

27.10.2014:  Съобщение за провеждане на общоградски ритуал - панихида на 01.11.2014 г.

03.11.2014:  Съобщение до Красимир Маринов Згурев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2

03.11.2014:  Съобщение до Христо Маринов Згурев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Генерал Скобелев" № 17, ет. 3

03.11.2014:  Съобщение до Румен Стоянов Йорданов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Измирлиев" №6, вх. В, ет. 7

04.11.2014:  Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. "Силиврия" № 15, ет. 5, ап. 25

10.11.2014:  Обявление ИЖС-5734 / 07.11.2014 г.

12.11.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

13.11.2014:  Съобщение до Радослав Стоянов Златев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16, вх. А

08.01.2014:  Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.11.2014:  Съобщение до Галина Милчева Златева с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16, вх. А

13.11.2014:  Съобщение до Костадин Стефанов Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. Г, ет. 4, ап. 11

17.11.2014:  Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 56

17.11.2014:  Обявление ИЖС-5906 / 14.11.2014 г.

19.11.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

01.12.2014:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

02.12.2014:  Съобщение до Стефан Симеонов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 223

02.12.2014:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 93

02.12.2014:  Съобщение до Николай Стефанов Станчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

05.12.2014:  Съобщение до Върбинка Александрова Цветанова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

05.12.2014:  Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №4 А

05.12.2014:  Съобщение до Надежда Костадинова Иванова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

05.12.2014:  Съобщение до Васил Добрев Чокоев с адрес гр. Русе, ул. "Тича" № 20 вх. 5, ет. 2, ап. 4

08.12.2014:  Съобщение до Тонко Радков Петров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Дружба" № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1

09.12.2014:  Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Самуил" № 4, вх. А

09.12.2014:  Съобщение до Валентина Цонева Стефанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Струма" № 2, вх. В, ет. 2, ап. 6

16.12.2014:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти в землището на гр. Лясковец за стопанската 2014-2015 г.

15.12.2014:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

18.12.2014:  Съобщение за временна организация на движението

19.12.2014:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

09.01.2015:  Съобщение до Благовест Илиев Алексиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 12

12.01.2015:  Съобщение до Върбинка Александрова Цветанова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 22, вх. Б, ет. 4, ап. 8

12.01.2015:  Съобщение до Петър Георгиев Стоименов с адрес гр. Лясковец, ул. "Георги Бенковски" № 45

12.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Комунални услуги 33" ЕООД

12.01.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.01.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

12.01.2015:  Съобщение до Даниела Радославова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

12.01.2015:  Съобщение до Янислава Диянова Божкова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. Г, ет. 5, ап. 13

10.11.2014:  Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2015 г.

15.01.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

15.01.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

14.01.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

14.01.2015:  Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

19.01.2015:  Съобщение във връзка със стартиране на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

26.01.2015:  Обявление ИЖС-439 / 24.01.2015 г.

26.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

26.01.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лясковец

26.01.2015:  Обявление ИЖС-464 / 26.01.2015 г.

28.01.2015:  Обява за провеждане на конкурс за най-добро домашно вино

28.01.2015:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

29.01.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

05.02.2015:  Съобщение до "Плаван" ООД представлявано от Маргарита Любенова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 7

05.02.2015:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца

09.02.2015:  Съобщение до Стребков-Комерс ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Типографов" № 28

09.02.2015:  Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

09.02.2015:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

06.02.2015:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Черни мост”, с. Мерданя и с. Драгижево

09.02.2015:  Съобщение във връзка със стартиране на система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци

12.02.2015:  Съобщение до Йорданка Колева Ванкова с адрес с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, ул. "Двадесет и шеста" № 4

12.02.2015:  Уведомление във връзка с предстоящи избори за общински съветници и кметове на общини

13.02.2015:  Съобщение относно провеждането на конкурса „Европейско дърво на годината 2015”

13.02.2015:  Информация за инвестиционно предложение

16.02.2015:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Костимял 2 - Долен”, гр. Лясковец

16.02.2015:  Съобщение до Йордан Иванов Пашаланов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Одрин" № 3

17.02.2015:  Обява за приемане на резервисти чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС

16.02.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 6, отдел 239, подотдел "д1"

23.02.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

24.02.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

25.02.2015:  Съобщение до Мехмед Арифов Мехмедов с адрес с. Добри дял ул. Георги Бенковски № 7

26.02.2015:  Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

27.02.2015:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

06.03.2015:  Съобщение до Али Яшаров Стефанов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи 9

09.03.2015:  Съобщение до Христо Маринов Згурев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Генерал Скобелев" № 17, ет. 3

10.03.2015:  Съобщение до Йордан Тодоров Йорданов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Люляк" № 7, ет. 4, ап. 11

10.03.2015:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

10.03.2015:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

11.03.2015:  Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2014 година

12.03.2015:  Съобщение до Десислава Любчева Вълчева с адрес с. Мерданя, ул. "Ивайло" № 35

12.03.2015:  Регионална програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново

16.03.2015:  Съобщение до Валентин Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 2

16.03.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.03.2015:  Съобщение до Илиян Стефанов Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев" № 17, вх. Б, ет. 4, ап. 11

18.03.2015:  Обявление ИЖС-1601 / 16.03.2015 г.

19.03.2015:  Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Дpaг шaмпиoнaт зa кyпaтa нa Бългapия 2015 г.”

19.03.2015:  Съобщение до Величка Иванова Желязкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А, ап. 2, ет. 1

19.03.2015:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 93

19.03.2015:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на имоти и земеделски земи за стопанската 2014-2015 г.

19.03.2015:  Съобщение до Милуш Николов Милушев с адрес гр. София, жк. Надежда I № 130, вх. В, ет. 6, ап. 61

21.03.2015:  Съобщение до Димитринка Колева Данкова с адрес гр. София, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап 61

25.03.2015:  Заповед за прекратяване на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

27.03.2015:  Обява за стартиране на набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

31.03.2015:  Съобщение до Красимир Маринов Згурев с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2

31.03.2015:  Общинска администрация Лясковец въвежда комплексно административно обслужване

31.03.2015:  Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. А, ет. 6, ап. 17

31.03.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. А, ет. 5, ап. 15

31.03.2015:  Съобщение до Красимир Кирилов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. "Павел Калянджи" № 34

02.04.2015:  Съобщение до Енчо Савов Матров с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 1

02.04.2015:  Съобщение до Гергина Кръстева Александрова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски № 87

02.04.2015:  Съобщение до Добрин Енчев Кисьов с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 29

02.04.2015:  Съобщение до Андреан Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8

02.04.2015:  Съобщение до Юлия Анатолиева Ивайлова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 21, вх. Г, ет. 6, ап. 18

03.04.2015:  Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен

06.04.2015:  Съобщение до Стоян Петков Димитров с адрес гр. Варна, р-н Приморски, м-ст св. Никола № 122

08.04.2015:  Съобщение до Марияна Асенова Николова с адрес гр. София, ул. "Дружба" № 1, ет. 6, ап. 17

14.04.2015:  Съобщение до Диана Иванова Димова с адрес гр. Димитровград, ул. "Простор" № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8

15.04.2015:  Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 10, ет. 3, ап. 15

15.04.2015:  Съобщение до Светла Георгиева Иванова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Теменуга" № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 18

14.04.2015:  Заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността по отглеждане на горски култури

14.04.2015:  Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейността отглеждане на двугодишни тополови издънки, чрез изсичане, кастрене на стоящи дървета, на територията община Лясковец, в обект № 230, отдел 241, подотдел „ф”

16.04.2015:  Статут на Петропавловския събор на народното творчество

21.04.2015:  Съобщение до Александър Петков Александров с адрес гр. Велико Търново, ул. Йордан Кулелиев" № 2, вх. А, ет. 4, ап. 8

22.04.2015:  Съобщение до Плаван с адрес гр. Велико Търново, ул. "Баба Мота" № 7

22.04.2015:  Съобщение до Стребков-Комерс ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. "Панайот Типографов" № 28

24.04.2015:  Съобщение до Петя Дянкова Спиридонова с адрес гр. Плевен, ул. "Мануш Войвода" № 9, вх. В, ет. 2, ап. 4

29.04.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Мобилтел" ЕАД

04.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост

04.05.2015:  Съобщение до Инна Николаева Кръстева с адрес гр. Лясковец, ул. "Никола Козлев" № 59

04.05.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Русев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 9

04.05.2015:  Съобщение до Диана Антонова Хараламова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" №

04.05.2015:  Съобщение до Петко Александров Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. "Манастирска" № 7, ет. 1, ап. 1

04.05.2015:  Съобщение до Христина Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133, ет. 2

04.05.2015:  Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Национален събор на овцевъдите в България”

29.04.2015:  Заповед за определяне на изпълнител на дейността по отглеждане на горски култури

05.05.2015:  Обявление ИЖС-2630 / 29.04.2015 г.

08.05.2015:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. " Росица" № 36

11.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

12.05.2015:  Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски 26

12.05.2015:  Съобщение до Спас Костадинов Ваклински с адрес гр. Лясковец, ул. "Любен Каравелов" № 11, ет. 1

13.05.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

13.05.2015:  Проект на „Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Лясковец”

13.05.2015:  Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

13.05.2015:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец”

19.05.2015:  Съобщение до Тодорка Маринова Тодорова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. Е, ет. 4, ап. 5

20.05.2015:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

21.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

26.05.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

26.05.2015:  Съобщение до Марийка Йорданова Тахрилова с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 5, вх. А, ет. 3, ап. 6

26.05.2015:  Съобщение до Николай Петров Тахрилов с адрес гр. Лясковец, ул. "д-р Иван Касабов" № 5, вх. А, ет. 3, ап. 6

26.05.2015:  Съобщение до Александър Янков Бъчваров с адрес гр. Лясковец, ул. "Г.С. Раковски" № 16

26.05.2015:  Съобщение до Величка Йотова Симеонова с адрес гр. Лясковец, ул. "Христо Ботев" № 4, ет. 2

27.05.2015:  Обявление ИЖС-3168 / 22.05.2015 г.

02.06.2015:  Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема "Младежка заетост"

04.06.2015:  Съобщение до Марияна Люцканова Джурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

08.06.2015:  Съобщение до Петър Петков Върбанов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев" № 15

09.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

09.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

10.06.2015:  Обява за временна организация на движението

15.06.2015:  Съобщение относно откупуване на гробни места с право на гробоползване в гробищния парк на гр. Лясковец

17.06.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

17.06.2015:  Обява във връзка с отмяната на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. по Проект "Нови възможности за грижа"

18.06.2015:  Съобщение до Николинка Тодорова Божинова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 61, ет. 1

18.06.2015:  Съобщение до Любен Стефанов Марков с адрес гр. Лясковец, ул. "Кирил и Методи" № 21

18.06.2015:  Съобщение до Светослав Станиславов Рахнев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 14

18.06.2015:  Съобщение до Десислава Димитрова Ангелова с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Патлейна" № 8, ет. 5, ап. 9

18.06.2015:  Съобщение до Валентина Тодорова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Христо Караминков" № 10

18.06.2015:  Съобщение до Валентина Георгиева Нешева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8, ет. 5, ап. 18

19.06.2015:  Съобщение до Деян Иванов Божинов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 61, ет. 1

19.06.2015:  Съобщение до Даниела Стоянова Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Народни Будители" № 77, вх. Б, ет. 4, ап. 111

19.06.2015:  Съобщение до Йордан Христов Йорданов с адрес гр. Варна, ул. "Каймакчалан" № 6, ет. 4, ап. 15

19.06.2015:  Съобщение до Жеко Тодоров Жеков с адрес с. Джулюница, ул. "Теменуга" № 27

19.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 69

22.06.2015:  Съобщение до Пенка Михнева Цонева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Райна Княгиня" № 9, вх. Б, ет. 3, ап. 8

23.06.2015:  Съобщение до Захари Димитров Найденов с адрес с. Джулюница, ул. "Геровец" № 11, вх. А

23.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Найденов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Райна Княгиня" № 8, вх. Б, ет. 8, ап. 4

23.06.2015:  Обява за временна организация на движението

22.06.2015:  Обява за инвестиционно предложение

24.06.2015:  Съобщение до Катя Флорева Атанасова с адрес гр. София, ул. "Братя Бъкстон" № 44

24.06.2015:  Съобщение до Владимир Сашов Даскалов с адрес гр. София, р-н Красно село, ж.кв. Красно село № 192, вх. А, ет. 4, ап. 12

25.06.2015:  Съобщение до Николай Димитров Лалов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10

25.06.2015:  Съобщение до Иванка Желева Желева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Въстаническа" № 35

25.06.2015:  Съобщение до Радка Костадинова Христова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" № 65, ет. 3

25.06.2015:  Съобщение до Невянка Йорданова Илиева с адрес с. Джулюница, ул. "Ивайло" № 8

29.06.2015:  Съобщение до Антон Иванов Стоянов с адрес с. Балканци, ул. "Първа" № 64

30.06.2015:  Списък на имоти за индивидуално ползване от собственици или ползватели на пасищни селскостопански животни

02.07.2015:  Обява относно разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите местни избори

03.07.2015:  Съобщение до Стефан Симеонов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 223

03.07.2015:  Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

03.07.2015:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

09.07.2015:  Съобщение до Венцислав Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Въстаническа" № 13

09.07.2015:  Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. Изгрев 6

09.07.2015:  Съобщение до Венцислав Живков Желязков с адрес с. Козаревец, ул. "Захари Зограф" № 32

15.07.2015:  Информационен материал на ЦИК относно Избори за общински съветници и кметове - 2015 г.

10.07.2015:  Уведомление за инвестиционно намерение от "Кехлибар" ООД

16.07.2015:  Съобщение до Хашим Мехмедов Хашимов с адрес с. Джулюница, ул. "Г. С. Раковски" № 6

16.07.2015:  Съобщение до Даниела Атанасова Петрова с адрес гр. София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица /Вълчо Иванов/ № 366 А, вх. В, ет. 2, ап. 55

16.07.2015:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 86

16.07.2015:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. "Стефан Стамболов" № 42

16.07.2015:  Съобщение до РОДИ-ТРАНС ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

16.07.2015:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. "Роман" № 115

16.07.2015:  Съобщение до Красимира Димитрова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Стефан Стамболов" № 59, вх. А, ет. 2

17.07.2015:  Съобщение до Гриша Иванов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 14

17.07.2015:  Съобщение до Стойнемир Методиев Бакалов в качеството му на законен представител на Антония Стойнемирова Бакалова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев 98

20.07.2015:  Съобщение до Стойка Аврамова Валачева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Наум Охридски" № 12, ет. 2

21.07.2015:  Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 35

21.07.2015:  Съобщение до Даниела Валериева Пеева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Априлов" № 43, ет. 4, ап. 8

22.07.2015:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

23.07.2015:  Обява относно спазване правилата и нормите за противопожарна безопасност при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи

24.07.2015:  Съобщение до Славчо Василев Славчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А, ет. 2

24.07.2015:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

24.07.2015:  Съобщение до Иван Василев Дончев с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 76

24.07.2015:  Съобщение до Галина Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 15

24.07.2015:  Съобщение до Десислава Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 15

24.07.2015:  Съобщение до Василка Таскова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ален мак" № 15

28.07.2015:  Предстои сезона на пожарите - какви превантивни мерки трябва да вземем?

30.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

03.08.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "Тодор Дамянов - МД" ООД

20.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

06.08.2015:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

06.08.2015:  Обявява за заседание на комисията за споразуменията за землището на град Лясковец

07.08.2015:  Пожарната предупреждава за опасност от пожари

06.08.2015:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.

11.08.2015:  Информация относно съобщение от Ситуационен център на МВнР на Република България

11.08.2015:  Протокол за извършена проверка във връзка със Заповед № 1071 / 23.07.2015 г. на Кмета на Община Лясковец

11.08.2015:  Заради ремонт на улица се въвежда временна организация на движението по "Стойчо Куркев"

11.08.2015:  Съобщение до Валентин Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 2

11.08.2015:  Съобщение до Денка Илиева Кьорчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 26

11.08.2015:  Съобщение до Данчо Илиев Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. "Оборище" № 34, ет. 2

11.08.2015:  Съобщение до Красимир Василев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

11.08.2015:  Съобщение до Величка Иванова Желязкова с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А, ап. 2, ет. 1

11.08.2015:  Съобщение до Методи Йорданов Крачунов с адрес гр. Лясковец, ул. "Хаджи Димитър" № 9

12.08.2015:  Обява за инвестиционно предложение

12.08.2015:  Съобщение до Димитринка Колева Данкова с адрес гр. София, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап 61

12.08.2015:  Обява за инвестиционно предложение

12.08.2015:  Съобщение до Анета Василева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. "Ивайло" № 3

12.08.2015:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

06.08.2015:  График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

13.08.2015:  Съобщение до Милена Йорданова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Генерал Гурко" № 8

13.08.2015:  Съобщение до Недялка Симеонова Петкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свети княз Борис Първи" № 15, вх. А, ет. 5, ап. 14

13.08.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

13.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

17.08.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

17.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2) на територията на Община Лясковец

17.08.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

18.08.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост

17.08.2015:  Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

19.08.2015:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на ОИК в община Лясковец

02.07.2015:  Обява за инвестиционно предложение

21.08.2015:  Съобщение до Живко Антонов Димитров с адрес с. Джулюница, ул. "Александър Стамболийски" № 10

21.08.2015:  Съобщение до ЕТ НИА КОМЕРС-АТАНАС ИВАНОВ" с адрес с. Джулюница, ул. "Христо Смирненски" № 10

24.08.2015:  Съобщение до Андреан Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. "Панайот Хитов" № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8

24.08.2015:  Съобщение до Енчо Савов Матров с адрес гр. Лясковец, ул. "Добри Ганчев" № 1

24.08.2015:  Съобщение до Георги Георгиев Костадинов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров" № 21, вх. В, ет. 4, ап. 11

24.08.2015:  Съобщение до Христо Вичев Костов с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133

27.08.2015:  Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

28.08.2015:  Обява за временна организация на движението

31.08.2015:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

31.08.2015:  Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

03.09.2015:  Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

04.09.2015:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове

04.09.2015:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на национален референдум

04.09.2015:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове

04.09.2015:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на национален референдум

07.09.2015:  Съобщение до Марияна Асенова Николова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Дружба" № 1, ет. 6, ап. 17

09.09.2015:  Съобщение до Димка Георгиева Нешева с адрес гр. Елин Пелин, ул. Кирил и Методий" № 20, вх. Б, ет. 2, ап. 6

09.09.2015:  Съобщение до Пламен Йорданов Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 14, вх. А, ет. 2, ап. 15

09.09.2015:  Обява за инвестиционно предложение

11.09.2015:  Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

11.09.2015:  Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

12.09.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12.09.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 9 (отдел 237 - „з”, отдел 239 - "д2") на територията на Община Лясковец

12.09.2015:  Покана за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец

16.09.2015:  Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

16.09.2015:  Обява за инвестиционни предложения от Агенция "Пътна инфраструктура"

16.09.2015:  Обява за инвестиционно предложение от "Армако" АД

17.09.2015:  Заповед за откриване на предизборна кампания във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове

17.09.2015:  Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комититети на територията на община Лясковец

23.09.2015:  Съобщение до Димитър Димитров Джуров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "П.Р. Славейков" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 10

23.09.2015:  Съобщение до Стоянка Илиева Коеджикова с адрес гр. Лясковец, бул. "Христо Ботев" № 24

23.09.2015:  Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Янтра" № 26

24.09.2015:  Избирателни списъци - Част II за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

25.09.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 9, отдел 237 - "з" и отдел 239 - "д2"

25.09.2015:  Съобщение до Христина Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133, ет. 2

25.09.2015:  Съобщение до Йордан Йорданов Николов с адрес гр. Търговище, жк. "Запад" № 5, вх. В, ет. 4, ап. 46

28.09.2015:  Информационен лист за национален референдум, насрочен за 25 октомври 2015 г.

28.09.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение от "БРОТ МЕЛ" ЕООД

29.09.2015:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

30.09.2015:  Съобщение до Нелка Дочева Георгиева с адрес с. Асеново, общ. Стражица, ул. "Осма" № 4

30.09.2015:  Съобщение до Татяна Костова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Оборище" № 8, вх. А, ет. 6, ап. 23

01.10.2015:  Обява за прием на документи на кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

06.10.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

06.10.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

07.10.2015:  Съобщение на вниманието на жителите на гр. Лясковец, гласуващи в Пета избирателна секция

14.10.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

14.10.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

14.10.2015:  Информация за инвестиционно предложение

14.10.2015:  Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

19.10.2015:  Контакти на Районна прокуратура Г. Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

20.10.2015:  Обръщение на Пресцентъра на МВР за запознаване на гражданите, чрез разпространяване по местата, където са изложени избирателните списъци и по избирателни секции

21.10.2015:  Информация относно прием на документи на кандидати за длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

22.10.2015:  Списък на допуснатите до интервю кандидати за заемане на длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

22.10.2015:  Обявление ИЖС-5838 / 13.10.2015 г.

22.10.2015:  Обявление ИЖС-5918 / 19.10.2015 г.

22.10.2015:  Заповед относно продажбата на алкохол във връзка с изборите на 25.10.2015 г.

23.10.2015:  Съобщение до Петър Петров Топалов с адрес гр. София, р-н Подуяне, ж. кп. „Левски Зона Г № 15, вх. Г, ет. 3, ап. 96

23.10.2015:  Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. "Асен Златаров" № 10 А

26.10.2015:  Списък на класираните кандидати за заемане на длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

26.10.2015:  Съобщение до Николай Маринов Рибицов с адрес гр. Севлиево, ул. „Дунав /Н. Болдирев” № 9

28.10.2015:  Апел във връзка с наближаващата задушница

28.10.2015:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

28.10.2015:  Заповед във връзка с провеждането на избори за кмет на кметство Добри дял на 01 ноември 2015 г.

28.10.2015:  Съобщение до Юлия Георгиева Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Радост" № 2, вх. А, ет. 1, ап. 1

30.10.2015:  Съобщение до Николай Йорданов Тодоров с адрес с. Козаревец, ул. "Пролет" № 4

01.11.2015:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 1 ноември 2015 г.

02.11.2015:  Прием на документи на кандидат-потребители на почасови услуги „Социален асистент“ или „Домашен помощник“

02.11.2015:  Прием на документи на кандидати за заемане на длъжностите „Социален асистент“ и „Домашен санитар”

03.11.2015:  Обява за инвестиционно намерение от "Босса-Ауто" ООД

06.11.2015:  Съобщение до Тодорка Петрова Радева с адрес с. Телиш, ул. "Георги Димитров" № 78, вх. А, ет. 1, ап. 3

06.11.2015:  Обявление ИЖС-6103 / 28.10.2015 г.

06.11.2015:  Съобщение до Златю Янакиев Серафимов с адрес с. Драгижево, ул. "Панайот Хитов" № 5

06.11.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение

13.11.2015:  Уведомление за инвестиционно предложение

13.11.2015:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

17.11.2015:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

24.11.2015:  График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Програма "Старт на кариерата"

27.11.2015:  Обява за инвестиционно предложение

27.11.2015:  Проект за Бюджет на Община Лясковец за 2016 г.

01.12.2015:  Съобщение до Коста Енчев Михалев с адрес гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Поп Тачо" № 8

03.12.2015:  Обява за инвестиционно предложение

07.12.2015:  Обявление ИЖС-6952 / 03.12.2015 г.

07.12.2015:  Обявление ИЖС-6953 / 03.12.2015 г.

07.12.2015:  Съобщение до Бойко Василев Цветанов с адрес гр. Лясковец, ул. "Възраждане" № 7

11.12.2015:  Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

11.12.2015:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

16.12.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

16.12.2015:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот

12.12.2015:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

22.12.2015:  Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

22.12.2015:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 10 (отдел 246 - и, отдел 265 - х) и обект № 11 (отдел 256 - у, отдел 257 - е1, отдел 271 - ю) на територията на Община Лясковец

29.12.2015:  Съобщение до ТРЕЙД ГРУП 08 с адрес гр. Троян, ул. "Дрянска чешма" № 3

29.12.2015:  Съобщение до Иво Владимиров Демченко с адрес с. Мерданя, ул. "Стефан Караджа" № 9

04.01.2016:  Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2015-2016 г.

16.12.2015:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

13.01.2016:  Съобщение до Венцислав Живков Желязков с адрес гр. Ямобол, жк. "Зорница" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 12

13.01.2016:  Съобщение до Добромир Александров Соколов с адрес гр. София, жк. Люлин № 155, ет. 6., ап. 23

15.01.2016:  Апел във връзка с неблагоприятната метеорологична прогноза за следващата седмица

18.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

22.01.2016:  Обява за наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” ОП РЧР

22.01.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост

04.01.2016:  Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

26.01.2016:  Обявление ИЖС-356 / 25.01.2016 г.

26.01.2016:  Обявление ИЖС-357 / 25.01.2016 г.

27.01.2016:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.01.2016:  Пожарната предупреждава за опасните ледени висулки

29.01.2016:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

03.02.2016:  Обявление ИЖС-525 / 02.02.2016 г.

04.02.2016:  Съобщение до Донка Николова Лефтерова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Филип Тотю" № 13, вх. Б

04.02.2016:  Съобщение до Михаил Стефанов Пъпешков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Хаджи Димитър" № 2

05.02.2016:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 8 (отдел 241 - „м”) на територията на Община Лясковец

08.02.2016:  Покана за обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2015 г.

08.02.2016:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

11.02.2016:  Съобщение до Ивелина Георгиева Йорданова с адрес гр. Варна, ул. "Херцен" № 5

12.02.2016:  Съобщение до Невянка Йорданова Илиева с адрес с. Джулюница, ул. "Ивайло" № 8

12.02.2016:  Съобщение до Биллек ООД с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 10

15.02.2016:  Съобщение до Тодорка Маринова Тодорова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 21, вх. Е, ет. 4, ап. 5

15.02.2016:  Съобщение до Радка Костадинова Христова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Панайот Цвикев" 65, ет. 3

19.02.2016:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 8 отдел 241 - м

24.02.2016:  Обява за инвестиционно предложение

25.02.2016:  Съобщение до Веселина Георгиева Нешева с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 8, ет. 5, ап. 18

29.02.2016:  Съобщение до Милен Петров Димитров с адрес гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 86, вх. А, ап. 19, ет. 1

01.03.2016:  Прием на документи на кандидати за потребители на почасова услуга „Личен асистент“

01.03.2016:  Прием на документи на кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“

29.02.2016:  Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г.

02.03.2016:  Съобщение до Петър Маринов Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" № 18, вх А, ет. 3, ап. 8

02.03.2016:  Съобщение до Злати Петров Златев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" вх. А, № 18, ап. 8

02.03.2016:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

09.03.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

10.03.2016:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

15.03.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

15.03.2016:  Съобщение до Кирил Ангелов Киров с адрес с. Джулюница, ул. "Марица" № 16

15.03.2016:  Съобщение до Нина Генчева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 17, вх. Б, ет. 2, ап. 6

17.03.2016:  Съобщение до Дария Генчева Димова с адрес с. Черница, общ. Сунгурларе

17.03.2016:  Съобщение до Николай Димитров Лалов с адрес гр. Велико Търново, ул. "Лазурна" № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10

17.03.2016:  Съобщение до Евгени Георгиев Кърпачев с адрес гр. София, ул. "Люлин" № 901, вх. А, ет. 1, ап. 2

17.03.2016:  Съобщение до Даниела Стоянова Йорданова с адрес гр. Варна, р-н Каймакчалан, № 6, ет. 4, ап. 15

18.03.2016:  Съобщение до Катя Флорева Атанасова с адрес гр. София, р-н Витоша, бул. Братя Бъкстоун" № 44

18.03.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

18.03.2016:  Съобщение до Марина Георгиева Илиева с адрес с. Добри дял, ул. "Опълченска" № 13

07.03.2016:  Обявление № М-154 #1 / 01.03.2016 г. до Георги Цветанов Евстатиев и Стефка Петрова Евстатиева

23.03.2016:  Обявление ИЖС-1328 / 17.03.2016 г.

28.03.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „психолог” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

31.03.2016:  Съобщение до Павлинка Димитрова Петрова с адрес гр. Русе, ул. "Филип Станиславов" № 1

01.04.2016:  Съобщение относно срещи на кмета на общината и представители на РУ "Полиция" с жителите на населените места от общината

05.04.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти частна общинска собственост

06.04.2016:  Съобщение до Недялка Симеонова Петкова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борирс Първи" № 15, вх. А

06.04.2016:  Съобщение до Тошка Кръстева Йорданова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител" № 94, вх. В, ап. 1

07.04.2016:  Съобщение до Светослав Станиславов Рахнев с адрес с. Джулюница, ул. "Цар Освободител" № 14

08.04.2016:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

20.04.2016:  Обявление ИЖС-1977 / 19.04.2016 г.

20.04.2016:  Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. "Изгрев" № 6

21.04.2016:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

25.04.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „личен асистент” само за с. Драгижево

25.04.2016:  Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. "Трети март" № 68

26.04.2016:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

26.04.2016:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

27.04.2016:  Съобщение до Христана Николова Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

27.04.2016:  Съобщение във връзка със случаите на заболяването заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни

27.04.2016:  Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

28.04.2016:  Съобщение до Валентин Любенов Иванов с адрес с. Джулюница, ул. "Г. С. Раковски" № 9

28.04.2016:  Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.04.2016:  Информация относно Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник за баба и дядо"

05.05.2016:  Съобщение до Кирил Маринов Кирилов с адрес с. Джулюница, ул. "Христо Ботев" № 47

09.05.2016:  Съобщение до Йорданка Николова Слабакова с адрес гр. София, жк. Връбница-2 610, вх. Б, ет. 1, ап. 21

11.05.2016:  Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства

14.05.2016:  Съобщение до Васил Василев Василев с адрес с. Козаревец, ул. "Васил Левски" № 53

14.05.2016:  Съобщение до Петър Енчев Цанев с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба 282, вх. Г, ет. 2, ап. 4

16.05.2016:  Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Камбуров" № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

18.05.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

18.05.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот частна общинска собственост

19.05.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

20.05.2016:  Обява за инвестиционно предложение

30.05.2016:  Обява за свободно работно място за длъжността „Уредник музей” в Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец

31.05.2016:  Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България за един ден"

01.06.2016:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

02.06.2016:  Обява за инвестиционно предложение

02.06.2016:  Кампания за събиране на масово разпространени отпадъци

01.06.2016:  Проект за изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища на територията на община Лясковец

08.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

09.06.2016:  Съобщение до Еми Иванова Станкова с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. "Бунтовник" № 35, ет. 4, ап. 16

09.06.2016:  Съобщение до Ива Йорданова Коцева с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба № 171, вх. Ж, ет. 8, ап. 175

09.06.2016:  Съобщение до Димитър Йорданов Казанджиев с адрес гр. София, р-н "Младост" 3 № 359, вх. В, ет. 5, ап. 14

09.06.2016:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

10.06.2016:  Съобщение до Антон Феодоров Анкин с адрес гр. Пловдив, ул. "Кичево" № 18, ет. 6, ап. 24

10.06.2016:  Съобщение до Елена Павлова Петрова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба, № 76 А, вх. Б, ет. 1, ап. 27

10.06.2016:  Съобщение до Николина Стефанова Карабелова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба 312 вх. Б, ет. 4, ап. 39

10.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

10.06.2016:  Апел във връзка с наближаващата Петдесетнишка задушница

13.06.2016:  Съобщение до Иванка Николова Арменчева с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Михаил Кирилов Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Румен Киров Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

13.06.2016:  Съобщение до Радко Борисов Николов с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 741, ет. 4, ап. 17

13.06.2016:  Съобщение до Кольо Петров Колев с адрес гр. София, р-н Триадица, кв. Кръстова вада II № 304

13.06.2016:  Съобщение до Радослав Тодоров Райков с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Красна поляна III част № 332, вх. Б

13.06.2016:  Съобщение до Даниела Борисова Николова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Гевгелийски № 7, вх. Ж, ет. 8, ап. 167

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2718 / 06.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2747 / 08.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2748 / 08.06.2016 г.

13.06.2016:  Обявление ИЖС-2761 / 08.06.2016 г.

14.06.2016:  Съобщение до Иван Вергилов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 49

14.06.2016:  Съобщение до Стойчо Павлов Петров с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля 1 № 118, вх. А, ет. 5, ап. 12

14.06.2016:  Съобщение до Петко Георгиев Петков с адрес с. Добри дял, ул. "П. К. Яворов" № 20

15.06.2016:  Съобщение до Петър Георгиев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. "Иван Вазов" № 16 А

15.06.2016:  Прием на документи за заемане на длъжност „технически секретар” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

15.06.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

16.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен

20.06.2016:  Съобщение относно откупуването на гробни места

20.06.2016:  Съобщение до Елена Павлова Петрова с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба, № 76 А, вх. Б, ет. 1, ап. 27

20.06.2016:  Съобщение до Димитринка Димитрова Тотева с адрес гр. Велико Търново, ул. "Д-р Васил Берон" № 14

20.06.2016:  Съобщение до Киро Михалев Арменчев с адрес с. Мерданя, ул. "Пирин" № 4

22.06.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

23.06.2016:  Съобщение до Иван Станков Желязков с адрес гр. Лясковец, ул. "Росица" № 4, вх. А

23.06.2016:  Съобщение до Владимир Николов Върбанов с адрес гр. Лясковец, ул. Панайот Хитов № 3, ет. 1, ап. 2

23.06.2016:  Съобщение до Христинка Генчева Калчева с адрес гр. Лясковец, ул. "Д-р Иван Касабов" № 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12

27.06.2016:  Превантивни мерки срещу пожарите

27.06.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

27.06.2016:  Съобщение до Иван Стойнев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 3

27.06.2016:  Съобщение до Красимир Василев Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 4, ап. 10

01.07.2016:  Обявление ИЖС-3102 / 28.06.2016 г.

04.07.2016:  Съобщение до Славчо Василев Славчев с адрес гр. Лясковец, ул. "Моско Москов" № 1, вх. А, ет. 2

04.07.2016:  Съобщение до Пламен Йорданов Петров с адрес гр. Лясковец, ул. "Трети март" № 14, вх. А, ет. 2

30.06.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

05.07.2016:  Съобщение до Милена Йорданова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. "Генерал Гурко" № 8

05.07.2016:  Съобщение до Йордан Недялков Дачев с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Позитано" № 15, ет. 1

06.07.2016:  Съобщение до Марийка Добрева Вълчева с адрес гр. Велико Търново, ул. Гео Милев 56, ет. 1

06.07.2016:  Съобщение до Надежда Костадинова Иванова с адрес гр. София, р-н Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

06.07.2016:  Съобщение до Ивет Божидарова Георгиева с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 6, вх. А, ет. 2, ап. 7

07.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.07.2016:  Съобщение до Елена Богданова Парапунова-Занкова с адрес гр. София, р-н Красно село, ул. "Райко Жинзифов" № 20, ет. 4, ап. 70

07.07.2016:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението

08.07.2016:  Съобщение до Константин Георгиев Занков с адрес гр. София, р-н Красно село, ул. Райко Жинзифов № 20, ет. 4, ап. 70

08.07.2016:  Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 12. вх. А

11.07.2016:  Съобщение до Галина Николова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак 15

11.07.2016:  Съобщение до Десислава Николаева Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак 15, ет. 1

11.07.2016:  Съобщение до Василка Таскова Николова с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак № 15

11.07.2016:  Съобщение до Дочка Кирилова Кръстева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков № 25, вх. А, ет. 1, ап. 1

11.07.2016:  Съобщение до Дочка Кирилова Кръстева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. П. Р. Славейков № 25, вх. А, ет. 1, ап. 1

12.07.2016:  Съобщение до Оксана Юриева Ганчева с адрес гр. София, ул. Черни връх № 115, вх. А

12.07.2016:  Съобщение до Боян Димов Боев с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

13.07.2016:  Съобщение до Коста Енчев Михалев с адрес гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Поп Тачо № 8

13.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

13.07.2016:  Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров 10, вх. А

14.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

15.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

18.07.2016:  Обява за инвестиционно предложение

20.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.07.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.07.2016:  Обява за длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

29.07.2016:   Обява за инвестиционно предложение

01.08.2016:  Съобщение до Георги Асенов Сланчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. "Майор Томпсън" № 75, вх. А, ет. 3, ап. 9

01.08.2016:  Съобщение до Теодора Христова Терзиева с адрес гр. София, р-н Подуяне, жк. Хаджи Димитър № 179, вх. Б, ет. 4, ап. 30

01.08.2016:  Съобщение до Данчо Илиев Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 34

01.08.2016:  Съобщение до Тодор Василев Тодоров с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 6, ет. 2, ап. 6

02.08.2016:  Съобщение до Трейд Груп 08 ЕООД с адрес гр. Троян, ул. Дряновска чешма № 3

02.08.2016:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

03.08.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.08.2016:  Съобщение до Христо Вичев Костов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 133

03.08.2016:  Съобщение до Христана Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

04.08.2016:  Съобщение до Димитър Стефанов Ганчев с адрес с. Джулюница, ул. Роман 115

04.08.2016:  Съобщение до Лес Трейд ЕООД с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 34

04.08.2016:  Съобщение до Роди-Транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман 115

04.08.2016:  Съобщение до Марийка Маринова Станева с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 706, вх. А, ет. 1, ап. 3

04.08.2016:  Съобщение до Зойка Стоянова Нейкова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 625, вх. В, ет. 4, ап. 75

04.08.2016:  Съобщение до Красимир Кирилов Атанасов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. Българска морава № 81

05.08.2016:  Съобщение до Марина Маринова Попова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 719, вх. А, ет. 5, ап. 33

05.08.2016:  Съобщение до Живка Симеонова Кирчева с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 23, вх. 1, ап. 7, ет. 4

05.08.2016:  Съобщение до Димитринка Георгиева Миланова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин, № 532 , вх. А, ет. 7 ап. 20

05.08.2016:  Съобщение до Мариела Петрова Миланова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин, № 532 , вх. А, ет. 7 ап. 20

08.08.2016:  Съобщение до Иван Дончев Владов с адрес с. Джулюница, ул. Теменуга № 26

08.08.2016:  Съобщение до Бистра Нестрова Иванова с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 32, вх. 7, ет. 5, ап. 18

08.08.2016:  Съобщение до Манол Стойнев Иванов с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 1 № 32, вх. 7, ет. 5, ап. 18

08.08.2016:  Съобщение до Даниела Атанасова Петрова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица /Вълчо Иванов/ № 366А, вх. В, ап. 55

08.08.2016:  Съобщение до Миглена Катева Евстатиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 12, вх. А, ет. 2, ап. 2

08.08.2016:  Съобщение до Стефан Койчев Стефанов с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица /Вълчо Иванов/ 376, вх. В, ет. 7

08.08.2016:  Съобщение до Борислава Георгиева Костова с адрес гр. София, жк. Люлин № 26, ет. 8, ап. 15

08.08.2016:  Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

08.08.2016:  Обява за инвестиционно предложение

08.08.2016:  Съобщение до Николай Станчев Ганчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 115 А, ет. 2, ап. 3

08.08.2016:  График за провеждане на срещи във връзка със споразуменията за землищата на община Лясковец

10.08.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.08.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

16.08.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

17.08.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

23.08.2016:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

23.08.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

24.08.2016:  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"

25.08.2016:  Обява за въвеждане на временна организация на движението

22.08.2016:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

22.08.2016:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на територията на Община Лясковец

22.08.2016:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

26.08.2016:  Съобщение до Петя Стефанова Иванова с адрес гр. София, р-н Сердика, бул. Сливница 257, ет. 1

26.08.2016:  Съобщение до Николай Иванов Николов с адрес с. Джулюница, ул. Трети март 86

26.08.2016:  Съобщение до Александър Ивайлов Филипов с адрес с. Джулюница, ул. Александър Стамболийски 42

20.07.2016:  Съобщение за регистрация на Община Лясковец по ЗДДС

30.08.2016:  Съобщение до Нелка Дочева Георгиева с адрес с. Осма № 4

31.08.2016:  Съобщение до Анна Тодорова Сеизова с адрес гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов / ген. Владимир / № 30, ет. 3, ап. 12

31.08.2016:  Съобщение до Цеца Енчева Терзиева с адрес гр. София, р-н Оборище, ул. Георги С. Раковски № 67, ет. 4, ап. 5

01.09.2016:  Съобщение до Иван Станков Желязков с адрес гр. Лясковец, ул. "Стойчо Куркев" № 19, вх. В, ет. 2, ап. 6

02.09.2016:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец

02.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.09.2016:  Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра 26

02.09.2016:  Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 63

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

02.09.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Лясковец”

10.09.2016:  Съобщение до Диян Тодоров Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

13.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.09.2016:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

14.09.2016:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" в Дирекция "Икономическа политика и хуманитарни дейности" в общинска администрация на Община Лясковец

14.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

14.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

14.09.2016:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

16.09.2016:  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване"

19.09.2016:  Съобщение до Анета Василева Додурова с адрес гр. Лясковец, ул. Ивайло 3

19.09.2016:  Съобщение до Йордан Христов Найденов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев 21, вх. Б, ет. 2, ап. 4

19.09.2016:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК за избирателните секции в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум

21.09.2016:  Съобщение до Велко Иванов Богатинов с адрес с. Драгижево, ул. Мизия № 39

21.09.2016:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

21.09.2016:  Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

26.09.2016:  Обявление ИЖС-4211 / 13.09.2016 г.

27.09.2016:  Обява за инвестиционно предложение

28.09.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.09.2016:  Обява за войнишки длъжности за приемане на служба във военни формирования от Сухопътните войски

04.10.2016:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

04.10.2016:  Заповед за определяне на местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали

04.10.2016:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката

04.10.2016:  Заповед за откриване на информационно-разяснителната кампания във връзка с провеждането на национален референдум

04.10.2016:  Съобщение за открита приемна за граждани на Комисията за защита от дискриминация

05.10.2016:  Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба

05.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.10.2016:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

07.10.2016:  Съобщение до Петя Петкова Панова с адрес с. Първомайци, ул. Панайот Волов 2

07.10.2016:  Съобщение до ЕТ Лотос-Михаил Михайлов представлявано от Михаил Тодоров Михайлов с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски 58

06.10.2016:  Информационен лист за национален референдум - 2016 г.

07.10.2016:  Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване" в Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние" в общинска администрация на Община Лясковец

07.10.2016:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Стрелбище 28, вх. Д, ап. 84, ет. 6

07.10.2016:  Съобщение до Стефанка Тотева Събчева с адрес гр. Дебелец, ул. Белица 7

10.10.2016:  Съобщение до Цветан Радев Матеев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Гоце Делчев, ул. Емил Марков 41 вх. А, ап. 1, ет. 1

10.10.2016:  Съобщение до Иван Димитров Вачев с адрес гр. София, жк. Фондови жилища № 206, вх. Г, ет. 7, ап. 87

10.10.2016:  Съобщение до Любомир Тодоров Кандов с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора, № 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Маргарита Тодорова Кандова с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора, № 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Тодор Тодоров Кандов с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Банишора 39 А, ет. 17, ап. 72

10.10.2016:  Съобщение до Галина Любомирова Карова с адрес гр. София, р-н Сердика, жк, Банишора № 29 А, ет. 9, ап. 39

10.10.2016:  Съобщение до Диана Николаева Кирова с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Странджа 117, ет. 5, ап. 21

10.10.2016:  Съобщение до Статко Тодоров Цуцуманов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 82

06.10.2016:  Предложение за изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ”

11.10.2016:  Обявление ИЖС-4657 / 06.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4658 / 06.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4706 / 10.10.2016 г.

12.10.2016:  Обявление ИЖС-4709 / 10.10.2016 г.

14.10.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

06.10.2016:  Предложение за приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Лясковец

17.10.2016:  Основни правила за пожарна безопасност по време на есенно-зимния пожароопасен сезон

18.10.2016:  Съобщение до Лена Илиева Попова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска 12, вх. А, ет. 3, ап. 6

18.10.2016:  Съобщение до Радослава Радева Панова с адрес гр. Стара Загора, ул. Хрищян Войвода 9, вх. Г, ет. 6, ап. 109

19.10.2016:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част

19.10.2016:  Съобщение до Валентин Костов Методиев с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Света Троица № 174, вх. Г, ет. 4, ап. 79

19.10.2016:  Съобщение до Михаил Николаев Михайлов с адрес с. Шереметя, ул. Десета № 40

19.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.10.2016:  Съобщение до Таня Василева Йорданова с адрес гр. Варна, жк. Владислав Варненчик № 21, вх. 2, ап. 20, ет. 7

25.10.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

25.10.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

26.10.2016:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

26.10.2016:  Заповед във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

26.10.2016:  Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

26.10.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.10.2016:  Съобщение до Румен Тошев Коеджиков с адрес гр. Петрич, ул. Княз Борис I № 5

27.10.2016:  Съобщение до ПРАЙМ ЛОКЕЙШЪН КО с адрес за кореспонденция обл. Варна, с. Аврен, ул. Изгрев № 2

26.10.2016:  Обява на Дирекция "Бюро по труда"- Горна Оряховица

27.10.2016:  Съобщение за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии

31.10.2016:  Съобщение до Мария Ганчева Спасова с адрес гр. София, р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. Мати Болгария (307-ма) № 3

01.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.10.2016:  Предложение за приемане на наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Лясковец

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5236 / 01.11.2016 г.

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5237 / 01.11.2016 г.

03.11.2016:  Обявление ИЖС-5245 / 02.11.2016 г.

02.11.2016:  Съобщение до ДЗЗЛ Бизнес Консулт гр. Варна, бул. Сливница 8

07.11.2016:  Съобщение до Бляк Сий Пропъртис гр. Варна р-н Одесос, ул. Г. С. Раковски № 73, ет. 3, ап. 7

07.11.2016:  Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 12 (отдел 244 - „д2”) на територията на Община Лясковец

08.11.2016:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

08.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.11.2016:  Съобщение до Рич Фор България с адрес гр. Велико Търново, ул. Константин Паница № 5, вх. В

09.11.2016:  Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

09.11.2016:  График за получаване на изборните материали на СИК за провеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката

10.11.2016:  Заповед във връзка с провеждането на втори избор за президент и вицепрезидент на републиката

11.11.2016:  Обява за инвестиционно предложение

11.11.2016:  Съобщение до АННАХЕЙЛ ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цар Калоян № 5, вх . В

25.10.2016:  Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Лясковец

15.11.2016:  Съобщение до Петър Маринов Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" № 18, вх А, ет. 3, ап. 8

15.11.2016:  Съобщение до Злати Петров Златев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Васил Левски" вх. А, № 18, ет. 3, ап. 8

15.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.11.2016:  Съобщение до Илиян Петков Узунтонев с адрес гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа 24 А ап. 15

15.11.2016:  Съобщение до Румяна Иванова Пенева-Валачева с адрес гр. Велико Търново, ул. България 15, ет. 1, ап. 1

16.11.2016:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 8, ет. 1

16.11.2016:  Съобщение до Стефан Енчев Бонев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров 5, вх. А, ет. 4, ап. 12

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Мерданя

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Добри дял

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Козаревец

16.11.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Драгижево

16.11.2016:  Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр.Лясковец, ул. Стойчо Куркев 19, вх. А, ет. 6, ап. 17

21.11.2016:  Съобщение за прекратено производство по административно дело

21.11.2016:  Съобщение за прекратено производство по административно дело

18.11.2016:  Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинско Социално Предприятие „Благоустройство, озеленяване и ремонтни дейности”

21.11.2016:  Съобщение до Снежанка Вангелова Янакиева с адрес гр. Велико Търново, ул. Братя Миладинови № 13

21.11.2016:  Съобщение до Иванка Митева Танева с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля 2, № 233, вх. В, ет. 3, ап. 52

22.11.2016:  Съобщение до МДМ-ФАКТ ООД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Борима № 19, вх. А, ет. 4, ап. 10

22.11.2016:  Съобщение до Милен Петров Димитров с адрес гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 86, вх. А, ап. 19, ет. 1

22.11.2016:  Съобщение до Галя Гинкова Методиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Добруджа № 27

23.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.11.2016:  Обява за конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

24.11.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

24.11.2016:  Съобщение до Николай Насков Николов с адрес гр. Велико Търново, ул. Генерал Гурко № 109

24.11.2016:  Съобщение до Марин Димитров Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Генерал Гурко № 8

28.11.2016:  Съобщение до Милен Верадинов Ангелов с адрес гр. Велико Търново, ул. Бяла Бона № 15, вх. А, ет. 5

28.11.2016:  Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 12 отдел 244 - д2

29.11.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

29.11.2016:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

29.11.2016:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на масиви за стопанската 2016-2017 г.

29.11.2016:  Съобщение до Андер Пропертис С.Р.Л. с адрес с. Добри дял, ул. Опълченска № 9

30.11.2016:  Съобщение до Нела Димова Недялкова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А

30.11.2016:  Съобщение до Павлина Цветанова Генкова с адрес гр. Велико Търново, ул. Йоновка № 10, вх. А, ет. 2, ап. 8

01.12.2016:  Съобщение до Мая Тодорова Петрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Захари Стоянов 18 вх. А, ет. 2

01.12.2016:  Съобщение до Валентина Николаева Никова с адрес гр. Велико Търново, ул. Александър Батенберг 4, ап. 23

01.12.2016:  Съобщение до Светла Дочева Николова с адрес гр. Велико Търново, ул. Гео Милев № 12 вх. А

01.12.2016:  Съобщение до Катя Иванова Ненкова с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 9, вх. А, ет. 2, ап. 5

05.12.2016:  Прием на документи за заемане на длъжността „Личен асистент” само за с. Драгижево

05.12.2016:  Съобщение относно използването на разположените съдове за отпадъци

06.12.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.11.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

09.12.2016:  Обява за инвестиционно предложение

07.12.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

12.12.2016:  Обявление ИЖС-6181 / 09.12.2016 г.

12.12.2016:  Обявление ИЖС-6182 / 09.12.2016 г.

13.12.2016:  Съобщение до Свилен Иванов Спиридонов с адрес гр. Велико Търново, ул. Панайот Волов № 34

13.12.2016:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на с. Джулюница

13.12.2016:  Съобщение до Диана Радославова Кирова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 17, вх. В, ет. 4, ап. 10

13.12.2016:  Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на „Общ устройствен план на Община Лясковец”

15.12.2016:  Обява за конкурс за избор на "Здравен медиатор"

16.12.2016:  Съобщение до Антон Бориславов Хаджиев с адрес гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна 21

16.12.2016:  Съобщение до Кольо Петров Колев с адрес гр. София, р-н Триадица, кв. Кръстова вада II № 304

16.12.2016:  Съобщение до Пламен Радков Димитров с адрес гр. Велико Търново, ул. Краков № 11, вх. А ет. 4, ап. 11

16.12.2016:  Съобщение до Вачев-Стоян Вачев с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 119

16.12.2016:  Съобщение до Стефан Йорданов Демерджиев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 8, вх. А, ет. 6, ап. 58

16.12.2016:  Съобщение до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

16.12.2016:  Съобщение до Стоян Симеонов Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

19.12.2016:  Съобщение до Стилиян Стоянов Рахнев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Живков № 3, вх. А, ет. 7, ап. 19

19.12.2016:  Съобщение до Нели Василева Паунова с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 16, вх. Г, ет. 5, ап. 13

19.12.2016:  Съобщение до Диана Симеонова Демержиева с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 8, вх. А, ет. 6, ап. 58

19.12.2016:  Съобщение до Иван Петков Белчев с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 17, вх. В, ет. 5

20.12.2016:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.12.2016:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение

19.12.2016:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

21.12.2016:  Съобщение до Метин Мехмедов Османов с адрес гр. Велико Търново, ул. Лазурна № 3, вх. В ет, 5, ап. 13

23.12.2016:  Стартира прием на заявления от кандидати за приемни родители за предоставяне на услугата "Приемна грижа"

27.12.2016:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

28.12.2016:  Покана на Община Лясковец за провеждане на Обществено обсъждане

29.12.2016:  Обявление ИЖС-6585 / 29.12.2016 г.

29.12.2016:  Обява за инвестиционно предложение

03.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.01.2017:  Съобщение във връзка с предложения по бюджета за 2017 година

04.01.2017:  Заповед във връзка с подобряване организацията на движението и условията за придвижване

09.01.2017:  Със заповед на Кмета на Община Лясковец 9 и 10 януари са обявени за не учебни дни в училищата

09.01.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

09.01.2017:  Обявление ИЖС-118 / 09.01.2017 г.

06.01.2017:  Обява за инвестиционно предложение

10.01.2017:  Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България

11.01.2017:  Информация от Агенция по заетостта за набиране на кандидати за бране на ягоди в Испания

12.01.2017:  Обявление ИЖС-146 / 10.01.2017 г.

12.01.2017:  Обявление ИЖС-147 / 10.01.2017 г.

17.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

19.01.2017:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

03.10.2016:  Протоколи от общи събрания на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

10.01.2017:  Обявление ИЖС-122 / 09.01.2017 г.

23.01.2017:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

24.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.01.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

25.01.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

24.01.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

30.01.2017:  Прием на документи за заемане на длъжността „Домашен санитар” само за гр. Лясковец

31.01.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.02.2017:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание

31.01.2017:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание

07.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.02.2017:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

15.02.2017:  Обяви за провеждане на конкурси за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

15.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.02.2017:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за народни представители

17.02.2017:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

17.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

21.02.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

21.02.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

22.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

24.02.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

28.02.2017:  Списък на имоти от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 г.

02.03.2017:  Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

28.02.2017:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г., между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

07.03.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на земеделски земи за стопанската 2016-2017 г.

07.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09.03.2017:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

14.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.03.2017:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

16.03.2017:  Покана за обучение на членовете на секционните избирателни комисии

16.03.2017:  Покана от кмета на Община Лясковец до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

16.03.2017:  Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

16.03.2017:  Информация от ОД на МВР В.Търново във връзка с провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

17.03.2017:  Прием на документи за СА и ДС

21.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.03.2017:  Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

28.03.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.03.2017:  Прием на документи за изпълнител ДС

28.03.2017:  Прием на документи за изпълнител ЛА

28.03.2017:  Обявление ИЖС-1241 / 24.03.2017 г.

29.03.2017:  Обявление ИЖС-118#1 / 22.03.2017 г.

30.03.2017:  Заповед за образуване на избирателна секция във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство Козаревец

30.03.2017:  Покана за участие в избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец

31.03.2017:  Съобщение до Панайот Димитров Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Райчо Николов № 1, ет. 2, ап. 11

31.03.2017:  Съобщение до Марин Георгиев Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. "Рада Войвода № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 15

03.04.2017:  Съобщение до Маргарита Величкова Ганчева с адрес гр. Велико Търново, ул. Стара планина № 20

03.04.2017:  Съобщение до Асен Димов Арсов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 2, ап. 5

03.04.2017:  Съобщение до Пламен Събев Тошков с адрес гр. Велико Търново ул. Твер № 13, ет. 1, ап. 28

03.04.2017:  Съобщение до Елена Иванова Иванова с адрес гр. Велико Търново ул. Драган Цончев № 16, ет. 1, ап. 1

03.04.2017:  Съобщение до Марин Иванов Касаков с адрес гр. Велико Търново, ул. Рачо Николов № 1, ет. 5, ап. 44

03.04.2017:  Съобщение до Панайот Димитров Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Райчо Николов № 1, ет. 2, ап. 11

03.04.2017:  Съобщение до Иван Димитров Вачев с адрес гр. София, жк. Фондови жилища № 206, вх. Г, ет. 7, ап. 87

03.04.2017:  Съобщение до Андриан Димчев Александров с адрес гр. Велико Търново, ул. Христо Донев 10 Б, ет. 1, ап. 4

03.04.2017:  Обява за инвестиционно предложение

04.04.2017:  Съобщение до Марин Станев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 9

04.04.2017:  Съобщение до Дончо Косев Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. А, ет. 6, ап. 18

04.04.2017:  Съобщение до Петя Давидова Костадинова с адрес гр. Велико Търново, ул. Иларион Драгостинов № 13, вх. А, ет. 6, ап. 18

04.04.2017:  Съобщение до Иван Тодоров Николов с адрес гр. Велико Търново, ул. Освобождение № 47

04.04.2017:  Съобщение до Мирослав Христов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 29, вх. Б, ет. 5, ап. 14

04.04.2017:  Съобщение до Ивелин Тодоров Мишев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Камчия № 8

04.04.2017:  Съобщение до Борислав Йорданов Паунов с адрес гр. Велико Търново, ул. Плиска № 3, вх. А, ет. 2, ап. 4

04.04.2017:  Съобщението до Детелинка Николова Николова с адрес гр. Велико Търново, ул. Ниш № 8, вх. А, ет. 2, ап. 5

04.04.2017:  Съобщение до Иванка Петрова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Златарски № 12

04.04.2017:  Съобщение до Ганчо Йорданов Рачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 15

04.04.2017:  Съобщение до Елена Красимирова Христова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 29, вх. Б, ет. 5, ап. 14

04.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.04.2017:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

04.04.2017:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

04.04.2017:  Съобщение до Метин Мехмедов Османов с адрес гр. Велико Търново, ул. Лазурна № 3, вх. В ет, 5, ап. 13

05.04.2017:  Съобщение до Георги Христов Сеизов с адрес гр. Велико Търново, ул. Стоян Михайловски № 3, вх. Б

05.04.2017:  Съобщението до Петър Енчев Цанев с адрес гр. София, жк. Дружба № 282, вх. Г, ет. 2, ап. 4

05.04.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

05.04.2017:  Съобщение до Димитър Йорданов Казанджиев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Арсеналски / Владо Георгиев / № 91, вх. Б, ет, 7, ап. 41

05.04.2017:  Съобщение до Радко Борисов Николов с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 741, ет. 4, ап. 17

05.04.2017:  Съобщение до Георги Ненов Георгиев с адрес гр. София, р-н Триадица, жк. Стрелбище 28, вх. Д, ап. 84, ет. 6

05.04.2017:  Съобщение до Даниела Борисова Николова с адрес гр. София, р-н Илинден, жк. Гевгелийски № 7, вх. Ж, ет. 8, ап. 167

05.04.2017:  Съобщение до Радослав Тодоров Райков с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Красна поляна III част № 332, вх. Б

05.04.2017:  Съобщение до Ива Йорданова Коцева с адрес гр. София, р-н Искър, жк. Дружба № 171, вх. Ж, ет. 8, ап. 175

05.04.2017:  Съобщение до Стоян Иванов Христов с адрес гр. Елена, ул. Здравец № 1

05.04.2017:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

06.04.2017:  Съобщението до Любчо Николов Бяхов с адрес гр. София, р-н Връбница, жк. Обеля I № 119, вх. Б, ет. 6, ап. 35

06.04.2017:  Избирателен списък за гласуване в частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

06.04.2017:  Съобщение до Йорданка Николова Слабакова с адрес гр. София, жк. Връбница-2 610, вх. Б, ет. 1, ап. 31

06.04.2017:  Заповед във връзка с провеждането на частичен избор за Кмет на Кметство Козаревец

07.04.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и приемане на децата в детските градини на територията на Община Лясковец

10.04.2017:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

10.04.2017:  Обявление ИЖС-1488 / 06.04.2017 г.

10.04.2017:  Обявление ИЖС-1489 / 06.04.2017 г.

10.04.2017:  Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

10.04.2017:  Съобщение до собствениците на пчелини на територията на община Лясковец

11.04.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване ползването на лозя за стопанската 2016-2017 г.

11.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.04.2017:  Обява за инвестиционно предложение

12.04.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

18.04.2017:  Списък на заличените лица от избирателния списък в частичния избор за Кмет на Кметство Козаревец

19.04.2017:  Съобщение до Котон Трейдинг ЕООД с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Козлодуй № 37

19.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.04.2017:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1523 / 11.04.2017 г.

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1631 / 20.04.2017 г.

21.04.2017:  Обявление ИЖС-1632 / 20.04.2017 г.

26.04.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.04.2017:  Контакти на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите

26.04.2017:  Съобщение до Пламен Георгиев Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

28.04.2017:  Обявление ИЖС-1708 / 27.04.2017 г.

02.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.05.2017:  Покана за Национален бизнес форум

04.05.2017:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

05.05.2017:  Съобщение до Теодора Христова Иванова с адрес гр. Велико Търново, ул. Филип Смидов № 1, вх. А, ет. 3, ап. 10

10.05.2017:  Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица организира трудова борса

11.05.2017:  Съобщение до Асен Асенов Митков с адрес общ. Шумен, гр. Върбица, ул. Кирил и Методий № 12

12.05.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

12.05.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

15.05.2017:  Обявление ИЖС-1983 / 12.05.2017 г.

19.05.2017:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

23.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.05.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

25.05.2017:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път" в землището на гр. Лясковец

29.05.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

29.05.2017:  Обявление ИЖС-2168 / 26.05.2017 г.

30.05.2017:  Съобщение до Едуард Валентинов Зайончковски с адрес гр. Варна, р-н Приморски, вх. А, ет. 5, ап. 27

31.05.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.05.2017:  Съобщение за временна организация на движението по общински път свързващ селата Джулюница и Бряговица

31.05.2017:  Съобщение до Йордана Радева Маринова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Деветнадесети февруари № 10

31.05.2017:  Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

31.05.2017:  Съобщение до Величка Василева Балакева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Дружба № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4

31.05.2017:  Съобщение до Марийка Петрова Ангелова с адрес гр. Шумен, ул. Родопи № 13, вх. 1, ет. 2, ап. 8

07.06.2017:  Съобщение до Димитър Петков Димитров с адрес гр. Варна, ул. Батак № 2, ет. 8, ап. 46

07.06.2017:  Съобщение до Стою Петков Димитров с адрес гр. Варна, кк. Константин и Елена, ул. Първа № 64

07.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.06.2017:  Съобщение до Иван Добрев Ковачев с адрес с. Джулюница, ул. Крайбрежна № 24

07.06.2017:  Съобщение до Найден Петков Рашев с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. А, ет. 4, ап. 12

07.06.2017:  Съобщение до Йорданка Кирилова Семова с адрес гр. Плачковци, ул. Стара планина 11

07.06.2017:  Съобщение до Светла Кирилова Петкова с адрес гр. Шумен, ул. Северна № 5, вх. 2, ет. 2, ап. 20

07.06.2017:  Съобщението до Даниела Павлова Тодорова с адрес гр. София, р-н Триадица, бул. Витоша № 70

07.06.2017:  Съобщение до Пенка Енчева Калинкова с адрес гр. Шумен, ул. Искър № 3, вх. 1, ап. 3, ет. 1

08.06.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец

08.06.2017:  Обявление ИЖС-2401 / 07.06.2017 г.

09.06.2017:  Обявление ИЖС-2430 / 08.06.2017 г.

12.06.2017:  Съобщение до Янаки Иванов Мъглов с адрес гр. София, р-н Възраждане, ул. "Цар Самуил" № 72

13.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.06.2017:  Агенция по заетостта сартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

19.06.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Управител на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец"

19.06.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение "Помощник - кухня" в кухнята към Общински комплекс за социални услуги - гр. Лясковец

19.06.2017:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на "Петропавловски събор на народното творчество"

20.06.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.06.2017:  Съобщение до Петър Пеев Карабоев с адрес с. Свети Влас, ж. кв. Русалка № 217, ет. 1, ап. 1

26.06.2017:  Съобщение до Деанка Йорданова Демерова с адрес гр. Русе, ул. Цар Самуил № 10, вх. 2, ет. 1, ап. 3

26.06.2017:  Съобщение до Върбан Илиев Михов с адрес с. Аспарухово, ул. Хаджи Димитър № 11

27.06.2017:  Съобщение до Снежана Христова Петкова с адрес гр. Пловдив, жк. Тракия, № 106, вх. В, ет. 4, ап. 10

27.06.2017:  Съобщение до Теменужка Петкова Ангелова с адрес гр. Вълчи дол, ул. Станке Димитров-Марек № 4

27.06.2017:  Съобщение до Графичка Петрова Гецова с адрес с. Владая, р-н Витоша, ул. Войнишко въстание № 79

28.06.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

05.07.2017:  Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища

05.07.2017:  Заповед за временна организация на движението при провеждане на четвърти кръг от националния шампионат по планинско изкачване за 2017 г.

05.07.2017:  Съобщение до Божана Иванова Димова с адрес гр. Бургас, жк. Изгрев № 26, вх. 1, ет. 1, ап. 2

05.07.2017:  Съобщение до Йордан Атанасов Василев с адрес гр. Варна, Владислав Варненчик жк. Владислав Варненчик № 223, вх. 2, ет. 8, ап. 58

07.07.2017:  Съобщение до Никулина Кузманова Петрова с адрес гр. Варна, Владислав Варненчик, жк. Владислав Варненчик № 10, вх. 6, ет. 1, ап. 1

07.07.2017:  Съобщение до Стефка Минчева Николаева с адрес гр. София, ул. Царево село № 5, ап. 3

07.07.2017:  Съобщение до Красимир Христов Петков с адрес гр. Сливен, местност Селището № 1

11.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.07.2017:  Обява за конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

14.07.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

18.07.2017:  Обявление ИЖС-2999 / 18.07.2017 г.

18.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.07.2017:  Съобщение до Ангел Сашов Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

20.07.2017:  Съобщение до Пла. Нед ООД с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Позитано № 15, ет. 1

21.07.2017:  Обявление за обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на община Лясковец и Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Лясковец

24.07.2017:  Съобщение до Радослав Иванов Свраков с адрес гр. Велико Търново, ул. Зеленка № 48

24.07.2017:  Съобщение до Милен Крумов Владимиров с адрес гр. Трявна, ул. Кънчо Скорчев № 5, ет. 3

25.07.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

25.07.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.07.2017:  Съобщение за влазло в сила решение по административно дело

03.08.2017:  Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

03.08.2017:  Съобщение до Дмитрий Крумович Павловски с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 14, вх. А

03.08.2017:  Съобщение до Рени Стефанова Хараламбова с адрес гр. Димитровград, ул. Простор № 9

03.08.2017:  Съобщение до Дияна Цанкова Йорданова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 4

03.08.2017:  Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 4

04.08.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г.

07.08.2017:  Съобщението до Ивайло Красимиров Павлов с адрес гр. Русе, ул. Ловеч № 17, вх. 3, ет. 3, ап. 7

07.08.2017:  Съобщение до Йорданка Колева Ванкова с адрес с. Павел, общ. Полски Тръмбеш, ул. Двадесет и шеста № 4

07.08.2017:  Съобщение до Десислава Маринова Ганева с адрес с. Александрово, ул. Димитър Рашков № 4

08.08.2017:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

08.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.08.2017:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи за стопанската 2017/2018 г. за община Лясковец

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Образователен медиатор” в Мобилен мултидисциплинарен екип

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Социален работник” в Мобилен мултидисциплинарен екип

11.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

15.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.08.2017:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист "Архитектура и строителство" в Общинска администрация Лясковец

22.08.2017:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

22.08.2017:  Съобщение до Валентина Стефанова Месич с адрес с. Владислав, общ. Стражица, ул. Търговска № 1

22.08.2017:  Съобщение до Крум Нейков Павловски с адрес гр. Габрово, ул. Напредък № 26

22.08.2017:  Съобщение до Константинос Елевтериус Еммауилидис с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 109

22.08.2017:  Съобщение до ДИТОШ – СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ И СИЕ с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев № 17, ет. 3

22.08.2017:  Съобщение до Мария Мончева Митева с адрес гр. Ловеч, ул. Осъмска № 11, ет. 3, ап. 3

22.08.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.08.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

28.08.2017:  Обява за прием на документи за заемане на длъжност „Психолог” в Мобилен мултидисциплинарен екип

29.08.2017:  Съобщение до Стилиян Василев Билников с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 93

30.08.2017:  Обява за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

30.08.2017:  Съобщение до Илиян Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Вазов № 10

30.08.2017:  Съобщение до Мария Антонова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 15, вх. Д, ет. 2, ап. 5

04.09.2017:  Апел във връзка с националната кампания "Да изчистим България заедно"

11.09.2017:  Обявление за провеждане на заседание на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

13.09.2017:  Съобщение за оспорени разпоредби на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец

14.09.2017:  Обява за избор на външни експерти-оценители по проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на "МИГ - Лясковец - Стражица"

19.09.2017:   РЕГИСТЪР по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ Регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

19.09.2017:  Карта за ползване на имоти по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

20.09.2017:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

21.09.2017:  Съобщение на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново

20.09.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.09.2017:  Обявление ИЖС-3921 / 20.09.2017 г.

21.09.2017:  Съобщение на „ВиК Йовковци”

21.09.2017:  Съобщение на „ВиК Йовковци"

25.09.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

26.09.2017:  Служба „Пожарна безопасност” забранява изгарянето на стърнища и суха трева

26.09.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

27.09.2017:  Обявление ИЖС-3975 / 25.09.2017 г.

29.09.2017:  Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

02.10.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

04.10.2017:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

09.10.2017:  Обявление ИЖС-4194 / 09.10.2017 г.

09.10.2017:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

10.10.2017:  Обявление ИЖС-4197 / 09.10.2017 г.

12.10.2017:  Съобщение до Христо Стефанов Томов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. А, ет. 3, ап. 9

12.10.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.10.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.10.2017:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

20.10.2017:  Правила за поведение и действие при пожари, бедствия и аварии

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

20.10.2017:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

24.10.2017:  Съобщение до Добромир Иванов Добрев с адрес гр. Велико Търново, ул. България № 50

25.10.2017:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

26.10.2017:  Обява за инвестиционно предложение

27.10.2017:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

23.10.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец

27.10.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново

27.10.2017:  Съобщение до Иванка Колева Иванова с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 11

01.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

06.11.2017:  Обявление ИЖС-4790 / 03.11.2017 г.

02.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

07.11.2017:  Обява за инвестиционно предложение

07.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.11.2017:  Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 г.

13.11.2017:  График за провеждане на интервюта за работни места в Общинска администрация по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата”

13.11.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

14.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.11.2017:  Обявление ИЖС-4926 / 13.11.2017 г.

16.11.2017:  Съобщение до Искра Добромирова Тончева с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 14, ет. 1, ап. 1

16.11.2017:  Съобщението до Слави Димитров Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

16.11.2017:  Съобщение до Златка Димитрова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. А, ет. 3, ап. 8

17.11.2017:  Съобщение до Галина Димитрова Керемдчиева-Маркова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 15, вх. А, ет. 1, ап. 2

17.11.2017:  Покана за информационни събития на „МИГ Лясковец - Стражица”

17.11.2017:  Съобщение до Христана Николаева Костова с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 133, ет. 2

17.11.2017:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

20.11.2017:  Съобщение до Александър Радев Александров с адрес с. Джулюница, ул. Осогово № 13

20.11.2017:  Съобщение до Соня Йорданова Александрова с адрес с. Джулюница, ул. Осогово № 13

20.11.2017:  Съобщение до Стефан Йорданов Стоянов с адрес с. Джулюница, ул. Лозарска № 1

21.11.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.11.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

22.11.2017:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища

20.11.2017:  Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

21.11.2017:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Честово”, гр. Лясковец

20.11.2017:  Заповеди във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

04.12.2017:  Съобщение до Марина Николаевна Станкова с адрес с. Джулюница, ул. Васил Левски № 26

01.12.2017:  Уведомление за инвестиционно предложение

04.12.2017:  Съобщение до Мартин Росенов Петров с адрес гр. Стражица, ул. Уилиам Гладстон № 16, вх. Б, ап. 5, ет. 3

04.12.2017:  Съобщение до Андрей Данчев Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Росица № 36

05.12.2017:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.12.2017:  Съобщение до Златка Христова Иванова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 34

06.12.2017:  Съобщение до Мирослав Минчев Чокоев с адрес гр. Лясковец, ул. Чумерна № 14

06.12.2017:  Съобщение до Николай Николаев Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. А, ет. 3, ап. 9

14.12.2017:  Съобщение до Назмие Мюмюнова Кемилова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 45

14.12.2017:  Съобщение до Илко Иванов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Г. С. Раковски № 30

14.12.2017:  Съобщение до Валери Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 8

20.12.2017:  Обява за провеждане на курс по „Начална военна подготовка”

20.12.2017:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

22.12.2017:  Становище по екологична оценка на Общ устройствен план на община Лясковец

22.12.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

22.12.2017:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

13.12.2017:  Разрешително за ползване на воден обект

22.12.2017:  Обява за инвестиционно намерение

02.01.2018:  Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект за Бюджет 2018

02.01.2018:  Обява за инвестиционно намерение

09.01.2018:  Обявление ИЖС-110 / 08.01.2018 г.

09.01.2018:  Съобщение до Милен Кирилов Даскалов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх. Г, ет. 3, ап. 9

09.01.2018:  Съобщение до Лефтер Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

09.01.2018:  Съобщение до Ивайло Николаев Станчев с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Б, ет. 2, ап. 6

10.01.2018:  Съобщение до Атанас Георгиев Църцев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 5

10.01.2018:  Съобщение до Петя Илиева Минчева с адрес гр. Лясковец, ул. Манастирска № 9

10.01.2018:  Съобщение до Ангел Венелинов Милков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Мано Тодоров № 78, ет. 1

11.01.2018:  Съобщение до Маргарита Георгиева Георгиева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Никола Петров № 77, ет. 5, ап. 13

11.01.2018:  Съобщение до Стойко Иванов Кюркчийски с адрес гр. Карлово, ул. Ген Карцов № 76, вх. А, ет. 1, ап. 1

11.01.2018:  Съобщение до Георги Вълев Вълев с адрес с. Арбанаси, ул. Никифор Рилски-Грек № 9

11.01.2018:  Съобщение до Бейядин Алиев Яшаров с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 9

16.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.01.2018:  Съобщение до Стефана Георгиева Мъглова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски 125, вх. А, ет. 1

19.01.2018:  Съобщение до Красимир Йорданов Стоянов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. "Свобода" № 12

19.01.2018:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "послки път"

23.01.2018:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

23.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.01.2018:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.01.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

23.01.2018:  Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (отдел 241 - т) и обект №2 (отдел 271 – н) на територията на Община Лясковец

24.01.2018:  Обява за курсове по Начална военна подготовка

25.01.2018:  Обявление УТ-01-374 / 22.01.2018 г.

30.01.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.01.2018:  Съобщение до Наско Бончев Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Курекев № 15, вх. А, ет. 4, ап. 11

31.01.2018:  Съобщение до Георги Тончев Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 26

01.02.2018:  Съобщение до Красимир Петров Козлев с адрес гр. Лясковец, ул. Ангел Кънчев № 9

02.02.2018:  Съобщение до Бонка Борисова Бонева с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2

02.02.2018:  Съвети на пожарната за зимния сезон

02.02.2018:  Съобщение до Калин Николов Кашев с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

02.02.2018:  Съобщение до Антоанета Иванова Кашева с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 18, ет. 4, ап. 8

06.02.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

06.02.2018:  Обява за инвестиционно намерение

08.02.2018:  Обявление УТ-01-698 / 07.02.2018 г.

08.02.2018:  Обявление УТ-01-699 / 07.02.2018 г.

09.02.2018:  Съобщение до Орлин Методиев Симеонов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

12.02.2018:  Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

13.02.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.02.2018:  Заповеди за определяне на участниците спечелили търговете с тайно наддаване за обекти №1 отдел 241 - т и №2 отдел 271 - н

15.02.2018:  Проект на Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд на община Лясковец

20.02.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.02.2018:  Анкетно проучване на Агенцията по заетостта към работодателите на територията на община Лясковец

21.02.2018:  Съобщението до Агрофорте ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 15

27.02.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.02.2018:  Обява относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

01.03.2018:  Съобщение относно организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа

02.03.2018:  Съобщение до Венцислав Йорданов Савов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Марица 4

02.03.2018:  Съобщение на РСПБЗН във връзка с опасността от падане на ледени блокове и висулки

02.03.2018:  Съобщение до Доротея Валентинова Благоева с адрес гр. Велико Търново, ул. Краков № 13, вх. Б, ет. 7

02.03.2018:  Съобщение до Косю Димитров Николов с адрес гр. София, р-н Витоша, бул. Цар Освободител III № 338

06.03.2018:  Обявление УТ-01-739 / 08.02.2018 г.

06.03.2018:  Обявление УТ-01-740 / 08.02.2018 г.

06.03.2018:  Обявление УТ-01-1238 / 02.03.2018 г.

06.03.2018:  Съобщение до Ралица Милчева Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул Петър Караминчев № 47

07.03.2018:  Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище

07.03.2018:  Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във военни формирования от състава на ВМС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

07.03.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09.03.2018:  Съобщение до Шенол Мехмедов Хасанов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С. Раковски № 14

09.03.2018:  Съобщение до Валентин Николаев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 26

09.03.2018:  Съобщение до Христо Димитров Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 98

13.03.2018:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

13.03.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.03.2018:  Обява за инвестиционно предложение

14.03.2018:  Съобщение до Евротафт АД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Георги Измирлиев № 4

13.03.2018:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2018 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

14.03.2018:  Обявление УТ-01-1455 / 13.03.2018 г.

15.03.2018:  Съобщение до Ресинка Христова Дерменска с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Александър Стамболийски № 24

15.03.2018:  Съобщение до Василена Тодорова Димитрова с адрес с. Козаревец, ул. Хан Аспарух № 2

15.03.2018:  Съобщение до Яшар Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 11

16.03.2018:  Съобщение до Ивелин Стефанов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 2

16.03.2018:  Съобщение до Цанко Пламенов Стамболийски с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 4

19.03.2018:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

19.03.2018:  Съобщение до Георги Пламенов Гочев с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Силиврия № 15, ет. 5, ап. 25

20.03.2018:  Съобщение до Анифе Махмудова Калъч с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. Симеоновско шосе № 4, вх. А, ет. 1, ап. 2

21.03.2018:  Съобщение до Начо Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Хранов № 12

21.03.2018:  Съобщението до Десислав Атанасов Стоянов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 32

21.03.2018:  Съобщение до Галина Ангелова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. "Максим Райкович" № 39

21.03.2018:  Съобщението до Стефана Златкова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39

21.03.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

21.03.2018:  Съобщение до Милен Николаев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 26

21.03.2018:  Съобщение до Акхилий Холдингс ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цанко Церовски № 39

21.03.2018:  Съобщение до Христо Илиев Георгиев с адрес с. Добри дял, ул. Латинка № 20

23.03.2018:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на лица завършили граждански училища

26.03.2018:  Съобщението до Полина Иванова Маринова с адрес с. Върбица, ул. Кавака № 8

26.03.2018:  Съобщение до Виолета Искренова Маринова с адрес с. Добри дял, ул. Здравец № 6

26.03.2018:  Съобщение до Веселин Борисов Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

26.03.2018:  Съобщение до Марияна Асенова Романова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 58

26.03.2018:  Обявление УТ-01-1639 / 23.03.2018 г.

26.03.2018:  Обявление УТ-01-1640 / 23.03.2018 г.

27.03.2018:  Съобщение до Исмаил Ибриямов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 3

27.03.2018:  Съобщение до Васил Митков Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 1, ап. 4

28.03.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.03.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

29.03.2018:  Съобщение до Александър Атанасов Раденков с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 136

29.03.2018:  Съобщение до Марин Любомиров Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 1, вх. Б

29.03.2018:  Съобщение до Мирослав Антонов Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 3

29.03.2018:  Съобщение до Антон Михайлов Янков с адрес с. Добри дял, ул. Ивайло № 9

29.03.2018:  Съобщение до Зокаб Пропърти ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Пирин № 8

30.03.2018:  Съобщение до Елена Иванова Ефтимова с адрес гр. Пловдив, р-н Тракия, бул. Санкт Петербург № 32

30.03.2018:  Съобщение до Асен Асев Асенов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 1

30.03.2018:  Съобщение до Мехмед Ибриямов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 3

03.04.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

10.04.2018:  Съобщение до Радка Василева Александрова с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

10.04.2018:  Съобщение до Стоян Петров Григоров с адрес гр. Лясковец, ул. Росица № 4, вх. Г, ет. 5, ап. 14

10.04.2018:  Съобщение до Веселин Илиев Кръстев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Хранов № 12

10.04.2018:  Съобщение до Борис Александров Александров с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 35

11.04.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1671 / 26.03.2018 г.

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1721 / 27.03.2018 г.

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1722 / 27.03.2018 г.

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1844 / 02.04.2018 г.

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1953 / 05.04.2018 г.

11.04.2018:  Обявление УТ-01-1954 / 05.04.2018 г.

11.04.2018:  Съобщение до Виолета Асенова Калчева с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 1

11.04.2018:  Съобщение до Найден Стефанов Алексиев с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 17

11.04.2018:  Съобщението до Фанка Тихоморива Маринова с адрес с. Куцина № 413

11.04.2018:  Съобщение до Марин Иванов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Зора № 6

11.04.2018:  Обява за инвестиционно предложение

12.04.2018:  Съобщението до Найден Петров Стефанов с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Струма № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6

12.04.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

16.03.2018:  Съобщение относно заплащане на такса за притежаване на куче от собствениците на кучета - домашни любимци

12.04.2018:  Съобщение до Турбо частни превози 2003 - Йорданов и Сие СД с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Македония № 13

13.04.2018:  Съобщение до Боян Димов Боев с адрес гр. София, жк. Люлин № 6, вх. Е, ет. 2, ап. 52

16.04.2018:  Съобщение до Драгомир Иванов Русанов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 22, вх. Б, ет. 4

16.04.2018:  Съобщение за оспорена разпоредба на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

17.04.2018:  Съобщение за открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

17.04.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.04.2018:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път"

18.04.2018:  Обявление УТ-01-2010 / 10.04.2018 г.

18.04.2018:  Обявление УТ-01-2011 / 10.04.2018 г.

18.04.2018:  Обявление УТ-01-2012 / 10.04.2018 г.

19.04.2018:  Обявление УТ-01-2194 / 18.04.2018 г.

19.04.2018:  Съобщение до Димитър Бончев Момъков с адрес с. Добри дял, ул. Зеленика № 1

25.04.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.04.2018:  Обявление УТ-01-2009 / 10.04.2018 г.

25.04.2018:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система

25.04.2018:  Обява за инвестиционно предложение

26.04.2018:  Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

30.04.2018:  Обява за инвестиционно предложение

30.04.2018:  Съобщение до Христина Иванова Магерова с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Любен Каравелов № 44

02.05.2018:  Съобщение до Пембе Мехмедова Мехмедова с адрес с. Драганово, ул. Мир № 2

03.05.2018:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението

08.05.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.05.2018:  Съобщение за въвеждане на временна организация на движението в района на ж.п. прелез в с. Козаревец

14.05.2018:  Съобщение до Галин Иванов Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 15

15.05.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.05.2018:  Обявление УТ-01-2546 / 03.05.2018 г.

16.05.2018:  Съобщение до Димитранка Колева Данкова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 809, вх. В, ет. 5, ап. 61

02.04.2018:  Подбор на партньори за кандидатстването и последващо изпълнение на проект „Осъществяване на мерки за приобщаване на уязвими групи на територията на Община Лясковец”

21.05.2018:  Покана за ученически фотоконкурс на тема „Обичам те, мой роден край”

22.05.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.05.2018:  Съобщението до Марин Стефанов Минков с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 207

23.05.2018:  Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин”

23.05.2018:  Съобщение до Милен Благоев Цветков с адрес с. Драгижево, ул. Мизия № 12

23.05.2018:  Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

23.05.2018:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

29.05.2018:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

29.05.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

30.05.2018:  Съобщение до Йордан Георгиев Паунов с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. Пирин № 10, вх. Б, ет. 9, ап. 55

31.05.2018:  Съобщение до Даниела Росенова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 131

31.05.2018:  Съобщение до Иван Илиев Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 4, ап. 10

31.05.2018:  Съобщение до Сали Мехмедов Нуриев с адрес с. Добри дял, ул. Баба Тонка № 6

31.05.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

31.05.2018:  Съобщение до Сали Яшаров Алиев с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 9

31.05.2018:  Съобщение до Стефан Христов Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Родопи № 16

10.05.2018:  Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

04.06.2018:  Информация относно възможностите за възлагане на дейности чрез еднодневни трудови договори или трудови договори за сезонна работа

05.06.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.06.2018:  Съобщение до Себайдин Исмаилов Мустафов с адрес с. Драгижево, ул. Георги Измирлиев № 11

08.06.2018:  Стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи - сесия 2018

12.06.2018:  Обявление УТ-01-3268 / 07.06.2018 г.

12.06.2018:  Обявление УТ-01-3269 / 07.06.2018 г.

13.06.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.06.2018:  Съобщение до Владимир Иванов Владимиров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 8

13.06.2018:  Съобщение до Ангел Митков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 199

15.06.2018:  Заповед на Областния управител на област В. Търново относно комплексен и инвестиционен проект на "АРМАКО" АД

19.06.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.06.2018:  В Община Лясковец започва набиране на проекти за финансиране от създадения Фонд за подкрепа на местни инициативи

20.06.2018:  Обява за провеждане на конкурс за приемане на оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

22.06.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

22.06.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

22.06.2018:  Информация за опасни метеорологични явления на 23.06.2018 г.

25.06.2018:  Съобщение до Кирил Кръстев Райков с адрес с. Поликраище, ул. Павел Пенев № 68

26.06.2018:  Информация за опасни метеорологични явления на 26 и 27.06.2018 г.

26.06.2018:  Съобщение до Дарина Иванова Николова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Славянска № 16, ет. 1, ап. 2

26.06.2018:  Съобщение до Валери Добрев Василев с адрес гр. Девня, бул. Съединение № 72, ет. 1, ап. 1

26.06.2018:  Съобщение до Емил Александров Щерев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Сидер Войвода № 18

28.06.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

03.07.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.07.2018:  Съобщение на вниманието на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства

04.07.2018:  Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр. Лясковец, ул. Ален Мак № 13

04.07.2018:  Съобщение до Момчил Вълославов Стратев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 64

10.07.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.07.2018:  Съобщение до Илия Иванов Дермански с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Александър Стамболийски № 24

16.07.2018:  Обявление УТ-01-3884 / 16.07.2018 г.

17.07.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.07.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

17.07.2018:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

18.07.2018:  Съобщение до Сашо Маринов Иванов с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 9

18.07.2018:  Съобщение до Стефан Тодоров Поппетров с адрес гр. Лясковец, ул. д-р Иван Касабов № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

18.07.2018:  Съобщение до Валентин Христов Нешев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 8, ет. 5, ап. 18

18.07.2018:  Съобщение до Никола Петров Николов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски № 15

18.07.2018:  Заповед за откриване процедура за избор на оператор на язовирна стена

19.07.2018:  Заповед за ограничаване на достъпа до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели

24.07.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.07.2018:  Обявление УТ-03-3963 / 23.07.2018 г.

24.07.2018:  Заповед във връзка с достъпа до горските територии на лицата, които извършват събиране на трюфели

25.07.2018:  Обява за провеждане на конкурс за приемане на оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

25.07.2018:  Съобщение до Абибе Ризаева Неджибова с адрес с. Драганово, ул. Климент Охридски № 7

25.07.2018:  Съобщение до Татяна Стоева Иванова с адрес гр. Килифарево, ул. Драва № 15

25.07.2018:  Съобщение до Ангел Данчев Шамилов с адрес с. Добри дял, ул. Надежда № 15

25.07.2018:  Съобщение до Николай Илиев Кръстев с адрес с. Шереметя, ул. Осма № 14

26.07.2018:  Уведомление за инвестиционно предложение

26.07.2018:  Съобщение до Мариана Илиева Парнеро с адрес с. Добри дял, ул. Славяни № 3

30.07.2018:  Уведомление за контролирано изпускане на водни количества през основни изпускатели на язовир "Йовковци"

30.07.2018:  Съобщение за оспорване на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

31.07.2018:  Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България

31.07.2018:  Съобщение във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете в Европа

01.08.2018:  Обява за инвестиционно предложение

01.08.2018:  Обява на вниманието на собственици и ползватели на земеделски земи

06.08.2018:  Обява за инвестиционно предложение

06.08.2018:  Обява за инвестиционно предложение

06.08.2018:  Обява за инвестиционно предложение

07.08.2018:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи

07.08.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.08.2018:  Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г.

09.08.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

14.08.2018:  Информация за участие в обучения, организирани от Сдружение „Алфа клуб” - Горна Оряховица

15.08.2018:  Съобщение до Султана Османова Ахмедова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 41

15.08.2018:  Съобщение до Веселин Живков Жеков с адрес гр. Варна, р-н Приморски, ул. Доктор Басанович № 10, ет. 3, ап. 15

15.08.2018:  Съобщение до Мартин Тодоров Иванов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски № 5

15.08.2018:  Съобщение до Ангел Крумов Борисов с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 5

16.08.2018:  Съобщение до Бърдън Сървисис ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Любен Каравелов № 49

16.08.2018:  Съобщение до Димчо Георгиев Павлов с адрес гр. Лясковец, ул. Хаджи Димитър № 23

17.08.2018:  Обявление УТ-03-4378 / 16.08.2018 г.

20.08.2018:  Заповед за принудително преместване на излязло от употреба МПС собственост на Христо Димитров Христов

27.08.2018:  Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Община Лясковец

28.08.2018:  Апел във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“

29.08.2018:  Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища

29.08.2018:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

30.08.2018:  Обява за инвестиционно предложение

31.08.2018:  Съобщение за оспорване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

05.09.2018:  Информация във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

07.09.2018:  Обявление УТ-01-4635 / 04.09.2018 г.

07.09.2018:  Обявление УТ-01-4636 / 04.09.2018 г.

11.09.2018:  Обявление УТ-01-4703 / 10.09.2018 г.

11.09.2018:  Съобщение до Жизана Арифова Яшарова с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 19

17.09.2018:  Съобщение до Юри Младенов Ангелов с адрес с. Добри дял, ул. Рила № 1

17.09.2018:  Съобщение до Сейдат Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 21

17.09.2018:  Съобщение до Сашка Яворова Младенова с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 21

17.09.2018:  Съобщение до Камелия Ангелова Ангелова с адрес с. Добри дял, ул. Рила № 1

17.09.2018:  Съобщение до Галя Николова Цонева с адрес с. Добри дял, ул. Славяни № 22

18.09.2018:  Съобщение до Петко Михайлов Джуров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 3, вх. А, ет. 2, ап. 6

18.09.2018:  Съобщение до Петьо Ангелов Сидеров с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 30, вх. Б, ет. 2

18.09.2018:  Съобщение до Ценка Кирилова Михайлова с адрес гр. София, р-н Триадица, ул. Цар Шишман № 4

20.09.2018:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

21.09.2018:  Съобщение до Емил Славков Граматиков с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 2, ап. 5

21.09.2018:  Съобщение до Петя Заркова Граматикова с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 7, вх. А, ет. 2, ап. 5

25.09.2018:  Съобщение за оспорване на Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества

26.09.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

26.09.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

26.09.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

17.09.2018:  Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

01.10.2018:  Уведомление за прекъсване на водоподаването

02.10.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.10.2018:  Съобщение за одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

04.10.2018:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

05.10.2018:  Обявление УТ-01-4828 / 17.09.2018 г.

05.10.2018:  Обявление УТ- 01- 4829 / 17.09.2018 г.

05.10.2018:  Обявление УТ-01-4830 / 17.09.2018 г.

09.10.2018:  Съобщение до Георги Христов Георгиев с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 4

09.10.2018:  Съобщение до Йосиф Стоянов Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 8

09.10.2018:  Съобщение до Слави Георгиев Тодоракев с адрес гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна № 39

09.10.2018:  Съобщение до Галина Стефанова Стоянова с адрес гр. Лясковец, ул. Добри Ганчев № 25

10.10.2018:  Съобщение до Стефан Пеев Колев с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 5, вх. А, ет. 3, ап. 5

10.10.2018:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

10.10.2018:  Съобщение до Биляна Петрова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

10.10.2018:  Съобщение до Пламен Георгиев Георгиев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 2

15.10.2018:  Обявление УТ-01-5259 / 11.10.2018 г.

16.10.2018:  Съобщение за обособяване на жилищна зона, в която действат специални правила за движение

16.10.2018:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

19.10.2018:  Съобщение до Валентина Маринова Танева-Шмехлинг с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 9

22.10.2018:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

23.10.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.10.2018:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

24.10.2018:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

26.10.2018:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

29.10.2018:  Съобщение до Мехмед Асанов Мехмедов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 11

29.10.2018:  Съобщение до Свилен Йорданов Тепавичаров с адрес с. Драгижево, ул. Капитан дядо Никола № 68

30.10.2018:  Съобщение до Мехмед Асанов Махмудов с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 15

30.10.2018:  Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2019 година

30.10.2018:  Обявление УТ-01-5348 / 17.10.2018 г.

30.10.2018:  Съобщение до Асен Славев Асенов с адрес с. Драганово, ул. Филип Тотю № 7

31.10.2018:  Обява за 2 броя свободни работни места за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален работник” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за 4 свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

30.10.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги – град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

31.10.2018:  Съобщение до Кадрие Яшарова Раимова с адрес с. Добри дял, ул. Балатон № 9

31.10.2018:  Съобщение до Мартин Димов Сулов с адрес гр. Долна Оряховица, ул. Райко Даскалов № 39

31.10.2018:  Съобщение до Косьо Панайотов Косев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Самуил № 4

01.11.2018:  Обявление УТ-01-5349 / 17.10.2018 г.

01.11.2018:  Обявление УТ-01-5538 / 29.10.2018 г.

02.11.2018:  Обявление УТ-01-5672 / 01.11.2018 г.

02.11.2018:  Съобщение до Мая Йоргова Петрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Юрий Гагарин № 47, вх. В, ет. 2, ап. 6

06.11.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.11.2018:  Обявление за наложено административно наказание „Обществено порицание”

08.11.2018:  Обява за инвестиционно предложение

09.11.2018:  Обявление УТ-01-5781 / 05.11.2018 г.

13.11.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.11.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

14.11.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

14.11.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Сътрудник, социални дейности” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

14.11.2018:  Обява за 4 (четири) свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически организатор” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

14.11.2018:  Съобщение до Димчо Иванов Николов с адрес гр. Лясковец, ул. Цани Гинчев № 36, вх. А, ет. 3

15.11.2018:  Обявление за избор на финансова или кредитна институция

16.11.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.11.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

16.11.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

21.11.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.11.2018:  Заповед за определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти

13.11.2018:  Заповед за определяне на допълнителен срок за депозиране на оферти

21.11.2018:  Обява за инвестиционно намерение

21.11.2018:  Обявление УТ-03-6148 / 19.11.2018 г.

22.11.2018:  Обявление УТ-03-5933 / 12.11.2018 г.

22.11.2018:  Заповед №2199 / 20.11.2018 г. за осигуряване на нормална проходимост през зимния период на 2018-2019 година в гр. Лясковец

22.11.2018:  Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път"

23.11.2018:  Обявление УТ-01-6126 / 16.11.2018 г.

23.11.2018:  Обявление за публикуване на Общ устройствен план на община Лясковец

27.11.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.11.2018:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

03.12.2018:  Съобщение до Пламен Христов Караджов с адрес гр. Велико Търново, ул. Ален мак № 11, ет. 2, ап. 6

03.12.2018:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Рехабилитатор” в Лаборатория за социални иновации - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

03.12.2018:  Съобщение до Донка Василева Караджова с адрес гр. Велико Търново, ул. Баба Мота № 16

04.12.2018:  Съобщение до Василиса Девелопмънт ЕООД с адрес с Драгижево, ул. Мургаш № 11

04.12.2018:  Съобщение до Маринчо Илиев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 5

04.12.2018:  Съобщение до Деян Томов Петков с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 3

04.12.2018:  Съобщение до Митка Илиева Михайлова с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 112

04.12.2018:  Съобщение до Димитър Маринов Стателов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 8

05.12.2018:  Съобщение до Севинч Османова Абтиева с адрес гр. Лясковец, ул. Г. С. Раковски № 7, вх. А

05.12.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.12.2018:  Съобщение до Ерна ООД представлявана от Ниъл Джон Акот с адрес гр. Велико Търново, ул. Възрожденска № 1, вх. А

07.12.2018:  Съобщение до Интернешънъл Пропърти Инвестмънтс ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Стефан Стамболов № 43, ет. 1

11.12.2018:  Обява за инвестиционно намерение

12.12.2018:  Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански училища

13.12.2018:  Обявление УТ-01-6733 / 12.12.2018 г.

13.12.2018:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на имот частна общинска собственост

16.11.2018:  Предложение за утвърждаване на план-сметка за ТБО за 2019 г.

18.12.2018:  Обявление УТ-01-6852 / 17.12.2018 г.

18.12.2018:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.12.2018:  Заповед във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018-2019 г.

28.12.2018:  Уведомление за инвестиционно предложение

28.12.2018:  Уведомление за инвестиционно предложение

21.12.2018:  Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2018-2019 г.

07.01.2019:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

19.12.2018:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец

07.01.2019:  Съобщение до Минчо Илиев Люцов с адрес гр. Лясковец, ул. Стара планина № 42

07.01.2019:  Съобщение до Добромир Иванов Тончев с адрес гр. Лясковец, ул. Петър Караминчев № 34, ет. 1

07.01.2019:  Съобщение до Хасан Яшаров Ахмедов с адрес с. Добри дял, ул. Бреза № 6

08.01.2019:  Съобщение до Димитър Иванов Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

08.01.2019:  Съобщение до Данчо Георгиев Михайлов с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. В, ет. 5, ап. 13

08.01.2019:  Съобщение до Ася Велкова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. А, ет. 1, ап. 1

03.01.2019:  Покана за провеждане на обществено обсъждане на Проекта за бюджет на Община Лясковец за 2019 г.

10.01.2019:  Обявление УТ-01-116 / 08.01.2019 г.

14.01.2019:  Съобщение за оспорване на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец

17.01.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

18.01.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

18.01.2019:  Съобщение за оспорване на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

22.01.2019:  Обявление УТ-01-333 / 18.01.2019 г.

23.01.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

23.01.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

25.01.2019:  Агенция по заетостта: Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи

25.01.2019:  Обявление УТ-01-473 / 25.01.2019 г.

04.02.2019:  Статут на Национален Петропавловски събор на народното творчество

04.02.2019:  Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край”

04.02.2019:  Обявление УТ-01-564 / 01.02.2019 г.

04.02.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

04.02.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

05.02.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.02.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

08.02.2019:  Съобщение до Симеон Стоянов Симеонов с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

12.02.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.02.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

15.02.2019:  Обявление УТ-01-715 / 07.02.2019 г.

18.02.2019:  Обява за инвестиционно предложение

18.02.2019:  Съобщение до Милен Юриев Младенов с адрес с. Добри дял, ул. Рила № 1

18.02.2019:  Съобщението до Султанка Янкова Асенова с адрес с. Майско, ул. Шеста № 2

18.02.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

18.02.2019:  Обявление УТ-01-794 / 12.02.2019 г.

18.02.2019:  Обявление УТ-01-944 / 14.02.2019 г.

20.02.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

26.02.2019:  Съобщение до Акиф Ахмедов Мехмедалиев с адрес гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 16

26.02.2019:  Съобщение до Людмил Тошев Личев с адрес гр. Лясковец, ул. Марин Цонзаров №10

26.02.2019:  Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев-Недко Буюклиев с адрес гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

27.02.2019:  Съобщение до Върбан Спасов Михов с адрес гр. Лясковец, ул. Осогово № 4

27.02.2019:  Съобщение до Йорданка Илиева Михова с адрес гр. Петрич ул. Здравец № 1

28.02.2019:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата, получени по стандарти за 2019 г. между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

27.02.2019:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

06.03.2019:  Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019 г.

06.03.2019:  Съобщение до Анастасия Стоянова Георгиева с адрес с. Джулюница, ул. Съединение № 151

07.03.2019:  Съобщение до Ахмед Мехмедов Асанов с адрес с. Добри дял, ул. Пролет № 15

07.03.2019:  Съобщение до Сашо Христов Стоянов с адрес с. Добри дял, ул. Иван Вазов № 5

07.03.2019:  Съобщение до Веско Милков Дечев с адрес с. Коевци, ул. Дванадесета № 8

07.03.2019:  Съобщение до Анелия Христова Александрова с адрес с. Добри дял, ул. Иван Вазов № 5

07.03.2019:  Съобщение до Парина ЕООД с адрес с. Добри дял, ул. Опълченска № 21

07.03.2019:  Съобщение до Ангел Иванов Ангелов с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски № 45

07.03.2019:  Съобщение до Красимир Константинов Койнаков с адрес гр. Лясковец, ул. Хаджи Димитър № 26

07.03.2019:  Съобщение до Бюлянт Назми Сюлейман с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Марин Цонзаров № 14

07.03.2019:  Съобщение до Тотю Георигев Гроздев с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Янтра № 9

07.03.2019:  Съобщение до Стефан Петров Йорданов с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 4

07.03.2019:  Съобщение до Светослав Стефанов Михайлов с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 48

08.03.2019:  Съобщение до Иво Тодоров Буров с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Тодор Хрулев № 1

08.03.2019:  Съобщение до Боян Маринчев Буруджиев с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 21

08.03.2019:  Съобщение до Крум Спасов Ваклински с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, ул. Любен Каравелов № 11

11.03.2019:  Съобщение до Бонка Борисова Бонева с адрес гр. София, р-н Овча Купел, ул. Кукуряк/651-ва/ № 28Б, ет. 3, ап. 7

11.03.2019:  Съобщение до Али Яшаров Стефанов с адрес за кореспонденция с. Добри дял, ул. Родопи № 9

11.03.2019:  Съобщение до Стефка Христова Христова с адрес гр. София, р-н Надежда, ж.к. Свобода № 40, вх. В, ет. 2, ап. 52

12.03.2019:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

12.03.2019:  Съобщение до Адреан Жерард Марк с адрес за кореспонденция с. Драгижево, ул. Христо Ботев № 2

13.03.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.03.2019:  Съобщение до Дарън Валей ООД с адрес за кореспонденция с. Добри дял, ул. Васил Левски № 15

13.03.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

13.03.2019:  Съобщението до Славка Георгиева Петровска с адрес за кореспонденция гр. София, р-н Надежда, ж.к. Надежда I №172 вх. А, ет. 4, ап. 7

13.03.2019:  Съобщение до Анна Тодорова Сеизова с адрес гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов / Ген. Владимир / № 30, ет. 3, ап. 12

13.03.2019:  Съобщение до Ивелин Тодоров Мишев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Камчия № 8

13.03.2019:  Тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект №1 (244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

15.03.2019:  Съобщение до Красимир Цветанов Илиев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 21, вх. А, ет. 1, ап. 3

20.03.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.03.2019:  Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир ”Джамова чешма”, гр. Лясковец

20.03.2019:  Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански училища

21.03.2019:  Обявление УТ-01-1458 / 20.03.2019 г.

25.03.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

25.03.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

27.03.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

27.03.2019:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

28.03.2019:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

28.03.2019:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

29.03.2019:  Съобщение за временна организация на движението между селата Джулюница и Бряговица

02.04.2019:  Съобщение до Нели Буюклиева ЕТ с адрес за кореспонденция гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

03.04.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.04.2019:  Обявление УТ-01-1677 / 02.04 2019 г.

04.04.2019:  Съобщение за провеждане на открита приемна на Комисията за защита от дискриминация

04.04.2019:  Съобщение до Димитър Николаев Дамянов с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 6, вх. А

04.04.2019:  Протокол и заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №1 (отдел 244 - Ш1) на територията на Община Лясковец

08.04.2019:  Обявление УТ-01-1676 / 02.04.2019 г.

08.04.2019:  Обява за инвестиционно предложение

08.04.2019:  Обява за инвестиционно предложение

09.04.2019:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

10.04.2019:  Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

09.04.2019:  Обява за 2 свободни работни места с 4 часова заетост за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” в Мобилен център за интегрирани социални услуги - град Лясковец, по проект: „Нов шанс за социално включване в община Лясковец”

11.04.2019:  Обявление УТ-01-1790 / 10.04.2019 г.

11.04.2019:  Обявление УТ-01-1689 / 03.04.2019 г.

11.04.2019:  Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

12.04.2019:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България

12.04.2019:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

12.04.2019:  Покана до общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за консултации за определяне състава и структурата на СИК в община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

12.04.2019:  Разрешително за ползване на воден обект

10.04.2019:  Разрешително за ползване на воден обект

18.04.2019:  Съобщение до Николина Иванова Стоянова с адрес гр. София, р-н Надежда, жк. Надежда I № 130, вх. В

18.04.2019:  Съобщение до Виолета Искренова Маринова с адрес с. Добри дял, ул. Здравец № 6

18.04.2019:  Съобщение до КИАНИ ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Цанко Церовски № 39

23.04.2019:  Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

23.04.2019:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

23.04.2019:  Съобщение за оспорване на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

24.04.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.04.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

24.04.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

24.04.2019:  Обявление УТ-01-2017 / 23.04.2019 г.

25.04.2019:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

25.04.2019:  Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Лясковец

30.04.2019:  Съобщение във връзка с предоставяне на услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия”

02.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

03.05.2019:  Обявление УТ-01-1481 / 21.03.2019 г.

03.05.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

03.05.2019:  Информация относно инвестиционно предложение

07.05.2019:  Разяснителни видеоклипове по повод предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

07.05.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

07.05.2019:  Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин”

07.05.2019:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

08.05.2019:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

19.04.2019:  Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец

08.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

08.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

09.05.2019:  Съобщение за временна организация на движението в с.Козаревец

09.05.2019:  Обява за инвестиционно предложение

09.05.2019:  Съобщение до Янислава Красимирова Кирова с адрес гр. Велико Търново, ул. Константин Паница № 2, вх. А, ет. 7, ап. 20

09.05.2019:  Съобщение до Върбан Георгиев Парашкевов с адрес с. Добри дял, ул. Трети март № 15

10.05.2019:  Съобщение до Димитринка Димитрова Бешева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров № 31, вх. А, ет. 1, ап. 3

10.05.2019:  Съобщение до Ива Тодорова Бебина с адрес гр. София, р-н Нови Искър, ж.к. Надежда IV № 412, вх. А, ет. 1, ап. 2

10.05.2019:  Съобщение до Владимир Тодоров Бебин с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин № 727, вх. А, ет. 6, ап. 42

13.05.2019:  Съобщение до Боянка Тодорова Чолакова с адрес гр. София, р-н Нови Искър, ж.к. Надежда III № 335, вх. В, ет. 1, ап. 46

10.05.2019:  Съобщение до Даниела Атанасова Петрова с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица/Вълчо Иванов/ № 362, вх. В, ет. 2, ап. 51

14.05.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

14.05.2019:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

14.05.2019:  Заповед във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

14.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

14.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на домашни любимци (кучета)

14.05.2019:  Покана до председателите на общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и председателите на секционно избирателните комисии в община Лясковец за обучение на секционно избирателните комисии от представители на Районната избирателна комисия - Велико Търново, във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

16.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

16.05.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

17.05.2019:  Съобщение до Ася Велкова Стоименова с адрес за кореспонденция гр. Варна, р-н Одесос, бул. Сливница № 75, вх. В, ет. 1, ап. 1

17.05.2019:  Съобщение до Илия Христов Бонев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 2, ет. 3, ап. 12

17.05.2019:  Съобщение до Гергана Спасова Георгиева с адрес гр. Търговище, ж.кв. Запад № 67, вх. А, ет. 1, ап. 1

16.05.2019:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Лясковец

10.05.2019:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Лясковец

21.05.2019:  Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

21.05.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.05.2019:  Обявление УТ-01-2361 / 14.05.2019 г.

22.05.2019:  Обявление УТ-01-2454 / 17.05.2019 г.

23.05.2019:  График за получаване на изборните материали на 25.05.2019 г. на СИК от РИК и Общинска администрация за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

23.05.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

28.05.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.05.2019:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

30.05.2019:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

30.05.2019:  Съобщение за оспорване на Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

30.05.2019:  Съобщение за оспорване на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец

28.05.2019:  Проект на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост

04.06.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.06.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

06.06.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

11.06.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.06.2019:  Покана за празник под надслов „Здравословното хранене - нашето общо приключение към един по-балансиран и щастлив живот!“

11.06.2019:  Покана за спортен празник под надслов „Заедно сме по-добри и по-силни“

13.06.2019:  Покана за участие в информационен ден за популяризиране на устойчивото развитие на градовете и жилищните политики

13.06.2019:  Глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права организира за граждани, медии и обществеността среща в Община Лясковец

14.06.2019:  Съобщение до Боян Илиев Жеков с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. Славянска № 11, ет. 2

14.06.2019:  Обявление УТ-01-2894 / 13.06.2019 г.

14.06.2019:  Покана за спортни празници и празник на балансираното хранене под надслов „Заедно сме по-добри и по-силни“

17.06.2019:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

17.06.2019:  Съобщение до Диянка Йорданова Кръстева с адрес гр. Лясковец, ул. Никола Козлев № 59

17.06.2019:  Съобщение до Сашо Андреев Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Г.С.Раковски № 25

18.06.2019:  Съобщение до Марин Мирославов Костов с адрес с. Козаревец, ул. Божур № 25

18.06.2019:  Съобщение до Хил Роналд Моут с адрес с. Драгижево, ул. Васил Левски № 51

18.06.2019:  Съобщение до Георги Иванов Костов с адрес гр. Стражица, ул. Михаил Друмев № 29, вх. Г, ет. 6, ап. 17

27.05.2019:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

19.06.2019:  Съобщение до Златко Спасов Михов с адрес гр. Лясковец, ул. Осогово № 4

19.06.2019:  Съобщение до Панайот Кръстомиров Минчев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 19, вх. В, ет. 2, ап. 5

20.06.2019:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

21.06.2019:  Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019

25.06.2019:  Съобщение до Дочка Станчева Илиева с адрес гр. Лясковец, ул. Въстаническа № 13, ет. 1

25.06.2019:  Съобщение до Стефка Костова Христова с адрес гр. Лясковец, ул. Шипка № 9

25.06.2019:  Съобщение до Милко Любенов Михайлов с адрес гр. София, р-н Слатина, ул. Георги Пеячевич № 24А

26.06.2019:  Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

27.06.2019:  Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение

02.07.2019:  Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

03.07.2019:  Обявление УТ-01-3160 / 02.07.2019 г.

04.07.2019:  Съобщението до Петя Стоянова Симеонова с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

04.07.2019:  Съобщение до Христов Транс и Строй ЕООД с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Петър Берон № 11

04.07.2019:  Съобщение до Огнян Деянов Капитанов с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 30

01.07.2019:  Обявление УТ-01-3075 / 27.06.2019 г.

01.07.2019:  Обявление УТ-01-3076 / 27.06.2019 г.

01.07.2019:  Обявление УТ-01-3078 / 27.06.2019 г.

10.07.2019:  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Дирекция "Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние"

10.07.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.07.2019:  Съобщение във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България

11.07.2019:  Апел във връзка с прилагане на превантивни мерки за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете

12.07.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

12.07.2019:  Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на ДГ "Сладкопойна чучулига" - с. Джулюница, общ. Лясковец

15.07.2019:  Обявление УТ-01-2831 / 06.06.2019 г.

16.07.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

16.07.2019:  Съобщение на вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване

17.07.2019:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

17.07.2019:  Информация за африканската чума по свинете

22.07.2019:  Обявление УТ-01-3349 / 17.07.2019 г.

15.07.2019:  Проект на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец

29.07.2019:  Съобщение до Елка Иванова Байчева с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Марица 16

15.07.2019:  Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване“

29.07.2019:  Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Директор” на Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в общинска администрация на Община Лясковец

29.07.2019:  Съобщение до Михаил Стефанов Пъпешков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Хаджи Димитър № 2

30.07.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.07.2019:  Обявление УТ-01-3345 / 17.07.2019 г.

31.07.2019:  Указания до стопаните, които отглеждат прасета на територията на община Лясковец

31.07.2019:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

01.08.2019:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

05.08.2019:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

05.08.2019:  Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

07.08.2019:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

07.08.2019:  Обявление УТ-03-3640 / 07.08.2019 г.

07.08.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

07.08.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

09.08.2019:  Съобщение до Диана Николаева Кирова с адрес гр. София, р-н Сердика, ул. Странджа № 117, ет. 5, ап. 21

12.08.2019:  Съобщение за временна организация на движението за ул. „Панайот Хитов” гр. Лясковец

12.08.2019:  Съобщение до Стефана Георгиева Мъглова с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 125 вх. А

12.08.2019:  Обявление УТ-01-3694 / 09.08.2019 г.

12.08.2019:  Обявление УТ-01-3695 / 09.08.2019 г.

13.08.2019:  Община Лясковец набира заявления за включване в механизма за лична помощ

14.08.2019:  Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

14.08.2019:  Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

14.08.2019:  Обявление УТ-01-3763 / 13.08.2019 г.

14.08.2019:  Обявление УТ-01-3767 / 13.08.2019 г.

14.08.2019:  Съобщение относно условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

15.08.2019:  Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването АЧС

15.08.2019:  Списък на кметствата , в които ще се произведат избори за кметове на 27.10.2019 г.

16.08.2019:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

16.08.2019:  Обявление за провеждане на среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения за стопанската 2019/2020 г. за община Лясковец

20.08.2019:  Община Лясковец обявява прием на заявления за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа”

20.08.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

20.08.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

20.08.2019:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

27.08.2019:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

27.08.2019:  Съобщение до Джейлян Лютвиева Хасанова с адрес с. Косевци, ул. Стоян Тодоров № 14

28.08.2019:  Съобщение до Потребителска кооперация Стефан Панев с адрес с. Джулюница

28.08.2019:  Съобщение до Традишънъл Бългериън Пропъртис ООД с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Въпцаров № 25, ет. 2, ап. 2

28.08.2019:  Съобщение за временна организация на движението в района на жп прелез, гара Джулюница

30.08.2019:  Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

30.08.2019:  Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

30.08.2019:  Изплаща се еднократната помощ на стопаните на умъртвените прасета

29.08.2019:  Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново

02.09.2019:  Съобщение за заседание на ОИК - Лясковец

28.08.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.09.2019:  Обява за изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

03.09.2019:  Народният представител Станислава Стоянова кани жителите на пиемна

04.09.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

04.09.2019:  Съобщение за временна организация на движението за бул. „Христо Ботев” гр. Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален работник” по Проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Психолог” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

04.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

10.09.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

11.09.2019:  Удължаване на срока за прием на заявления за потребители на интегрирани здраво-социални услуги по проект „Патронажна грижа в общините Лясковец, Стражица, Елена и Златарица“

11.09.2019:  Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

12.09.2019:  Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

13.09.2019:  Покани за провеждане на мероприятие „Знаем ли правилата за пътна безопасност за пешеходците и велосипедистите“

13.09.2019:  Покана за пешеходен поход в рамките на кампанията „Европейска седмица на мобилността 2019 г.“

13.09.2019:  Заповед за въвеждане на временна организация на движението по ул. Никола Козлев

16.09.2019:  Съобщение до Георгиев-2000 ЕООД с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 5, вх. А, ет. 2

16.09.2019:  Съобщение до МАРТИ-05 ЕООД с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 8

16.09.2019:  Съобщение до Стефан Димитров Асенов с адрес с. Добри дял, ул. Филип Тотю № 14

16.09.2019:  Съобщение до Иван Кинов Стоянов с адрес с. Добри дял, ул. Божур № 40

16.09.2019:  Съобщение до Христофор Николов Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 19

16.09.2019:  Съобщение до Маринчо Илиев Василев с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 5

16.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

16.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

16.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

16.09.2019:  Съобщение до Васил Илиев Сандев с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 16, ет. 2, ап. 3

16.09.2019:  Съобщение до Андреан Христов Христов с адрес гр. Лясковец, ул. Панайот Хитов № 3 вх. Б

16.09.2019:  Съобщение до Гергина Евдокиева Станева с адрес гр. Лясковец ул. Кирил и Методий № 5

17.09.2019:  Съобщение относно провеждането на проучване на потребностите на работодателите от работна сила

17.09.2019:  Съобщение до Марийка Пенчева Русева с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 19

17.09.2019:  Съобщение до Християна Георгиева Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Янтра № 29

17.09.2019:  Съобщение до Кадир Яшаров Мехмедов с адрес гр. Стражица, ул. Дончо Узунов № 9, вх. А, ет. 1, ап. 2

18.09.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

10.09.2019:  Съобщение до Владислава Милчева Спасова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №26, ет. 4, ап. 10

19.09.2019:  Обявление УТ-01-3240 / 10.07.2019 г.

24.09.2019:  Съобщение за временна организация на движението за ул. „Любен Каравелов”, гр. Лясковец

24.09.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

25.09.2019:  Избирателни списъци - част II, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

27.09.2019:  Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

27.09.2019:  Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

30.09.2019:  Разяснителни видео клипове във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

27.09.2019:  Заповед №2030 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР и ПЗ на с. Джулюница

27.09.2019:  Заповед №2031 / 24.09.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПР, ПЗ и РУП на гр. Лясковец

01.10.2019:  Съобщение за прекъсване на водоподаването в гр. Лясковец

04.10.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

04.10.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица” в Община Лясковец

07.10.2019:  Заповед на директора на РДГ относно прилагане на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС

07.10.2019:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

08.10.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.10.2019:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.

10.10.2019:  Съобщение до Христофор Веселинов Хаджииванов с адрес гр. Лясковец, ул. Д-р Иван Касабов № 5, вх. А, ет. 1, ап. 1

10.10.2019:  Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

10.10.2019:  Съобщение до Нонов Транс ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Деньо Чоканов № 7, вх. Б, ет. 2, ап.6

10.10.2019:  Съобщение до АЙше Мехмедова Мюмюнова с адрес с. Върбица, ул. Пролет № 12

10.10.2019:  Съобщение до Йордан Маринов Илиев с адрес с. Козаревец, ул. Божур № 25

10.10.2019:  Съобщение до Тодор Илиев Люцов с адрес с. Козаревец, ул. Д-р Никола Камбуров № 4

12.10.2019:  Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

14.10.2019:  Заповед във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

16.10.2019:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

16.10.2019:  Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки

16.10.2019:  График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 26.10.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

18.10.2019:  Съобщение за временна организация на движението за ул. „Петър Караминчев”, гр. Лясковец

22.10.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.10.2019:  Обръщение на Пресцентъра на МВР и копия от удостоверенията, които ще издава ОДМВР - В.Търново

22.10.2019:  Обобщен списък на дежурните прокурори и служители от Окръжна прокуратура и Великотърновски съдебен окръг на 26 и 27 октомври 2019 г.

23.10.2019:  Списък на телефони и електронен адрес на Районна прокуратура Горна Оряховица за подаване на сигнали за престъпления против политическите права

24.10.2019:  Заповед №2241 / 24.10.2019 г. за одобряване на ЧИ на действащия ПУП - ПЗ и РУП на гр. Лясковец и Обявление №УТ-01-5163 / 24.10.2019 г.

24.10.2019:  Заповед №2242 / 24.10.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

24.10.2019:  Обявление УТ-01-5162 / 24.10.2019 г.

24.10.2019:  Съобщение до Дъ Чайнийз лондри ООД с адрес с. Средни колиби, махала Илиевци

24.10.2019:  Съобщение до Иванка Иванова Чолакова с адрес гр. Велико Търново, ул. Клокотница № 2, ет. 8, ап. 31

24.10.2019:  Съобщение до Михаил Маринов Димов с адрес с. Добри дял, ул. Васил Левски № 57

25.10.2019:  Съобщение за временна организация на движението за ул. „Трети март”, гр. Лясковец

25.10.2019:  Съобщение до Марин Георгиев Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. Рада Войвода № 5, вх. Б

25.10.2019:  Съобщение до Владимир Маринов Киров с адрес с. Джулюница, местн. Цар Роман № 121

25.10.2019:  Съобщение до Дончо Димов Жилиев с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Свобода № 19, вх. Г, ет. 3, ап. 63

25.10.2019:  Съобщение до Тодор Иванов Стоянов с адрес гр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба № 107, вх. Б, ет. 6, ап. 32

25.10.2019:  Съобщение до Пенка Владимирова Цветкова с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 6, вх. В, ет. 3

25.10.2019:  Съобщение до Пенка Маринова Димитрова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев № 84, вх. В, ет. 7, ап. 19

25.10.2019:  Съобщение до Цанка Стоянова Вачева с адрес гр. Велико Търново, ул. Димитър Буйнозов № 2, ет. 2, ап. 5

25.10.2019:  Съобщение до Петър Георгиев Кьорчев с адрес гр. Варна, р-н Одесос, ул. Георги Живков № 43

25.10.2019:  Съобщение до Валентина Трифонова Георгиева с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 131

25.10.2019:  Съобщение до Стефка Георгиева Кьорчева с адрес гр. София, р-н Връбница, ж.к. Обеля 2 № 276, ет. 14, ап. 75

29.10.2019:  Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

29.10.2019:  Заповед във връзка с провеждането на втори тур на изборите за кмет на община Лясковец и кметове на кметство Мерданя и кметство Драгижево на 03.11.2019 г.

29.10.2019:  График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 02.11.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на избори за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г.

30.10.2019:  График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 02.11.2019 г. на СИК от ОИК - Лясковец и общинска администрация Лясковец за провеждане на втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г.

30.10.2019:  Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

30.10.2019:  Заповед №ПО-09-489 / 29.10.2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново

01.11.2019:  График за дежурствата в РП - Г. Оряховица в предизборния ден и в деня на изборите за общински съветници и кметове

04.11.2019:  Съобщение до Таня Иванова Илиева и Деян Илиев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. „Росица“ №4, вх. Г, ет. 4, ап. 12

06.11.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.11.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.11.2019:  Съобщение до Надежда Владимирова Гигер с адрес С.О. Траката 520-2 №24, Район Приморски, гр. Варна

18.11.2019:  Съобщение до Панайот Димитров Вачев с адрес гр. Велико Търново, ул. Райчо Николов № 1 ет. 2, ап. 11

18.11.2019:  Съобщение до Иван Димитров Вачев с адрес гр. София, р-н Сердика, жк. Фондови жилища № 206, вх. Г, ет. 7, ап. 87

18.11.2019:  Съобщение до Гинка Иванова Дръндарова с адрес гр. Велико Търново, ул. Козлодуй № 11

19.11.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

20.11.2019:  Програма на националната информационно-комуникационна кампания „Бъди войник” във В. Търново

21.11.2019:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

22.11.2019:  Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2020 година

25.11.2019:  Заповед №2533 / 22.11.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

25.11.2019:  Заповед №2534 / 22.11.2019 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на гр. Лясковец

25.11.2019:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

26.11.2019:  Обявление УТ-01-5797 / 22.11.2019 г.

28.11.2019:  Съобщение до Красимир Маринов Згурев с адрес гр. Велико Търново, ул. Лазурна №1, вх. Б, ет. 1

06.12.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

09.12.2019:  Обявление УТ-01-5936 / 29.11.2019 г.

09.12.2019:  Обявление УТ-01-5937 / 29.11.2019 г.

10.12.2019:  Уведомление за инвестиционно предложение

12.12.2019:  Пенсионерите в Добри дял имат обновен клуб

15.11.2019:  Предложение за приемане на План-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2020 година

13.12.2019:  Съобщение до Димитър Антонов Ников с адрес гр. Лясковец, ул. Бузлуджа № 10

13.12.2019:  Съобщение до Борислав Димов Жилиев с адрес гр. София, р-н Красна поляна, жк. Западен парк/Христо Михайлов/, № 83, ет. 4, ап. 16

13.12.2019:  Съобщение до БМУ ПРОПЪРТИС 2007 с адрес с. Добри дял, ул. Здравец № 12

13.12.2019:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Шофьор” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

16.12.2019:  Съобщение до А.С.МАКРИС ООД с адрес с. Добри дял, ул. Люлин № 5

16.12.2019:  Съобщение до Никола Калчев Николов с адрес гр. Плевен, кв. Сторгозия № 49, вх. А, ап. 9

16.12.2019:  Съобщение до Никола Калчев Николов с адрес гр. Плевен, кв. Сторгозия № 49, вх. А, ап. 9

17.12.2019:  Съобщение до Огнян Петров Атанасов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 19

17.12.2019:  Съобщение до МИСТ-13 РООД с адрес с. Джулюница, ул. Васил Левски № 26

17.12.2019:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.12.2019:  Съобщение до Интер Фууд Груп ООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Полтава № 3, вх. 3

17.12.2019:  Съобщение до Юнивърсал България ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. Велчо Джамджията № 9, вх. А

17.12.2019:  Съобщение до МАККАМЛИ ЕООД с адрес гр. Лясковец, ул. Оборище № 9

17.12.2019:  Съобщение до Стефан Тодоров Гамизов с адрес гр. София, р-н Младост, жк. Младост 2, бл. 227, вх. 3, ет. 6, ап. 61

17.12.2019:  Съобщение до Петя Красимирова Енчева с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 17, вх А, ет. 3, ап. 7

17.12.2019:  Съобщение до Христо Маринов Згурев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Генерал Скобелев № 17, ет. 3

18.12.2019:  Съобщение до Андрей Великов Енев с адрес гр. Разград, ж.к. Орел № 27, вх. Г, ет. 7, ап. 13

18.12.2019:  Съобщение до Таня Тодорова Шанлиева с адрес гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост 3 № 336, вх. 7, ет. 3, ап. 9

20.12.2019:  Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в oбщинска администрация на Oбщина Лясковец

23.12.2019:  Обявление №3041#1 / 12.12.2019 г.

23.12.2019:  Обявление №3112#1 / 12.12.2019 г.

27.12.2019:  Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

27.12.2019:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

02.01.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

07.01.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.01.2020:  Покана за предстоящо обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Лясковец за 2020

15.01.2020:  Уведомление във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” в Общинска администрация на община Лясковец

17.01.2020:  Проект на бюджет на Община Лясковец за 2020 г.

22.01.2020:  Призив на ОДМВР - Велико Търново във връзка с подмяната на лични документи с изтичащ срок на валидност

22.01.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.01.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

27.01.2020:  Проект на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

28.01.2020:  Заповед за назначаване на комисия за проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

28.01.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

31.01.2020:  Обявление УТ-01-154 / 10.01.2020 г.

03.02.2020:  Съобщение за оспорване на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Лясковец

04.02.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

04.02.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

05.02.2020:  Обяви за конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

05.02.2020:  Информация за заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип)

06.02.2020:  Заповед за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

06.02.2020:  Съобщение до Златко Йорданов Спасов с адрес гр. Лясковец, ул. Недю Жеков № 15

07.02.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

11.02.2020:  Обявление №УТ-01-692 / 10.02.2020 г.

12.02.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.02.2020:  Обява за конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

18.02.2020:  Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Вътрешен одитор”

18.02.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

19.02.2020:  Обявление за конкурс за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

19.02.2020:  Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

19.02.2020:  Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

20.02.2020:  Обявление №УТ-01-818 / 19.02.2020 г.

20.02.2020:  Прием на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

13.02.2020:  Обявление №М-3200 #1 / 12.02.2020 г.

24.02.2020:  Справка по чл.26 ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложение и становища по Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ публикувани на интернет страницата на Община Лясковец на 24.02.2020 г.

25.02.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.02.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

25.02.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

27.02.2020:  Съобщение на Община Лясковец

28.02.2020:  Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между училищата и детските градини, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Лясковец

02.03.2020:  Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

02.03.2020:  Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец

04.03.2020:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - В. Търново за определяне цените на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г.

04.03.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

04.03.2020:  Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

05.03.2020:  Обява за инвестиционно предложение

09.03.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

09.03.2020:  Заповед за ограничаване провеждането на масови мероприятия и въвеждане на пропускателни режими

10.03.2020:  Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от РПМ от селскостопанска и др. техника

10.03.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

10.03.2020:  Стъпки, които собствениците и работещите в обекти с обществено предназначение трябва да предприемат във връзка с разпространението на COVID-19

11.03.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

11.03.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

11.03.2020:  Списъци на допуснатите и недоспуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

12.03.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

12.03.2020:  Съобщение до Домат АД с адрес с. Джулюница, район жп. Гарата № 2

12.03.2020:  Съобщение до Камелия Маринова Колева с адрес с. Боровци, община Берковица, ул. Извън регулацията № 3

12.03.2020:  Съобщение до Симеон Стоянов Димитров с адрес с. Беломорци, ул. Кръстьо Атанасов № 5

12.03.2020:  Обява за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: главен специалист „Еколог” в Общинска администрация на община Лясковец

12.03.2020:  Съобщение до Джейлян Лютвиева Хасанова с адрес с. Косевци, ул. Стоян Тодоров № 14

13.03.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

13.03.2020:  Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“

14.03.2020:  Заповед на кмета на община Лясковец във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение

16.03.2020:  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на МКБППМН

16.03.2020:  Съобщение за извънредни мерки при обслужване на клиенти в Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица и филиал Стражица

18.03.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

18.03.2020:  Енерго-Про удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

18.03.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

19.03.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

19.03.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

21.03.2020:  Кметът на Община Лясковец разпореди още по-строги мерки на база новите разпореждания на Министъра на здравеопазването

21.03.2020:  Заповеди на Кмета на община Лясковец и на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

23.03.2020:  Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

23.03.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

24.03.2020:  Съобщение до Начо Христов Пантелеев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 57

24.03.2020:  Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“ до 03.04.2020 г.

24.03.2020:  Съобщение до Бисер Мирославов Пашов с адрес гр. Лясковец, ул. Трети март № 4

24.03.2020:  Съобщение до Станчо Начев Танев с адрес гр. Лясковец, ул. Васил Левски № 146, вх. Б

24.03.2020:  Съобщение до Йордан Георгиев Уваков с адрес гр. София, ж.к. Люлин 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

13.03.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки

17.03.2020:  Заповед №РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

17.03.2020:  Заповед №РД-01-131 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

19.03.2020:  Заповед №РД-01-138 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

19.03.2020:  Заповед №РД-01-139 / 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

24.03.2020:  Заповед №РД-01-144 / 22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

22.03.2020:  Заповед №РД-01-144 / 22.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

25.03.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

25.03.2020:  Уведомление за промяна в графика на междуградския транспорт - линии 43В и 99

26.03.2020:  Обявление №М-611 #1 / 26.03.2020 г.

26.03.2020:  Указания от Министъра на здравеопазването за работа на търговските и хранителни обекти

26.03.2020:  Съобщение за забрана преминаването на МПС по пътя край Лясковския манастир в посока Арбанаси

26.03.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с преминаването през контролно-пропускателните пунктове

26.03.2020:  Заповед за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. вкл.

26.03.2020:  Информационни материали, във връзка със създадената епидемична обстановка от COVID-19

30.03.2020:  Съобщение относно използването на Системата за сигурно електронно връчване

30.03.2020:  Заповед №РД-01-168 / 30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

31.03.2020:  Община Лясковец осигурява защитни маски за населението, на стойност от 1.00 лв

31.03.2020:  Община Лясковец организира закупуване и доставка на храни и лекарства от първа необходимост до домовете на нуждаещи се

31.03.2020:  Заповед №РД-01-169 / 31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

31.03.2020:  Обява за удължаване на срока за подаване на документи за свободно работно място за служител по трудово правоотношение: Главен специалист „Еколог” в Общинска администрация на община Лясковец

01.04.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

01.04.2020:  Обявление за конкурс за длъжността „Финансов контрольор”

01.04.2020:  Съобщение до Лимпа ООД с адрес с. Добри дял, ул. Люлин 5, вх. А

01.04.2020:  Община Лясковец осигурява защитни маски за населението на общината

02.04.2020:  Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество

03.04.2020:  Инструкции за изплащане на компенсации на работодателите по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г.

03.04.2020:  Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

07.04.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

13.04.2020:  Заповед за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. вкл.

13.04.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

15.04.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.04.2020:  Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Лясковец

15.04.2020:  Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Лясковец

16.04.2020:  Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“

22.04.2020:  Списък на допуснатите кандидати за длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец

22.04.2020:  Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

22.04.2020:  Съобщение до Лотос - Михаил Михайлов с адрес с. Родина, общ. Златарица, ул. Трети март № 23

22.04.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.04.2020:  Съобщение до Роди-Транс ЕООД с адрес с. Джулюница, ул. Роман № 115

23.04.2020:  Препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите в режим на етажна собственост

24.04.2020:  Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

27.04.2020:  Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор”

27.04.2020:  Информация от ГД "ПБЗН" относно практически насоки и препоръки за предпазване от разпространяващия се вирус COVID-19

24.04.2020:  Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

27.04.2020:  Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

29.04.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

30.04.2020:  Обява за свободно работно място за длъжността: „Технически сътрудник” по новооткрита процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

30.04.2020:  Обява за десет свободни работни места за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

05.05.2020:  Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.

05.05.2020:  Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

05.05.2020:  Съобщение за отваряне на детската кухня към Детска ясла „Мир” гр. Лясковец

07.05.2020:  Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

07.05.2020:  Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Финансов контрольор”

08.05.2020:  Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

07.05.2020:  Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ в Община Лясковец

11.05.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

12.05.2020:  Съобщение до Лилия Георгиева Чангалова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, № 546, вх. А, ет. 3, ап. 12

12.05.2020:  Съобщение до Ангел Стойков Ангелов с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. А, ет. 6, ап. 19

12.05.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.05.2020:  Заповед за изменение на въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19

15.05.2020:  Заповед относно провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

15.05.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

19.05.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

19.05.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

20.05.2020:  Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

21.05.2020:  Заповед за изменение на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

27.05.2020:  Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. Асен Златаров № 10, вх. А

27.05.2020:  Съобщение до Кирил Ангелов Киров с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 36

28.05.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

28.05.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

01.06.2020:  Държавната агенция за закрила на детето кани децата да се включат в инициативата „Най-голямото детско „Благодаря“

01.06.2020:  Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

01.06.2020:  Съобщение до Атанас Манолов Иванов с адрес с. Ресен, Район ж.п. гара № 8

01.06.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец

02.06.2020:  Съобщението до Али Юсменов Яшаров с адрес с. Добри дял, ул. Георги Бенковски № 9

02.06.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

02.06.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

03.06.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

03.06.2020:  Съобщение до Анелия Красимирова Кънлова с адрес ул. „Хан Кубрат“ № 17, ет. 1, гр. Горна Оряховица

03.06.2020:  Съобщение до Мария Дончева Атанасова с адрес ул. „Магистрална“ № 6, ет. 1, ап. 30, гр. Велико Търново

03.06.2020:  Съобщение до Диляна Димова Захариева с адрес район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3, гр. София

03.06.2020:  Съобщение до Иван Николов Тодоров с адрес район ул. „Цар Калоян“ № 6, ет. 3, ап. 7, гр. Враца

03.06.2020:  Проект на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество

04.06.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

05.06.2020:  Съобщение до Станка Крумова Богданова с адрес с. Козаревец, ул. Младост № 3

05.06.2020:  Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3, гр. София

08.06.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

08.06.2020:  Покана за провеждане на обществено обсъждане

09.06.2020:  Съобщение във връзка с публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 г.

09.06.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09.06.2020:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

10.06.2020:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

10.06.2020:  Съобщение до Веселинка Вангелова Лазарова с адрес гр. Лясковец, ул. Стойчо Куркев № 19, вх. А, ет. 5, ап. 14

10.06.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на имот - частна общинска собственост, с идентификатор 44793.332.4

10.06.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

10.06.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ X-259а, в кв. 11 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

10.06.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - УПИ VІІ-2494, в кв. 113 по ПУП-ПР на гр. Лясковец

10.06.2020:  Съобщение до Анета Василева Димова с адрес гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, кв. Борово № 217, вх. Е, ет. 2, ап. 96

10.06.2020:  Съобщение до Димитър Радославов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

10.06.2020:  Съобщение до Радослав Иванов Стоев с адрес гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров № 13, вх. Б, ет. 1, ап. 3

11.06.2020:  Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2020/2021 година

12.06.2020:  Удължаване на срока за прием на заявления за длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по новооткрита процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

12.06.2020:  Заповед относно забрана за провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

12.06.2020:  Заповед относно забрана за провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

17.06.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

17.06.2020:  Съобщение до Иван Костадинов Друмев с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 15

19.06.2020:  Съобщение до Данаил Николаев Кирчев с адрес гр. София, кв. Ботунец, р-н Кремиковци-Ботунец 2 № 11, вх. а, ет. 1, ап. 2

19.06.2020:  Съобщение до Димитър Димитров Русев с адрес гр. Лясковец, ул. Димо Минев № 13

22.06.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

23.06.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

24.06.2020:  Съобщение до Еми Иванова Станкова с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. Бунтовник № 35 ет. 4, ап. 15

24.06.2020:  Съобщение до Иван Пенев Василев с адрес гр. Велико Търново, ул. Бачо Киро № 3, вх. Б

24.06.2020:  Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

24.06.2020:  Съобщение до Надежда Костова Лакова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 39 бл. 5, ап. 2

25.06.2020:  Съобщение до Анна Тодорова Сеизова с адрес гр. София, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов / Ген. Владимир / № 30, ет. 3, ап. 12

26.06.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

30.06.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

02.07.2020:  Обявление №М-269 #4 / 02.07.2020г.

03.07.2020:  Съобщение за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

08.06.2020:  Обявление №М-1055 #1/ 05.06.2020 г.

03.07.2020:  Обявление №М-1156 #1/ 02.07.2020 г.

03.07.2020:  Обявление №М-1158 #1/ 02.07.2020 г.

06.07.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

06.07.2020:  Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

07.07.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

09.07.2020:  Заповед за преустановяване провеждането на всички масови събития и прояви на територията на общината

14.07.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.07.2020:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

16.07.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 16 юли 2020 г. до 31 юли 2020 година

21.07.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.07.2020:  Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

29.07.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

29.07.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

29.07.2020:  Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ публикувани на интернет страницата на Община Лясковец на 01.06.2020 г.

10.07.2020:  Обявление М-1270 #1 / 10.07.2020 г.

31.07.2020:  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

04.08.2020:  Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

04.08.2020:  Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г.

05.08.2020:  Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища, в НВУ "В. Левски" - В. Търново

10.08.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

11.08.2020:  Съобщение до Снежана Тодорова Рибицова с адрес гр. София, р-н Люлин, жк. Люлин № 370, ет. 8, ап. 41

11.08.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

11.08.2020:  Съобщение до Христо Петков Милев с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 2

11.08.2020:  Съобщение до Димитър Георгиев Димитров с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Калтинска комуна № 19

12.08.2020:  Съобщение до Тодорка Георгиева Георгиева с адрес с. Кулата, общ. Петрич, ул. Антон Попов № 14

12.08.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

12.08.2020:  Съобщение до Иван Дончев Милев с адрес гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 10, вх. Б, ет. 4

12.08.2020:  Съобщение до Борислава Георгиева Костова с адрес гр. София, р-н Люлин, ж.к. Люлин № 26, ет. 8, ап. 15

12.08.2020:  Съобщение до Веселин Георгиев Александров с адрес гр. Благоевград, ж.к. Еленово № 216, вх. Б, ет. 2, ап. 6

12.08.2020:  Съобщение до Боян Костадинов Костадинов с адрес гр. Велико Търново, ул. Георги Живков № 3, вх. В, ет. 5, ап. 14

12.08.2020:  Съобщение до Даниела Радославова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

12.08.2020:  Съобщение до Митьо Радев Петров с адрес гр. Велико Търново, ул. Григорий Цамблак № 6

12.08.2020:  Съобщение до Валентин Любенов Иванов с адрес с. Джулюница, ул. Г.С. Раковски № 9

12.08.2020:  Съобщение до Асен Георгиев Маринов с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 7

12.08.2020:  Съобщение до Ивелина Петрова Стоименова с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

12.08.2020:  Съобщение до Георги Петров Стоименов с адрес гр. Лясковец, ул. Георги Бенковски № 45

13.08.2020:  Съобщение до Светлана Димитрова Хербиг-Стефанова с адрес гр. Лясковец ул. Васил Левски № 122

13.08.2020:  Съобщение до Стоянка Иванова Петкова с адрес гр. Търговище, ж.кв. Запад № 57, вх. Б, ет. 1, ап. 16

30.04.2020:  Протокол №1 по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

03.08.2020:  Протокол №2 по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

14.08.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

14.08.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

17.08.2020:  Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица

14.08.2020:  Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположение на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

19.08.2020:  Уведомление за инвестиционно предложение

20.08.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

20.08.2020:  Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположение на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

07.08.2020:  Заповед №1448 / 05.08.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ на с. Драгижево, местността „Моравито”, общ. Лясковец

21.08.2020:  Съобщение до Атанас Петров Гечев с адрес гр. Велико Търново, ул. Осма Дружина № 1

24.08.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

24.08.2020:  Обява за свободни работни места в гр. Лясковец и с. Джулюница за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

25.08.2020:  Обявление М-1683 #1/ 20.08.2020 г.

25.08.2020:  Обявление М-1853 #1 / 21.08.2020 г.

27.08.2020:  Съобщение до Кремена Панева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

27.08.2020:  Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

27.08.2020:  Съобщение до Димитър Панев Обрешков с адрес гр. София, р-н „Искър“, жк. „Дружба“ №56, вх. В, ет. 2, ап. 39

27.08.2020:  Съобщение до Радостина Петрова Митева с адрес гр. София, р-н „Люлин“, жк. „Люлин“ № 169, ет. 4, ап. 10

04.09.2020:  Доклад на Временната комисия по процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Горна Оряховица

04.09.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

04.09.2020:  Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

08.09.2020:  Обявление за осем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

08.09.2020:  Обявление за седем свободни работни места за заемане на длъжността: „Работник озеленяване” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

09.09.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.09.2020:  Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

15.09.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

15.09.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

16.09.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

18.09.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

18.09.2020:  Обявление М-1890 #1 / 18.09.2020 г.

18.09.2020:  Съобщение до Тодор Петров Петров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 42

21.09.2020:  Съобщение до Светослав Петров Петров с адрес гр. Лясковец, ул. Павел Калянджи № 42

23.09.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

23.09.2020:  Започна набиране на преброители за Преброяване 2021

25.09.2020:  Съобщение до Тошка Кръстева Йорданова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 94, вх. В, ап. 1

28.09.2020:  Съобщение на ВиК – Йовковци за спиране на водата

28.09.2020:  Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища

29.09.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

29.09.2020:  Заповед във връзка с провеждането на "Традиционен неделен пазар" в с. Джулюница

29.09.2020:  Съобщение до Бистра Йорданова Митева с адрес гр. Димитровград бул. Г. С. Раковски № 47, вх. В, ет. 5, ап. 13

01.10.2020:  Великотърновските депутати от ГЕРБ ще имат приемна за жителите на Община Лясковец

01.10.2020:  Съобщение до Мирослав Илиев Михнев с адрес с. Благоево, общ. Стражица, ул. Васил Левски № 8

02.10.2020:  Съобщение до Николай Димитров Стефанов с адрес с. Джулюница, ул. Трети март № 68

06.10.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

14.09.2020:  Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3 гр. София

14.09.2020:  Съобщение до Диляна Димова Захариева с адрес район „Слатина“, ул. „Стоил Войвода“ № 3, ет. 1, ап. 3, гр. София

06.10.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.10.2020:  Обява за дванадесет свободни работни места за заемане на длъжността: "Общ работник" в рамките на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”

12.10.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

12.10.2020:  Съобщение за учебен курс на тема „Обновяване на съществуващите жилищни сгради“

12.10.2020:  Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

13.10.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

14.10.2020:  Съобщение на МИГ Лясковец - Стражица

14.10.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

14.10.2020:  Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

15.10.2020:  В община Лясковец започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се граждани

16.10.2020:  Покана за участие във велосъстезание

20.10.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.10.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

22.10.2020:  Обявление М-2364 #1 / 19.10.2020 г.

24.09.2020:  Обява за наставници в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”

23.10.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

26.10.2020:  Съобщение до Ангелина Данаилова Ангелова с адрес гр. Лясковец, ул. Максим Райкович № 34

26.10.2020:  Съобщение до Ганчо Николов Пудев с адрес гр. Велико Търново, ул. Деньо Чоканов № 7, вх. Б, ет. 7, ап. 19

26.10.2020:  Съобщение до Албена Янкова Караджова с адрес с. Царски извор, ул. Стойко Димов Церовски № 25

27.10.2020:  Съобщение до Юлиана Йордан Нохара с адрес гр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба № 117, вх. Д, ет. 2, ап. 82

27.10.2020:  Съобщение до Мария Тодорова Василева с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски № 53

27.10.2020:  Съобщение до Васил Василев Василев с адрес с. Козаревец, ул. Васил Левски № 53

27.10.2020:  Съобщение до Николай Станчев Ганчев с адрес гр. София, р-н Лозенец, бул. Черни връх № 115 А

27.10.2020:  Съобщение до Иванка Петрова Димитрова с адрес гр. Велико Търново, ул. Никола Златарски № 12

27.10.2020:  Съобщение до Руска Москова Михалева с адрес гр. Лясковец, ул. Ален мак № 20, вх. Б, ет. 1

27.10.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

27.10.2020:  Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.

28.10.2020:  Обява за свободни работни места в гр. Лясковец за заемане на длъжността: „Работник, изпълняващ доставки по домовете” по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ - Компонент 3

28.10.2020:  Съобщение във връзка с ОТМЯНА на честването по повод 140 години от обявяването на Лясковец за град

28.10.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 12.11.2020 г.

03.11.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

03.11.2020:  Удължава се срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

03.11.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

06.11.2020:  Заповед №2089 / 04.11.2020 г. за одобряване на ЧИ на ПУП - ПР - ПЗ в обхвата на УПИ XII-1663, кв. 39 по плана на гр. Лясковец

06.11.2020:  Заповед №2087 / 04.11.2020 г. за одобряване на ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ с кадастрален №23217.243.5, по КККР на с. Драгижево

06.11.2020:  Обявление за свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец

09.11.2020:  Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

10.11.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

10.11.2020:  Обявление №М-2332 #1 / 09.11.2020 г.

10.11.2020:  Обявление № М-2353 #1 / 09.11.2020 г.

10.11.2020:  Обявление № УТ-01-4505 #1 / 09.11.2020 г.

10.11.2020:  Обявление № М-2126 #1 / 09.11.2020 г.

10.11.2020:  Обявление № М-2186 #1 / 09.11.2020 г.

06.11.2020:  Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

12.11.2020:  Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

12.11.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

13.11.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

17.11.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 30.11.2020 г.

17.11.2020:  Предложение за приемане на План-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2021 година

18.11.2020:  Съобщение на вниманието на клиентите на Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица

19.11.2020:  Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г.

19.11.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

23.11.2020:  Съобщение във връзка с временно преустановяване на обществения транспорт на 25 ноември от 9:00 до 11:00 часа

24.11.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

24.11.2020:  Заповед на директора на РЗИ - В. Търново за въвеждане на противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново

26.11.2020:  Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Лясковец до 21.12.2020 г.

27.04.2020:  Община Лясковец обявява стартиране на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

27.04.2020:  Община Лясковец обявява стартиране на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”

27.11.2020:  Заявяване на електронни административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване

27.11.2020:  Съобщение до Кремена Панева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

27.11.2020:  Съобщение до Румяна Михалева Обрешкова с адрес гр. Лясковец, ул. „Георги Бенковски“ №26

27.11.2020:  Съобщение до Радостина Петрова Митева с адрес гр. София, р-н „Люлин“, жк. „Люлин“ № 169, ет. 4, ап. 10

01.12.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

30.11.2020:  Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2020/2021

02.12.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

08.12.2020:  Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

28.10.2020:  Заповед за определяне на районите, в които е организирано събирането и извозването на битови отпадъци за 2021 г.

11.12.2020:  Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ

14.12.2020:  Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

15.12.2020:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

15.12.2020:  Обява за набиране на потребители за получаване на топъл обяд в изпълнение на Операция 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

16.12.2020:  Съобщение за оспорване на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

02.07.2019:  Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“

02.07.2019:  Проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“

18.12.2020:  Справка за постъпилите предложения по чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ във връзка с проекта на решение за одобряване на план-сметка за разходите за дейностите по битовите отпадъци за 2021 г.

21.12.2020:  Информация за заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип)

21.12.2020:  Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2020-2021 г.

22.12.2020:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

22.12.2020:  Заповед за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец

05.01.2021:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

08.01.2021:  Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от селскостопанска и друга техника

11.01.2021:  Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г.

13.01.2021:  Предложение за приемане на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

14.01.2021:  Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021-2027 г.

15.01.2021:  Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

15.01.2021:  Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

15.01.2021:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец

15.01.2021:  Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Лясковец

18.01.2021:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

18.01.2021:  Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост

22.01.2021:  Община Лясковец стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги и обявява прием за кандидат-потребители